Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Komunikaty

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - nabór wniosków

Od 14 lutego br. można składać wnioski w ramach projektów pn. “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.

fundusze eur FEM.png

Informacje ogólne o programie

Szczegółowe warunki udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania określa Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 w roku szkolnym 2023/2024, który jest załącznikiem do uchwały nr 197/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 listopada 2023 r. 

Nabór wniosków o udzielenie pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2023/2024 jest realizowany w ramach projektów pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Mazowiecki Regionalny” oraz „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych – Region Warszawski Stołeczny”, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet VII „Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu”, Działanie 7.2 „Wzmocnienie kompetencji uczniów”. Stypendium można otrzymać wyłącznie w ramach jednego z tych programów, w zależności od tego, czy szkoła, w której uczeń pobiera naukę znajduje się na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego czy Regionu Mazowieckiego Regionalnego.

Region Warszawski Stołeczny (RWS) obejmuje: m.st. Warszawę i 9 okolicznych powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Region Mazowiecki Regionalny (RMR) obejmuje 28 powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, mławski, płocki, pułtuski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, płoński, przysuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, sokołowski, wyszkowski, węgrowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski, oraz 4 miasta na prawach powiatu: Radom, Ostrołęka, Płock i Siedlce.

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o stypendium

Stypendium przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkole zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego bez względu na miejsce zamieszkania.

O stypendium w ramach programu stypendialnego może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2022/2023 otrzymał promocję do następnej klasy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub prowadzącej kształcenie zawodowe;
 • w roku szkolnym 2023/2024 jest uczniem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zlokalizowanej na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego lub Regionu Mazowieckiego Regionalnego;
 • w roku szkolnym 2023/2024 do 31 sierpnia 2024 r. nie ukończy 24 roku życia;
 • jest członkiem rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód przypadający na członka rodziny ucznia, nie przekracza 3370 zł albo 3820 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

oraz jeden z poniższych warunków:

 • w przypadku ucznia klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który w roku szkolnym 2022/2023 ukończył szkołę podstawową – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów ogólnych na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023;
 • w innym przypadku – uzyskał średnią arytmetyczną z ocen z trzech wybranych przedmiotów kształcenia zawodowego na poziomie nie niższym niż 5,0, przy czym co najmniej jeden przedmiot został wskazany w IPRZU, oraz uzyskał średnią arytmetyczną z ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50. Średnią arytmetyczną oblicza się na podstawie ocen wskazanych na świadectwie ukończenia poprzedniej klasy lub szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w której uczeń pobierał naukę w roku szkolnym 2022/2023.

Wysokość stypendium

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi 7 000 zł.

Wypłata stypendium następuje w jednej transzy na warunkach określonych w umowie stypendialnej.

Stypendium przyznaje się na okres realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia (IPRZU) od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. IPRZU opracowuje uczeń we współpracy z nauczycielem-opiekunem, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, również we współpracy z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Przykładowe wydatki, na które można przeznaczyć stypendium, określa par. 6 Regulaminu.

Nabór wniosków

W dniach od 14 lutego 2024 r. (godz. 13:00) do 22 lutego 2024 r. (godz. 23:59) należy założyć konto Ucznia oraz zarejestrować Wniosek o udzielenie pomocy stypendialnej na stronie internetowej programu stypendialnego .

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rejestracji na stronie internetowej programu należy wysłać listem poleconym wydrukowany i podpisany Wniosek, wraz z jednym egzemplarzem wymaganych dokumentów, w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym numer ID z dopiskiem: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego. ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Dopuszcza się złożenie dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru: dla RMR w Delegaturze Urzędu w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu, w Siedlcach, w Żyrardowie; dla RWS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Inne dokumenty aplikacyjne (oprócz Wniosku) wymagane w procedurze ubiegania się o stypendium:

 • Oświadczenia Wnioskodawcy;
 • Oświadczenie uczestnika programu stypendialnego o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Dokument potwierdzający status ucznia (np. oświadczenie/zaświadczenie o uczęszczaniu do Szkoły w roku 2023/2024), zawierający pełną nazwę i adres szkoły oraz datę i podpis dyrektora szkoły/ upoważnionej osoby wraz z imienna pieczęcią;
 • Kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia edukacyjne ucznia, w tym świadectw ukończenia szkoły lub klasy oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia w olimpiadach, turniejach i konkursach, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły, w której uczeń pobierał naukę w poprzednim roku szkolnym lub pobiera naukę w roku szkolnym 2023/2024;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku dochodowego lub ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnoletniego ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej:
 • zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny ucznia, w tym ucznia, za rok podatkowy 2022,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej albo oświadczenie o nieosiąganiu żadnych dochodów, w przypadku osoby w rodzinie ucznia, która pozostaje bez pracy, nie osiąga dochodów i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
 • inne nie wymienione powyżej dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4. Patrz Pouczenie do ustalenia spełnienia warunku dochodowego w zakładce Dokumenty.

Dodatkowe informacje (kontakt)

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym znajdują się na stronie internetowej programu

Strona jest aktualizowana na bieżąco. Na stronie znajdują się wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium. W przypadku pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi na stronie, można kontaktować się z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerami telefonów:

 • 22 59 79 437
 • 22 59 79 214
 • 22 59 79 416

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dopuszcza się możliwość założenia konta Ucznia oraz rejestracji Wniosku na stronie internetowej programu stypendialnego przy pomocy pracowników Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Wniosek o pomoc w założeniu konta oraz dokonaniu rejestracji należy złożyć w terminie naboru Wniosków wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Banaszek (ES)

Data wytworzenia: 13.02.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 13.02.2024 12:00

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024 12:03

Liczba wyświetleń: 8522

Data opublikowania: 13.02.2024 12:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony