Aktualności

XLI posiedzenie WRDS

obrady Autor: fot. Michał Słaby

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyskutowali m.in. o ubóstwie energetycznym na Mazowszu, ekonomii społecznej i specjalnych strefach ekonomicznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim (WRDS). Przewodniczył mu Mariusz FrankowskiWojewoda Mazowiecki

Nowy reprezentant strony samorządowej w radzie.

Po raz pierwszy w posiedzeniu WRDS uczestniczył Michał Twardy, wójt gminy Brudzeń Duży, któremu – w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – powołanie do Rady wręczył Wojewoda Mazowiecki.

Ubóstwo energetyczne na Mazowszu

WRDS zapoznała się z wynikami „Diagnozy przyczyn ubóstwa energetycznego w województwie mazowieckim” – badań przeprowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS).  Ich celem było – jak podkreślił dyrektor MCPS Aleksander Kornatowski – określenie skali oraz charakterystyki tego zjawiska w województwie. Paweł Gontarczyk z Biura Badań Społecznych MCPS podał, że prace badawcze przeprowadzono latem ubiegłego roku. Objęły one reprezentatywną próbę mieszkańców wszystkich powiatów Mazowsza, uwzględniającą również beneficjentów pomocy społecznej. Zidentyfikowano i poddano analizie czynniki, które w największym stopniu determinują problem ubóstwa energetycznego, a także opracowano rekomendacje skierowane do podmiotów przeciwdziałających temu zjawisku.

Wyniki badań i wnioski

Przeprowadzone badania wskazują, że 7,1% badanych nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb energetycznych, natomiast 38,1% musi je realizować w sposób oszczędny. Co piąty mieszkaniec województwa nie może utrzymać w zajmowanych pomieszczeniach temperatury na satysfakcjonującym poziomie. Wśród tych osób największy udział stanowią kobiety, osoby samotne w wieku 60 lat i starsze, mieszkańcy wsi, renciści, emeryci oraz osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł i rolnictwa.
Podkreślono, że przy realizacji działań wspierających grupy zagrożone ubóstwem energetycznym konieczne jest między innymi planowanie działań długoterminowych pozwalających na minimalizowanie występowania przyczyn tego zjawiska, promowanie i wspieranie budownictwa efektywnego energetycznie, prowadzenie działań edukacyjnych, opracowanie katalogu dostępnych instrumentów i narzędzi w zakresie możliwości wymiany źródeł ciepła oraz przeprowadzenia remontów i termomodernizacji. Niezbędna jest rozbudowa i modernizacja ciepłowniczej infrastruktury sieciowej, regularna inwentaryzacja budynków czy monitoring zagrożenia wzrostu kosztów energii wraz z analizą poziomu zadłużenia gospodarstw domowych na Mazowszu z uwzględnieniem opłat za energię i ogrzewanie.

Pełny raport można pobrać ze strony Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Ekonomia społeczna

O zadaniach samorządu województwa wynikających z ustawy o ekonomii społecznej opowiedział Robert Gajewski – kierownik Wydziału Ekonomii Społecznej w MCPS.
Zgodnie z ustawą, ekonomia społeczna to działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, świadczenia usług społecznych, realizowana w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego oraz innej działalności o charakterze odpłatnym.

Aleksander Kornatowski, dyrektor MCPS podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat wspiera rozwój ekonomii społecznej w województwie. Wzmacnia potencjał jednostek reintegracyjnych i przedsiębiorstw społecznych, wspierając działania na rzecz współpracy międzysektorowej podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, w zakresie rozwoju czy tworzenia nowych usług społecznych oraz wsparcia już funkcjonujących podmiotów tejże ekonomii. Na cele te pozyskuje i przeznacza zarówno środki własne oraz aktywnie wykorzystuje środki pozyskiwane z UE.

Specjalne strefy ekonomiczne

Ewelina Przygoda z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przybliżyła członom WRDS informacje na temat podstaw funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w tym rodzajów i źródeł potencjalnego wsparcia inwestorów działających w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa mazowieckiego. Opowiedziała również o Polskiej Strefie Inwestycji – instrumencie wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić specjalne strefy ekonomiczne.

Dyrektor Departamentu Obsługi Inwestora Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Krzysztof Gąsior opowiedział o działaniach promocyjnych obszaru tejże strefy obejmującego Mazowsze, a także o wysokości wsparcia udzielonego inwestorom oraz funkcjonowaniu podstref na terenie województwa mazowieckiego.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony