Aktualności

Posiedzenie Prezydium WRDS – 12 maja 2022 r.

wrds1.jpg Autor: fot. arch. UMWM

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik minutą ciszy rozpoczął posiedzenie Prezydium WRDS. W ten sposób uczczono pamięć zmarłego 30 kwietnia br. Prezesa Business Centre Club - Marka Goliszewskiego.

Wsparcie z EFS+ potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda przekazał informacje dla partnerów społecznych w sprawie Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Państwa członkowskie zobowiązane są przeznaczyć w każdym programie odpowiednią kwotę swoich zasobów z komponentu EFS+ na budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zgodnie z dokumentem „Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania Polityki spójności na lata 2021–2027”, Polska jest zobowiązana przeznaczyć na budowanie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego co najmniej 0,25% swoich zasobów z komponentu EFS+. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował założenia do modelu wsparcia partnerów społecznych i organizacji pozarządowych w programie regionalnym. Dzięki temu na realizację dodatkowego typu projektów w celu szczegółowym 4(h) przeznaczony zostanie aż 1% alokacji EFS+ w FEM (ok. 5 mln EUR). Partnerzy społeczno-gospodarczy przyjęli przedstawioną informację z zadowoleniem. Połowa wymienionej kwoty zostanie dedykowana realizacji projektów organizacji pozarządowych, a druga – partnerom społecznym.

Uchodźcy z Ukrainy – wyzwania dla regionu Mazowsza

Podczas spotkania omówiono sytuację uchodźców z Ukrainy na Mazowszu. Poruszono zagadnienia związane z pomocą udzielaną przez stronę rządową, samorządową oraz lokalną społeczność. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych w różnych obszarach życia, integracji społecznej oraz zniwelowania barier językowych. Rozmawiano o rynku pracy, mieszkalnictwie, edukacji oraz wsparciu Ukrainy i współpracy europejskiej.

Pozostaje wiele wyzwań w kontekście uchodźców z Ukrainy. Największym jest wprowadzenie ich na rynek pracy. Większość z przybyłych osób stanowią kobiety z małymi dziećmi. Z różnych powodów osoby te nie są na tyle samodzielne, żeby zabiegać aktywnie i skutecznie o pracę. Chcemy pomóc im w jak najszybszym usamodzielnieniu się na rynku pracy, tak aby w najbliższym czasie nie stały się beneficjantami pomocy społecznejpodkreśliła Anna Karaszewska z Konfederacji Lewiatan.

Podsumowanie poprzedniego spotkania WRDS

Wiceprzewodniczący Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach WRDS Wiesław Kołodziejski, podsumował ostanie spotkanie zespołu ds. ochrony zdrowia. Poruszono wówczas następujące tematy: finasowanie publicznej ochrony zdrowia w 2022 r., wpływ zmian podatkowych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ oraz ich strukturę, planowanie wydatków z budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wyzwania w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Podkreślono, że nakłady na ochronę zdrowia są za niskie, a szpitale nieustannie się zadłużają. Najtrudniejsza sytuacja jest w psychiatrii, gdzie środki z NFZ często nie wystarczają na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wspomniano także o projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Jest to niezwykle istotna ustawa, która niesie za sobą bardzo duże konsekwencje zwłaszcza dla samorządności. Jej idea polega na tym, że można pozbawić samorząd terytorialny prawa zarządzania szpitalem. – zaznaczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Do niniejszej kwestii odnieśli się także pracodawcy oraz wojewoda. Ostatecznie Prezydium ustaliło, że zagadnienie związane z projektem ustawy będzie przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego WRDS.

Waldemar Dubiński przewodniczący zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego odniósł się zaś do sytuacji gospodarczej województwa w kontekście pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Podkreślił, że obecni na spotkaniu zwrócili szczególną uwagę na problem związany z brakiem jednej, dostępnej bazy danych na temat liczby i struktury zawodowej przybyłych do kraju, jak i województwa uchodźców.

W najbliższym czasie zespół ma się zająć bezpieczeństwem energetycznym Mazowsza.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony