{"id":79845,"name":"podsumowania-i-plan-posiedzen","title":"WRDS podsumowa\u0142a prac\u0119 zespo\u0142\u00f3w roboczych","desc":"Podczas posiedzenia cz\u0142onkowie Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego m.in. pogratulowali marsza\u0142kowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agend\u0119 na kolejne miesi\u0105ce.","header":"WRDS podsumowa\u0142a prac\u0119 zespo\u0142\u00f3w roboczych","lead":"Podczas posiedzenia cz\u0142onkowie Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego m.in. pogratulowali marsza\u0142kowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agend\u0119 na kolejne miesi\u0105ce.","keywords":"WRDS, Adam Struzik, kszta\u0142cenie dualne","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/podsumowania-i-plan-posiedzen.html","url":"\/pl\/wrds\/aktualnosci\/podsumowania-i-plan-posiedzen.html","infoOwner":"","dateFirstPublicate":"2024-04-11 10:31:29","dateLastVersionPublicate":"2024-04-11 10:58:42","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Aktualno\u015bci","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Podsumowania i plan posiedze\u0144"},{"id":"64","name":"NEWSLETTER_-_OBSZAR","description":"Newsletter - obszar","value":"23"}],"components":[{"id":"dfd675cd-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Aktualno\u015bci"}},{"id":"dfd7d0fb-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EPosiedzenie\u003Cstrong\u003E Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego odby\u0142o si\u0119 10 kwietnia \u003C\/strong\u003Ewi\u0119c ju\u017c\u003Cstrong\u003E po og\u0142oszeniu wynik\u00f3w wybor\u00f3w samorz\u0105dowych. \u003C\/strong\u003ECz\u0142onkowie prezydium Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego w wojew\u00f3dztwie mazowieckim (WRDS) skorzystali z okazji i pogratulowali \u003Cstrong\u003EAdamowi Struzikowi\u003C\/strong\u003E \u2013 Marsza\u0142kowi Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, a zarazem wiceprzewodnicz\u0105cemu WRDS, ogromnego poparcia jakim obdarzyli go po raz kolejny mieszka\u0144cy Mazowsza, kt\u00f3rzy oddali na niego \u003Cstrong\u003Erekordow\u0105 liczb\u0119 g\u0142os\u00f3w\u003C\/strong\u003E (dok\u0142adnie \u003Cstrong\u003E74\u00a0814\u003C\/strong\u003E) w wyborach do sejmiku wojew\u00f3dztwa. Nast\u0119pnie uczestnicy spotkania przeszli do podsumowywania posiedze\u0144 zespo\u0142\u00f3w roboczych.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EO dualnym kszta\u0142ceniu zawodowym\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUrszula Wo\u017aniak\u003C\/strong\u003E, przewodnicz\u0105ca zespo\u0142u roboczego ds. o\u015bwiaty podsumowa\u0142a marcowe posiedzenie zespo\u0142u informuj\u0105c o przyj\u0119tym \u2013 przez strony pracodawc\u00f3w, pracownik\u00f3w oraz samorz\u0105dow\u0105 \u2013 \u003Cstrong\u003Estanowisku w sprawie podj\u0119cia dzia\u0142a\u0144 zmierzaj\u0105cych do zmian prawnych poprawiaj\u0105cych funkcjonowanie dualnego kszta\u0142cenia zawodowego\u003C\/strong\u003E, zawieraj\u0105cym postulaty zidentyfikowane i zg\u0142aszane przez \u015brodowisko rzemie\u015blnicze. Prezydium zdecydowa\u0142o o procedowaniu stanowiska podczas najbli\u017cszego posiedzenia plenarnego WRDS.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EO wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWiceprzewodnicz\u0105cy zespo\u0142u roboczego ds. ochrony zdrowia \u003Cstrong\u003EWies\u0142aw Ko\u0142odziejski\u003C\/strong\u003E podsumowa\u0142 XVII posiedzenie zespo\u0142u po\u015bwi\u0119cone \u003Cstrong\u003Eobywatelskiemu projektowi ustawy\u003C\/strong\u003E o zmianie ustawy z 8 czerwca 2017 r. \u003Cstrong\u003Eo sposobie ustalania najni\u017cszego wynagrodzenia zasadniczego\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Eniekt\u00f3rych pracownik\u00f3w zatrudnionych w podmiotach leczniczych\u003C\/strong\u003E. Przedstawi\u0142 argumenty przedstawicieli inicjatywy ustawodawczej wskazuj\u0105ce, \u017ce obowi\u0105zuj\u0105ce regulacje spowodowa\u0142y pog\u0142\u0119biaj\u0105ce si\u0119 dysproporcje w wynagrodzeniach poszczeg\u00f3lnych pracownik\u00f3w ochrony zdrowia prowadz\u0105ce do frustracji oraz braku motywacji do podejmowania i wykonywania zawodu. Poinformowa\u0142, \u017ce po przeprowadzonej dyskusji z udzia\u0142em ekspert\u00f3w, zesp\u00f3\u0142 rozpocz\u0105\u0142 prace nad przygotowaniem stanowiska w tym zakresie. Maj\u0105 by\u0107 one kontynuowane na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 8 maja.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EStanowisko w sprawie magazynowania odpad\u00f3w\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrezydium podsumowa\u0142o dotychczasowe prace nad \u003Cstrong\u003Eprojektem stanowiska w sprawie problem\u00f3w i barier zwi\u0105zanych z\u003C\/strong\u003E nielegalnym b\u0105d\u017a pozornie legalnym \u003Cstrong\u003Emagazynowaniem odpad\u00f3w \u003C\/strong\u003Eniebezpiecznych oraz innych ni\u017c niebezpieczne. Rada uzna\u0142a, \u017ce zagadnienie jest bardzo istotne, zar\u00f3wno dla wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, jak i ca\u0142ego kraju. \u003Cstrong\u003EKonieczne jest jak najpilniejsze wypracowanie dokumentu z udzia\u0142em ekspert\u00f3w \u003C\/strong\u003Eprzez zesp\u00f3\u0142 roboczy dzia\u0142aj\u0105cy w ramach WRDS, a nast\u0119pnie procedowanie stanowiska podczas plenarnego posiedzenia rady.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EAgenda najbli\u017cszych posiedze\u0144\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EPrezydium zdecydowa\u0142o o organizacji \u003Cstrong\u003Ew maju posiedzenia plenarnego\u003C\/strong\u003E WRDS. Ma ono by\u0107 po\u015bwi\u0119cone mi\u0119dzy innymi:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eprocedowaniu \u003Cstrong\u003Ewypracowanych przez zespo\u0142y robocze stanowisk\u003C\/strong\u003E,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Einformacji z posiedzenia zespo\u0142u roboczego ds.\u00a0\u003Cstrong\u003Egospodarki, pracy i rozwoju regionalnego po\u015bwi\u0119conego\u00a0\u003C\/strong\u003Edyskusji \u003Cstrong\u003Ena temat CPK\u003C\/strong\u003E oraz \u003Cstrong\u003Elotnisk na Mazowszu\u003C\/strong\u003E,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezaopiniowaniu na wniosek dyrektora Wojew\u00f3dzkiego Urz\u0119du Pracy w Warszawie sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Dzia\u0142a\u0144 na Rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ENatomiast \u003Cstrong\u003Epodczas czerwcowego posiedzenia\u003C\/strong\u003E rady \u003Cstrong\u003Ema si\u0119 odby\u0107 dyskusja\u003C\/strong\u003E na temat ustawy \u003Cstrong\u003Eo ekonomii spo\u0142ecznej, ub\u00f3stwie energetycznym oraz strefach ekonomicznych. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"dfd842ee-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Gallery","name":"Galeria zdj\u0119\u0107","description":"Galeria","content":[{"id":198258,"name":"DSC_0887.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65050\/198258\/0x0.jpg","description":"Dariusz Paczuski "},{"id":198256,"name":"DSC_0917.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65050\/198256\/0x0.jpg","description":"Cz\u0142onkowie prezydium WRDS oraz zaproszeni go\u015bcie podczas obrad"},{"id":198255,"name":"DSC_0905.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65050\/198255\/0x0.jpg","description":"Urszula Wo\u017aniak podczas obrad WRDS"},{"id":198257,"name":"DSC_0926.JPG","image":"\/resource\/image\/1\/3\/65050\/198257\/0x0.jpg","description":"Tadeusz Kierepka i Wies\u0142aw Ko\u0142odziejski podczas obrad"}]},{"id":"dfd8b3b0-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"6cb5c90f-b798-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Podczas posiedzenia cz\u0142onkowie Wojew\u00f3dzkiej Rady Dialogu Spo\u0142ecznego m.in. pogratulowali marsza\u0142kowi Adamowi Struzikowi rekordowego wyniku w wyborach i ustalili agend\u0119 na kolejne miesi\u0105ce."}},{"id":"dfd99ff8-b6e3-11ea-971f-0050568c03d4","type":"PageMeta","name":"Data publikacji strony","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":"2024-04-11 10:31:29","modDate":"2024-04-11 10:58:42","tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":110,"TEXT":"WRDS","URL":"?tag[]=110"},{"ID":563,"TEXT":"kszta\u0142cenie zawodowe","URL":"?tag[]=563"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Data publikacji strony","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":false,"show-pdf":false,"show-add-date":true,"show-mod-date":true,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":false,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":true,"show-info-creator":true}}},{"id":"137febce-33f2-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Nag\u0142\u00f3wek strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"WRDS podsumowa\u0142a prac\u0119 zespo\u0142\u00f3w roboczych"}},{"id":"476d2298-3409-11eb-89f6-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":36,"TEXT":"Adam Struzik","URL":"?tag[]=36"},{"ID":110,"TEXT":"WRDS","URL":"?tag[]=110"},{"ID":563,"TEXT":"kszta\u0142cenie zawodowe","URL":"?tag[]=563"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"e47d1ad8-7110-11eb-a90d-0050568c868b","type":"Html","name":"kod html","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"395cc210-8012-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/65050\/198254\/0x0.jpg","alt":"Adam Struzik i Mariusz Frankowski","title":"WRDS","author":"fot. Micha\u0142 S\u0142aby"}}]}