{"id":78681,"name":"rusza-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-721","title":"Rusza rozbudowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721","desc":"Dobra wiadomo\u015b\u0107 dla mieszka\u0144c\u00f3w powiatu piaseczy\u0144skiego i kierowc\u00f3w podr\u00f3\u017cuj\u0105cych na trasie Piaseczno \u2013 Konstancin-Jeziorna.","header":"Rusza rozbudowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721","lead":"Dobra wiadomo\u015b\u0107 dla mieszka\u0144c\u00f3w powiatu piaseczy\u0144skiego i kierowc\u00f3w podr\u00f3\u017cuj\u0105cych na trasie Piaseczno \u2013 Konstancin-Jeziorna.","keywords":"","changes":"","menu":"","path":"\/pl\/transport\/aktualnosci\/rusza-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-721.html","url":"\/pl\/transport\/aktualnosci\/rusza-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-721.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-02-22 10:31:45","dateLastVersionPublicate":"2024-02-22 10:34:17","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Rusza rozbudowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci - transport i drogi"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EWkr\u00f3tce rozpocznie si\u0119 przebudowa prawie pi\u0119ciokilometrowego fragmentu drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721 na odcinku od Piaseczna do Konstancina-Jeziorny. Koszt realizacji inwestycji to \u003Cstrong\u003Eponad 84 mln z\u0142\u003C\/strong\u003E. \u015arodki pochodz\u0105 \u003Cstrong\u003Ez bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUmow\u0119 z wykonawc\u0105 prac podpisa\u0142 \u003Cstrong\u003EGrzegorz\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EOb\u0142\u0119kowski\u003C\/strong\u003E, dyrektor Mazowieckiego Zarz\u0105du Dr\u00f3g Wojew\u00f3dzkich. W wydarzeniu wzi\u0119li udzia\u0142 tak\u017ce przewodnicz\u0105cy Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego \u003Cstrong\u003ELudwik\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003ERakowski\u003C\/strong\u003E, wiceprzewodnicz\u0105cy sejmiku \u003Cstrong\u003EMarcin\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EPods\u0119dek\u003C\/strong\u003E, przewodnicz\u0105ca sejmikowej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdzia\u0142ania Bezrobociu \u003Cstrong\u003EAnna\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003EBrzezi\u0144ska\u003C\/strong\u003E oraz radna wojew\u00f3dztwa \u003Cstrong\u003EAleksandra\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E\u015amietanka\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013\u00a0 Jestem przekonany, \u017ce kompleksowa przebudowa drogi 721 na odcinku prawie 5 km od Piaseczna do Konstancina-Jeziorny bardzo ucieszy u\u017cytkownik\u00f3w tej drogi \u2013 stwierdzi\u0142 przewodnicz\u0105cy sejmiku \u003Cstrong\u003ELudwik Rakowski\u003C\/strong\u003E. \u2013 Za ponad 84 mln z\u0142 wykonana b\u0119dzie nowa konstrukcja nawierzchni, sygnalizacja \u015bwietlna i dwa nowe ronda. W znacz\u0105cy spos\u00f3b zwi\u0119kszy si\u0119\u00a0 bezpiecze\u0144stwo pieszych i rowerzyst\u00f3w, gdy\u017c po obu stronach drogi powstan\u0105 chodniki oraz \u015bcie\u017cki rowerowe, nowe przej\u015bcia dla pieszych i nowe o\u015bwietlenie \u2013 podkre\u015bli\u0142 przewodnicz\u0105cy.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003ESzeroki zakres prac\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrace obejm\u0105 odcinek drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721 o d\u0142ugo\u015bci 4,8 km od skrzy\u017cowania z ul. Julianowsk\u0105 w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EProjekt rozbudowy drogi zak\u0142ada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, budow\u0119 chodnika, \u015bcie\u017cki rowerowej i przebudow\u0119 skrzy\u017cowa\u0144. Na skrzy\u017cowaniu z ul. Przesmyckiego powstanie rondo turbinowe, dla pojazd\u00f3w skr\u0119caj\u0105cych w ul. Dworsk\u0105 zaprojektowano dodatkowy pas ruchu i sygnalizacj\u0119 \u015bwietln\u0105. Sygnalizacja \u015bwietlna i dodatkowe pasy do lewoskr\u0119t\u00f3w powstan\u0105 r\u00f3wnie\u017c na skrzy\u017cowaniu z ul. \u015aniadeckich. Skrzy\u017cowanie z ul. Ko\u0142obrzesk\u0105 zostanie przebudowane na rondo, a na skrzy\u017cowaniu z ul. Chylick\u0105 b\u0119dzie wybudowana sygnalizacja \u015bwietlna i lewoskr\u0119t. Na wlocie w ul. Chylick\u0105 maj\u0105 by\u0107 dwa pasy \u2013 jeden do skr\u0119tu w prawo, drugi \u2013 w lewo.\u003C\/p\u003E\n\u003Cblockquote\u003E\n\u003Cp\u003E\u2013 Kompleksowa przebudowa tej drogi wp\u0142ynie na bezpiecze\u0144stwo zar\u00f3wno w ruchu pieszym, jak i samochodowym. Po zako\u0144czeniu tej inwestycji kierowcy, piesi i rowerzy\u015bci b\u0119d\u0105 mogli cieszy\u0107 si\u0119 z wielu udogodnie\u0144, powstan\u0105 nowe chodniki, \u015bcie\u017cki rowerowe, a tak\u017ce nowa sygnalizacja \u015bwietlna \u2013 podkre\u015bli\u0142 wiceprzewodnicz\u0105cy sejmiku \u003Cstrong\u003EMarcin Pods\u0119dek\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EUdana wsp\u00f3\u0142praca samorz\u0105d\u00f3w \u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ERealizacja inwestycji jest mo\u017cliwa dzi\u0119ki wsp\u00f3\u0142pracy \u003Cstrong\u003ESamorz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego z\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Egminami Piaseczno i \u003C\/strong\u003E\u003Cstrong\u003EKonstancin-Jeziorna\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re pokry\u0142y 50 proc. koszt\u00f3w wykonania dokumentacji projektowej (ponad 500 tys. z\u0142). Warto\u015b\u0107 ca\u0142ej inwestycji to \u003Cstrong\u003Eponad 84\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Emln z\u0142\u003C\/strong\u003E. \u015arodki na jej realizacj\u0119 pochodz\u0105 z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa mazowieckiego. Planowane prace potrwaj\u0105 3 lata i wykona je firma SKANSKA SA.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":194737,"name":"droga 721 (4).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194737\/0x0.jpg","description":"Przemawia przewodnicz\u0105cy sejmiku Ludwik Rakowski"},{"id":194736,"name":"droga 721 (5).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194736\/0x0.jpg","description":"Przemawia wiceprzewodnicz\u0105cy Marcin Pods\u0119dek"},{"id":194739,"name":"droga 721 (1).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194739\/0x0.jpg","description":"Przemawia radna Anna Brzezi\u0144ska"},{"id":194734,"name":"droga 721 (3).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194734\/0x0.jpg","description":"Przemawia burmistrz Piaseczna"},{"id":194740,"name":"droga 721 3.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194740\/0x0.jpg","description":"Przemawia zast\u0119pca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna"},{"id":194741,"name":"OQ5A8964.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194741\/0x0.jpg","description":"Przemawia dyrektor MZDW Grzegorz Ob\u0142\u0119kowski"},{"id":194738,"name":"droga 721.jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194738\/0x0.jpg","description":"Uczestnicy podpisania umowy - zdj\u0119cie zbiorowe"},{"id":194735,"name":"droga 721 (2).jpg","image":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194735\/0x0.jpg","description":"Pusta droga asfaltowa przy wje\u017adzie do miasta. Na poboczu wida\u0107 pop\u0119kany asfalt"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Dobra wiadomo\u015b\u0107 dla mieszka\u0144c\u00f3w powiatu piaseczy\u0144skiego i kierowc\u00f3w podr\u00f3\u017cuj\u0105cych na trasie Piaseczno \u2013 Konstancin-Jeziorna."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-02-22 10:31:45","modDate":"2024-02-22 10:34:17","tags":[{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":391,"TEXT":"Piaseczno","URL":"?tag[]=391"},{"ID":403,"TEXT":"Marcin Pods\u0119dek","URL":"?tag[]=403"},{"ID":594,"TEXT":"modernizacja","URL":"?tag[]=594"},{"ID":995,"TEXT":"Konstancin-Jeziorna","URL":"?tag[]=995"},{"ID":1528,"TEXT":"powiat piaseczy\u0144ski","URL":"?tag[]=1528"},{"ID":2107,"TEXT":"droga wojew\u00f3dzka nr 721","URL":"?tag[]=2107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Rusza rozbudowa drogi wojew\u00f3dzkiej nr 721"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":100,"TEXT":"Ludwik Rakowski","URL":"?tag[]=100"},{"ID":391,"TEXT":"Piaseczno","URL":"?tag[]=391"},{"ID":403,"TEXT":"Marcin Pods\u0119dek","URL":"?tag[]=403"},{"ID":594,"TEXT":"modernizacja","URL":"?tag[]=594"},{"ID":995,"TEXT":"Konstancin-Jeziorna","URL":"?tag[]=995"},{"ID":1528,"TEXT":"powiat piaseczy\u0144ski","URL":"?tag[]=1528"},{"ID":2107,"TEXT":"droga wojew\u00f3dzka nr 721","URL":"?tag[]=2107"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/63877\/194731\/0x0.jpg","alt":"Przewodnicz\u0105cy sejmiku Ludwik Rakowski przemawia przy mikrofonie","title":null,"author":"fot. arch. MZDW"}}]}