Współpraca zagraniczna

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów to głos miast i regionów w Unii Europejskiej. Reprezentuje na forum unijnym stanowiska władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE. W prezydium zasiada m.in. marszałek Mazowsza Adam Struzik.

Europejski Komitet Regionów (KR) to głos miast i regionów w Unii Europejskiej.

KR reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie propozycji nowych aktów prawnych, które mają wpływ na miasta i regiony (70 proc. całego prawodawstwa UE). KR został utworzony w 1994 r. na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

Rola Komitetu Regionów polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada Europejska, są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych.

Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest zbliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli. KR przyczynia się do zmniejszania dystansu między pracą instytucji UE a obywatelami UE poprzez zaangażowanie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w międzyinstytucjonalny dialog, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby swoich wyborców z codziennych kontaktów.

Europejski Komitet Regionów w liczbach

 • 70% unijnego prawodawstwa ma bezpośredni wpływ na regiony i gminy
 • 27 krajów UE
 • 329 członków wybranych lokalnie i regionalnie
 • 6 komisji
 • 6 grup politycznych
 • maksymalnie 6 sesji plenarnych rocznie
 • ponad 50 opinii przyjmowanych każdego roku

Prezydium Komitetu Regionów

Prezydium odpowiada za program polityczny i czuwa nad jego wdrażaniem. Kadencja prezydium trwa dwa i pół roku. W jego skład wchodzą:  przewodniczący,  pierwszy wiceprzewodniczący, 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego), 26 innych członków, przewodniczący grup politycznych.

Prezydium odbywa spotkanie przed każdą sesją w celu koordynowania pracy zgromadzenia plenarnego i komisji. Jego członkowie spotykają się także dwa razy w roku na posiedzeniach nadzwyczajnych w kraju UE, który sprawuje prezydencję w Radzie UE.

Obecnie Przewodniczącym Komitetu Regionów jest Vasco ALVES CORDEIRO z Europejskiej Partii Ludowej, natomiast pierwszym wiceprzewodniczącym jest Apostolos Tzitzikostas z Partii Europejskich Socjalistów. Sekretarzem Generalnym KR jest Petr BLIZKOVSKY.

Podczas inauguracyjnej sesji 7. kadencji Europejskiego Komitetu Regionów 12 lutego 2020 r. w skład Prezydium KR został ponownie wybrany marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Członkostwo w Komitecie Regionów

W skład KR wchodzi 329 członków reprezentujących władze lokalne i regionalne ze wszystkich 27 państw członkowskich UE.

Członkowie KR spotykają się pięć lub sześć razy w roku na sesjach plenarnych w Brukseli, a także pracują w sześciu stałych komisjach oraz – w szczególnych przypadkach – w komisjach powoływanych ad hoc. Dodatkowo w ramach KR działają grupy międzyregionalne oraz koordynowane są niektóre sieci umożliwiające regionom i miastom udział w ogólnounijnej debacie oraz wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w różnych dziedzinach polityki UE.

Członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoją pracę w KR, otrzymują jedynie zwrot kosztów ich uczestnictwa w spotkaniach. Ich obecność jest odnotowywana w protokole.                       

Grupy Polityczne w KR

W KR reprezentowanych jest sześć grup politycznych: Europejska Partia Ludowa (EPP), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Grupa Renew Europe, Przymierze Europejskie (EA), Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), Zieloni.

 Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów

Polacy uczestniczą w pracach Europejskiego Komitetu Regionów od lipca 2003 r., natomiast od akcesji Polski do UE (1 maja 2004 r.) polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków.

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów liczy 21 członków (oraz 20 zastępców członków), którzy reprezentują wszystkie szczeble polskiego samorządu. Członkowie polskiej delegacji odbywają spotkania w krajowym gronie przed każdą sesją plenarną, by poinformować się o swoich pracach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji często zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 Komisje stałe Komitetu Regionów to:

CIVEX – Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych

Kompetencje: 

 • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

 • Karta praw podstawowych UE

 • Aktywność obywatelska

 • Europejska polityka komunikacji

 • Decentralizacja

 • Sprawy konstytucyjne

 • Wielopoziomowe sprawowanie rządów

 • Sprawowanie rządów na poziomie lokalnym i regionalnym

 • Lepsze stanowienie prawa (w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych i sprawność regulacyjna)

 • Zasada pomocniczości i zasada proporcjonalności

 • Polityka imigracyjna, azylowa i wizowa

 • Polityka dotycząca stosunków zewnętrznych

 • Rozszerzenie

 • Polityka sąsiedztwa

 • Partnerstwo Wschodnie

 • Polityka śródziemnomorska UE

 • Zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju

 • Zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności

 • Międzynarodowe traktaty i negocjacje

 • Terroryzm międzynarodowy i kontrola granic

COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE

Kompetencje:

 • Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

 • Fundusze strukturalne

 • Planowanie przestrzenne

 • Polityka miejska

 • Mieszkalnictwo

 • Transport oraz sieci TEN-T

 • Makroregiony

 • Współpraca terytorialna

 • Statystyki i wskaźniki regionalne

 • Roczny budżet UE

 • Wieloletnie ramy finansowe

 • Finanse lokalne i regionalne

ECON – Komisja Polityki Gospodarczej

Kompetencje:

 • Polityka przemysłowa

 • Polityka wobec MŚP

 • Polityka gospodarcza i pieniężna

 • Zarządzanie gospodarcze, europejski semestr

 • Rynek wewnętrzny

 • Handel międzynarodowy i taryfy celne

 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa

ENVE – Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii

Kompetencje:

 • Zmiana klimatu: łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej

 • Energia ze źródeł odnawialnych

 • Polityka w dziedzinie środowiska

 • Sieci transeuropejskie w sektorze energetycznym

 • Nowe strategie w zakresie polityki energetycznej

 • Polityka przestrzeni kosmicznej wspomagająca rozwój terytorialny (Galileo, GMES/Copernicus i kwestie powiązane)

NAT – Komisja Zasobów Naturalnych

Kompetencje:

 • Wspólna polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich

 • Zdrowie publiczne

 • Wspólna polityka w zakresie rybołówstwa

 • Polityka morska

 • Produkcja żywności

 • Ochrona konsumenta

 • Ochrona cywilna

 • Leśnictwo

 • Turystyka

SEDEC – Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury

Kompetencje:

 • Polityka zatrudnienia

 • Polityka społeczna i ochrona socjalna

 • Mobilność

 • Równość szans

 • Edukacja i szkolenie

 • Innowacje, badania naukowe i technologie

 • Agenda cyfrowa

 • Społeczeństwo informacyjne i transeuropejskie sieci ICT

 • Przemysł audiowizualny i technologie mediów

 • Młodzież i sport

 • Wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości

 • Kultura i różnorodność kulturowa

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik jest członkiem Prezydium KR oraz bierze udział w pracach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE).

Biuletyn informacyjny Komitetu Regionów


 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony