Aktualności

XL posiedzenie WRDS

Uczestnicy spotkania przy stole obrad Autor: fot. Michał Słaby

Nielegalne składowiska odpadów, wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych, postulaty środowiska rzemieślniczego, cyberbezpieczeństwo – to tematy, które zdominowały ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

XL posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS) odbyło się pod przewodnictwem Dariusza PaczuskiegoPrzewodniczącego Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu stronę samorządową reprezentował Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Jan Zalewski, Starosta Pułtuski.

WRDS o konieczności przeciwdziałania nielegalnym składowiskom odpadów

WRDS jednogłośnie podjęła stanowisko w sprawie problemów i barier związanych z nielegalnym bądź pozornie legalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przyjętym stanowisku rada zaapelowała o wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i organizacyjnych, które zapobiegałyby temu procederowi, powodującemu zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi. Rada apelowała też o efektywne usuwanie niebezpiecznych odpadów oraz zabezpieczenie finansowe roszczeń, które realnie pokryją ewentualne koszty wykonania zastępczego. Zarekomendowała także wypracowanie rozwiązań, które skoordynowałyby pracę wszystkich służb zaangażowanych w walkę z nielegalnym bądź pozornie legalnym magazynowaniem odpadów oraz stworzenie rozwiązań usprawniających sprzątanie terenu. Z uwagi na fakt, że problem dotyczy nie tylko Mazowsza, ale całego kraju, przyjęte stanowisko, zgodnie z decyzją rady zostanie skierowane do najwyższych władz państwowych.

O wynagrodzeniu zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych

WRDS poparła postulaty Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej dotyczące nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Na wniosek Beaty Jendry, przewodniczącej zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, członkini Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, WRDS podjęła stanowisko w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych i konsekwencji, jakie wynikają z tej regulacji dla podmiotów leczniczych publicznej ochrony zdrowia w pozostałych obszarach ich funkcjonowania.

Rada uznała za ważne podjęcie tematyki związanej z wdrażaniem podwyżek wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz konsekwencji jakie powstały i powstaną z tego tytułu. W przyjętym przez wszystkie strony dialogu stanowisku wskazano na konieczność wprowadzenia rozwiązań precyzujących kwestię wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, a także jednoznacznego dookreślenia, jak należy rozumieć wymagania kwalifikacji zawodowych na konkretnym stanowisku. Zwrócono uwagę, że zapisy nowelizujące ustawę winny choć częściowo zrównać drastyczne różnice w wynagrodzeniach zasadniczych przyznawanych pracownikom w obrębie danej grupy zawodowej, co dotyczy przede wszystkim grupy pielęgniarek i położnych. Dostrzeżono także potrzebę podjęcia prac nad opisem kompetencji, aby uniknąć nieuznawania przez pracodawców kwalifikacji rzeczywiście zdobytych przez pracowników medycznych w toku kształcenia dyplomowego i podyplomowego oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu. Podkreślono, że wszystkie kierunki nowelizacji ustawy muszą zostać powiązane z właściwym finansowaniem kosztów udzielania świadczeń medycznych oraz zapewnieniem pracodawcom pełnego finansowania wzrostów wynagrodzeń.

Stanowisko wspierające postulaty środowiska rzemieślniczego podjęte przez trzy strony dialogu

Strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa WRDS, mając na względzie znaczenie szkolnictwa branżowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów dualnego systemu kształcenia zawodowego, przyjęły stanowisko w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmian prawnych poprawiających funkcjonowanie dualnego kształcenia zawodowego, wypracowane przez zespół roboczy ds. oświaty, pod przewodnictwem Urszuli Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W stanowisku zaapelowano m.in. o zmianę przepisów dotyczących warunków otrzymania oraz ustalania wysokości dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wyeliminowanie rażących dysproporcji dotyczących zbyt niskich wag w zakresie subwencji dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących jednocześnie młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Zaproponowano także wprowadzenie przepisów umożliwiających realizację turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników, również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także przywrócenie powiatowym radom rynku pracy prawa do wyrażania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Stanowisko w sprawie wykazania ryzyk i zagrożeń dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UC32)

Strona pracowników, strona pracodawców oraz strona samorządowa WRDS po wysłuchaniu argumentów zaprezentowanych przez Roberta Składowskiego, prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców - Przedsiębiorcy.pl. oraz mecenasa Piotra Podgórskiego, członka zarządu federacji, podjęły stanowisko w sprawie wykazania ryzyk i zagrożeń dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców wynikających z projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UC32). W stanowisku wskazano między innymi na nadregulację projektu ustawy w stosunku do dyrektywy unijnej NIS 2, w wyniku której ponad 38 000 podmiotów z 18 sektorów uznanych zostanie za podmioty kluczowe i ważne, w konsekwencji czego poniosą gigantyczne koszty związane z realizacją nałożonych na nie obowiązków, a kary za ich niewdrożenie liczone będą w milionach euro. Zwrócono także uwagę na zagrożenie wynikające z perspektywy uznania dostawców sprzętu i usług dla tychże podmiotów za dostawcę wysokiego ryzyka, co będzie się wiązało z koniecznością usunięcia sprzętu dostarczonego przez takich dostawców. Koszty takiej operacji dotkną przedsiębiorców, a w efekcie również konsumentów. Termin konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o cyberbezpieczeństwie upływa 24 maja br.

Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego z pozytywną opinią

Strona społeczna Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia na rok 2023 dla województwa mazowieckiego (RPDZ 2023).

Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia to dokument informacyjny, obejmujący zadania wykonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w województwie mazowieckim. RPDZ 2023 realizowany był na podstawie uchwały nr 1771/444/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 24 października 2023 r. Działania opisane w dokumencie zostały opracowane na podstawie przepisów prawa krajowego i są komplementarne z innymi dokumentami strategicznymi kraju i województwa. Sprawozdanie podczas posiedzenia WRDS omówiła Jolanta Janowska-Kolibabska, kierownik zespołu ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Podsumowanie prac zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego

Waldemar Dubiński, przewodniczący zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego, członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poinformował obecnych o rezultatach XIX posiedzenia zespołu, poświęconego dyskusji, z udziałem licznie zaproszonych gości, na temat realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz wpływu budowy CPK na sytuację mazowieckich portów lotniczych, a także rozwoju infrastruktury kolejowej w ramach Programu Kolejowego CPK oraz budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Kolejne plenarne posiedzenie WRDS zaplanowane jest na 12 czerwca br.

 

 

 

 

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony