Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Mazowsze dla melioracji 2024

Nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz uchwałą nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie z budżetu województwa mazowieckiego dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Program pomocowy przewiduje udzielanie pomocy de minimis. 

Beneficjenci

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje: Spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: 2–31 stycznia 2024 r. 

Wnioski należy składać

 • bezpośrednio w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UWAGA: we wtorek 2 stycznia 2024 r. urząd marszałkowski będzie nieczynny), albo
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania), albo

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rodzaj dotowanego zadania

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na:

 1. mechanicznym lub ręcznym odmuleniu rowów,
 2. mechanicznym lub ręcznym wykaszaniu dna i skarp rowu,
 3. wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów,
 4. karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu,
 5. czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

Dotacja obejmuje pokrycie wyłącznie kosztów wykonania robót (koszty robocizny) oraz paliwa (kalkulacja kosztów) wykorzystanego do realizacji zakresu prac wskazanego w niniejszej umowie.

Dotacją nie mogą zostać objęte koszty: premii, zysków, nagród, dojazdu pracowników, dowozu sprzętu i jego ochrony, szkoleń pracowników, sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnień formalno-prawnych, postępowania przetargowego, obsługi geodezyjnej oraz zakupu map.

W ramach udzielonej dotacji, mogą również zostać pokryte wydatki przeznaczone na zakup niezbędnego do realizacji wnioskowanego zadania sprzętu, przy czym jednostkowa wartość zakupu sprzętu nie może przekraczać kwoty 2 000 zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota na zakup takich sprzętów nie może być wyższa niż 30% dotacji.

Dotacją mogą zostać objęte również koszty napraw sprzętu wyłącznie wówczas, gdy: jego awaria nastąpiła w trakcie i w związku z realizacją prac objętych umową, naprawa została dokonana przez odpowiedni zakład usługowy i powyższe zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem o wystąpieniu awarii sprzętu w trakcie realizacji prac wykazanych w umowie oraz fakturą za wykonaną usługę naprawy sprzętu.

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 80% wartości wnioskowanego zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych w terminie realizacji zadania, liczonym od daty zawarcia przez województwo mazowieckie umowy o udzielenie dotacji ze spółką.

Spółka, przed podpisaniem umowy, może przeprowadzić niepodlegające dofinansowaniu czynności przygotowawcze obejmujące w szczególności: sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przeprowadzenie postępowań w zakresie wyłonienia wykonawcy prac (w przypadku zlecenia prac innym podmiotom).

Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na cel wskazany w umowie i zgodnie z jej przeznaczeniem, a realizacja zadania oraz wykorzystanie dotacji powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami umowy i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niedopuszczalne jest pokrycie z dotacji kosztów niewymienionych w kosztorysie inwestorskim jak i robót niewskazanych w wykazie robót zawartym we wniosku, uwzględnionych następnie w umowie.

W przypadku, gdy suma wnioskowanych przez spółki wodne kwot przekroczy wielkość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zasady udzielania dotacji

Wymogi formalne dotyczące składania i oceny wniosków oraz rozliczenia dotacji zawarte są w uchwale nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania oraz w uchwale nr 175/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wszelkie dokumenty składane w ramach udzielania dotacji dla spółek wodnych muszą być podpisane (poświadczone) przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej.

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej i składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, zobowiązane są do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie w powyższym zakresie.

Do sprawozdania, o ile zachodzi taka możliwość, należy dołączyć materiał fotograficzny pokazujący efekty realizacji zadania (zdjęcie przed i po wykonaniu prac).

Dodatkowych informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa:

 1. Dawid Szabłowski, tel. 22 59 79 604,
 2. Robert Banaszek, tel. 22 59 79 399,
 3. Magdalena Sadoch, tel. 22 59 79 344,
 4. Iwona Włodarczyk, tel. 22 59 79 639,
 5. Iwona Chmielińska, tel. 22 59 79 357.

Dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji dla spółki wodnej stanowi załącznik do uchwały 175/22 Sejmiku Województwa MazowieckiegoWersja edytowalna dostępna jest poniżej.  

Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji stanowi załącznik do uchwały 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Poniższe wnioski nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dostępne dokumenty, prosimy o kontakt z pracownikami Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Numery kontaktowe podane wyżej.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Iwona Chmielińska (RW)

Data wytworzenia: 13.12.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 13.12.2023 15:31

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 06.02.2024 07:11

Liczba wyświetleń: 2402

Data opublikowania: 13.12.2023 15:31


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony