Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla klimatu 2024 – nabór wniosków

Od 30 października do 17 listopada mazowieckie gminy i powiaty mogą składać wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1620/440/23 z 3 października 2023 r. przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Założenia programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. 

Do składania wniosków uprawnione są gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego.

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na:

  1. realizacji błękitno-zielonej infrastruktury;
  2. wykonaniu nasadzeń zieleni oraz zagospodarowaniu terenów zielonych;
  3. realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego;
  4. opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)

Dofinansowanie

Dotacja może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć:

  • jeden wniosek z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczającym kwoty 200 000 zł, 

lub

  • dwa wnioski z dofinansowaniem do 70% kosztów kwalifikowalnych, przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

W przypadku m.st. Warszawy wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski na każdą dzielnicę przy założeniu, że będą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, a łączna kwota dofinansowania nie przekroczy 200 000 zł.

Składanie wniosków

Każdy z wniosków musi zostać złożony osobno.

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie dotacji wypłacanej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać od 30 października 2023 rdo 17 listopada 2023 r., za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres poczty elektronicznej departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Wnioski muszą być podpisane certyfikowanym podpisem cyfrowym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu gminy/powiatu przy kontrasygnacie skarbnika. 

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024. Regulamin przyznania pomocy jest załącznikiem do  uchwały nr 1620/440/23

Dodatkowe informacje

Informacji w sprawie Mazowsze dla klimatu 2024 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Ewa Warywoda, tel.: (22) 59 79 056,
  • Milena Marczewska, tel.: (22) 59 79 059,
  • Michał Banak, tel.: (22) 59 79 878,
  • Anna Wycech, tel. (22) 35 63 803.

Dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy, wytycznie oceny merytorycznej, karta oceny, sprawozdanie oraz regulamin są załącznikami do uchwały nr 1620/440/23.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ewa Warywoda (PE)

Data wytworzenia: 24.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 24.10.2023 12:42

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 10:56

Liczba wyświetleń: 4254


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony