PO RYBY 2014-2020

Informacje ogólne

Krótka notka dotycząca Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z 22 października 2015 r. Program zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmuje nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego.

W programie pojawiły się również nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska, dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. Oprócz rybołówstwa morskiego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura oraz w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydane na podstawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określają także warunki uzyskania dofinansowanie oraz zobowiązania beneficjenta w ramach pomocy objętej objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony