Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Informacje ogólne

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest regionalną instytucją dialogu społecznego w Polsce. Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), znowelizowanej 31 sierpnia 2018 r., zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 07 739,
e-mail:
wrds@mazovia.pl

Do zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy:

 • zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców WRDS projektów strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,

 • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,

 • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i osobami wykonywującymi pracę zarobkową, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS)

W skład WRDS wchodzą:

 • marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy – jako przedstawiciele strony samorządowej;

 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracowników;

 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, wskazani przez jej organ statutowy – jako przedstawiciele strony pracodawców;

 • wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRSD) została powołana Zarządzeniem nr 132/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2015 r.

Przewodniczący WRDS

Przewodniczącym WRDS jest naprzemiennie przedstawiciel strony pracowników i pracodawców, wskazany przez daną stronę i będący członkiem WRDS, marszałek województwa oraz wojewoda. Kadencja przewodniczącego trwa rok. Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2024 r. jest Dariusz Paczuski – Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.

Skład osobowy WRDS

Strona rządowa:

 1. Mariusz Frankowski wojewoda mazowiecki, wiceprzewodniczący WRDS 
 2. Robert Sitnik – I wicewojewoda Mazowiecki
 3. Patryk Fajdek – II wicewojewoda Mazowiecki

Strona samorządowa:

 1. Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Jan Zalewski – starosta pułtuski
 3. Michał Twardy – wójt gminy Brudzeń Duży

Strona pracowników:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

 1. Halina Poszytek  przewodnicząca Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodnicząca WRDS
 2. Marek Kupiec
 3. Urszula Woźniak
 4. Bogdan Bucholc
 5. Jacek Szambor
 6. Adam Nawrot

Forum Związków Zawodowych

 1. Dariusz Brzezicki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Jan Przywoźny
 3. Robert Baraniak
 4. Grzegorz Pronobis
 5. Beata Jendra
 6. Zofia Czyż

NSZZ „Solidarność”

 1. Dariusz Paczuski - przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, przewodniczący WRDS
 2. Waldemar Dubiński
 3. Małgorzata Małkowska
 4. Andrzej Burnat
 5. Zdzisław Maszkiewicz
 6. Damian Krysztofik

Strona pracodawców:

Związek Przedsiębiorców Business Centre Club

 1. Cezary Gizka– wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Warszawskiej, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Arkadiusz Malinowski
 3. Tomasz Szklarski

Konfederacja Lewiatan

 1. Anna Karaszewska– Konfederacja Lewiatan, wiceprzewodnicząca WRDS
 2. Jeremi Mordasewicz
 3. Wiesław Kołodziejski

Pracodawcy RP

 1. Robert Składowski– prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiebiorcy.pl, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Piotr Rogowiecki
 3. Tadeusz Wilk

Związek Rzemiosła Polskiego

 1. Tadeusz Kierepka– zastępca Prezesa Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Marek Sokołowski
 3. Włodzimierz Ostrowski

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 1. Tomasz Szypuła– Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Katarzyna Kaczmarska
 3. Tomasz Ciesielski

Federacja Przedsiębiorców Polskich

 1. Tomasz Wojak– Federacja Przedsiębiorców Polskich, wiceprzewodniczący WRDS
 2. Magdalena Lewandowska
 3. Antonio Carvelli

Klauzula informacyjna WRDS

Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/skrytka ESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane:
  1. na podstawie interesu publicznego, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w celu zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w województwie mazowieckim oraz
  2. na podstawie dobrowolnej zgody w celu promowania i upubliczniania działalności WRDS, m.ni. poprzez rejestrację oraz publikację jej posiedzeń;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. mogą być publikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 4. posiedzenia WRDS oraz posiedzenia zespołów roboczych funkcjonujących w ramach WRDS mogą być nagrywane, transmitowane on-line poprzez media społecznościowe oraz może być sporządzana dokumentacja fotograficzna;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. w zakładce „Polityka prywatności”, a w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – do czasu jej wycofania jednak nie dłużej niż 3 lata;
 6. w zakresie imienia, nazwiska, pełnionej funkcji, numeru telefonu oraz adresu e-mail mogły zostać przekazane administratorowi przez wojewodę mazowieckiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające samorządy, organ statutowy reprezentatywnych organizacji związkowych oraz organ statutowy reprezentatywnych organizacji pracodawców lub prezydium WRDS w celu zgłoszenia do uczestniczenia w pracach WRDS.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 2. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 lit. a) jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia funkcjonowania WRDS w województwie mazowieckim.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 lit. b) jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość uczestniczenia w pracach WRDS.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony