Aktualności

WRDS o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

Autor: fot. Andrzej Gumbrycht

Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia kontynuował temat podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów medycznych.

Podczas majowego posiedzenia Zespół roboczy ds. ochrony zdrowia ponownie podjął tematykę związaną z realizacją podwyżek wynagrodzeń pracowników podmiotów medycznych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Była to kontynuacja spotkania, które odbyło się 3 kwietnia. 

Dyskusja o wynagrodzeniach

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że kwestie wynagradzania i organizacji pracy w zawodach medycznych wymagają ujednolicenia i wprowadzenia rozwiązań systemowych. Wszystko za sprawą pogłębiających się problemów finansowych placówek ochrony zdrowia, a także społecznych i prawnych konfliktów między pracownikami a pracodawcami (które coraz częściej znajdują rozstrzygnięcia w sądach).

Wypracowane stanowisko

Efektem spotkania było wypracowanie i przyjęcie przez stronę pracodawców, stronę samorządową oraz stronę rządową zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia stanowiska w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i konsekwencji, jakie wynikają z tej regulacji dla podmiotów leczniczych publicznej ochrony zdrowia w pozostałych obszarach ich funkcjonowania. Wskazano też na konieczność wprowadzenia rozwiązań precyzujących kwestię wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, a także jednoznacznego dookreślenia, jak należy rozumieć wymagania kwalifikacji zawodowych na określonym stanowisku w podmiocie leczniczym. Zwrócono uwagę, że zapisy nowelizujące ustawę powinny choć częściowo zniwelować drastyczne różnice w wynagrodzeniach zasadniczych przyznawanych pracownikom w obrębie danej grupy zawodowej (dotyczy przede wszystkim grupy pielęgniarek i położnych). Dostrzeżono także potrzebę podjęcia prac nad opisem kompetencji, aby uniknąć nieuznawania przez pracodawców kwalifikacji rzeczywiście zdobytych przez pracowników medycznych w toku kształcenia dyplomowego i podyplomowego, także nierównego traktowania w zatrudnieniu. Jako niezbędne wskazano doprecyzowanie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, którzy nie wykonują zawodu medycznego i nie są również pracownikami działalności podstawowej. Podkreślono, że wszystkie kierunki nowelizacji ustawy powinny być powiązane z właściwym finansowaniem kosztów udzielania świadczeń medycznych oraz zapewnieniem pracodawcom pełnego finansowania wzrostów wynagrodzeń. Konieczne jest zatem wpisanie takiego obowiązku wprost do nowelizowanej ustawy.

Stanowisko zostanie zarekomendowane do przyjęcia przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

Z opinią zgodzili się przedstawiciele Forum Związków Zawodowych w Zespole roboczym ds. ochrony zdrowia.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony