Aktualności

Dyskutowano o skutkach pandemii

Trzej mężczyźni w maseczkach siedzą na poczekalni Autor: fot. Sanya SM / Getty Images

Na styczniowym posiedzeniu WRDS dyskutowano o szczególnej roli wojewódzkich urzędów pracy (WUP) w walce ze skutkami pandemii.

Rozliczenie wsparcia

Jak zapewnić finansowanie zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w zakresie rozliczeń i kontroli wsparcia udzielonego przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej oraz związanych z nim postępowań windykacyjnych? Rozwiązania tego problemu szukał doraźny Zespół roboczy ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego. Było to IX posiedzenie tego zespołu.

Ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nałożono na dyrektorów WUP obowiązek realizacji nowych zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Przypomniał o tym uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel WUP w Warszawie, wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Artur Pozorek.

Aby utrzymać poziom zatrudnienia w województwie mazowieckim, szybko i sprawnie uruchomione zostały środki pomocowe. Wymagało to podjęcia wielu działań organizacyjnych i logistycznych. Wsparciem finansowym udało się objąć prawie 850 tys. pracowników. Otrzymali oni około 3,7 mld zł, co stanowi ¼ pomocy udzielonej w skali całego kraju.

Obecnie trwa intensywny proces dwuetapowego rozliczania udzielonego wsparcia w ramach ustawy COVID-19. Przeprowadzane są kontrole beneficjentów, a także windykacje wobec tych, którzy m.in. wykorzystali przekazane środki niezgodnie z przeznaczeniem. Stopień zaawansowania tych czynności pozwala stwierdzić, że rozpoczęte działania stanowią zadanie wieloletnie, generujące znaczne koszty zarówno w wymiarze osobowym, jak i administracyjnym, a obowiązujące rozwiązania nie zabezpieczają finansowania realizacji tych zadań w całej perspektywie przewidzianej ustawą COVID-19 – stwierdził Artur Pozorek.

Stanowisko zespołu

Efektem spotkania było wypracowanie i przyjęcie stanowiska zespołu, w którym zaapelowano o:

  • wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających sfinansowanie kosztów obsługi zadania nałożonego na dyrektorów WUP ustawą z 2 marca 2020 r., związanego z rozliczaniem wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników poprzez rozważenie zwiększenia limitu środków dla WUP na ww. zadanie;
  • zapewnienie środków (ustalanych corocznie na wynagrodzenia pracownicze dla około 100 etatów wraz z pochodnymi) na koszty związane z rozliczaniem, windykacją, postępowaniami administracyjnymi oraz obsługą prawną i wydatki rzeczowe w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na kolejne lata;
  • wydłużenie terminu rozliczenia udzielonej dotacji do pięciu lat, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  • konstruktywny dialog w tym zakresie.

Stanowisko zostanie zarekomendowane do przyjęcia przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Długotrwałe skutki społeczno-gospodarcze pandemii

Podczas spotkania Tomasz Szklarski, reprezentujący Business Centre Club, zwrócił uwagę, że z punktu widzenia rynku pracy skutki społeczno-gospodarcze epidemii mogą być długofalowe. Podał, że w krajach skandynawskich prowadzone są badania dotyczące obniżenia kondycji psychicznej pracowników w wyniku pandemii i wpływu tego zjawiska na rynek pracy. Ustalono, że zespół w najbliższym czasie zajmie się tym zagadnieniem.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony