Aktualności

O polityce migracyjnej i zatrudnieniu cudzoziemców

wrds polityka migracyjna (3).JPG Autor: fot. arch. UMWM

Polityka migracyjna państwa oraz kwestie ułatwienia pozyskania pozwolenia na pobyt i pracę pracownikom z krajów trzecich – to tematy, które zdominowały posiedzenie zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Na tematy związane z polityką migracyjną i zatrudnieniem pracowników z krajów trzecich dyskutowano na wniosek przedstawicieli Konfederacji Lewiatan.

Polityka migracyjna wymaga dyskusji

Obecni na spotkaniu zgodnie przyznali, że dla wielu pracodawców rekrutacja osób o odpowiednich kwalifikacjach staje się największym wyzwaniem w utrzymaniu i rozwoju firmy. Różnicę między popytem, a podażą pracy uzupełniają cudzoziemcy, podejmujący pracę na terenie Polski. Jednak przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę często są niejasne dla przedsiębiorców, a sam proces jest długotrwały. Zasadnym zatem jest rozpoczęcie konsultacji społecznych i prac nad założeniami do strategii w zakresie migracji i polityki zatrudnienia.

Po owocnej dyskusji, Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego przyjął stanowisko w sprawie polityki migracyjnej państwa i przyjęcia rozwiązań zmierzających do ułatwienia uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę pracownikom z krajów trzecich. Stanowisko to kolejno będzie zarekomendowane do przyjęcia przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Członkowie zespołu zwrócili uwagę na konieczność zapewnienia przewidywalnych i stabilnych warunków legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w momencie wygaszenia przepisów tzw. antycovidowych oraz przepisów dotyczących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Ponadto trzeba też rozszerzyć możliwość korzystania z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez obywateli większej liczby państw czy rezygnację z testu rynku pracy, w sytuacji, gdy bezrobocie rejestrowane na lokalnym rynku pracy nie przekracza ustalonego poziomu.

Powinno się także ujednolicić procedury związane z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców we wszystkich jednostkach administracyjnych wydających decyzję. Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zwrócił uwagę, że należy niezwłocznie przygotować i przedstawić przedsiębiorcom rozwiązania systemowe związane z polityką migracyjną, które zapobiegną problemom na rynku pracy związanym np. z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Kolej na kolej…

Dyskusję w sprawie rozwoju oraz modernizacji linii kolejowych w obrębie województwa mazowieckiego wzmocnił głos przedstawicieli PKL PLK, lokalnych samorządów oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Na wniosek przewodniczącego zespołu Waldemara Dubińskiego, omówiono zagadnienie najszybszego i najekonomiczniejszego ze środków transportu, a mianowicie kolei. W dyskusji skupiono się na realizacji planowanych inwestycji, modernizacji infrastruktury już istniejącej i potrzebami mieszkańców poszczególnych powiatów. Przedstawicielka miasta Mszczonów zauważyła, że dostępność mieszkańców do transportu publicznego, w tym do kolei, przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej i rozwoju regionów.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony