Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Opinie, stanowiska i uchwały

Wykaz stanowisk i opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Do właściwości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego należy wyrażanie opinii i stanowisk, w szczególności:

  • w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,
  • w zakresie przedkładanych przez marszałka województwa strategii rozwoju województwa i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji,
  • w sprawach społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, uznanych za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

 

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony