Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Komunikaty

Mazowsze dla miejsc pamięci 2024 – nabór wniosków

Do 10 listopada br. przyjmowane będą wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn. „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. podjął uchwałę nr 1617/440/23 w sprawie regulaminu udzielania i przyznawania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.  

Założenia programu

Celem programu jest zachowanie oraz tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń, o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków (tj. m.in. pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne, nagrobki).

Program obejmuje:

 • wydarzenia i postacie znaczące dla narodu i państwa polskiego oraz województwa mazowieckiego, w szczególności postacie, które walczyły o wolność narodową i suwerenność Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych i reżimów totalitarnych oraz miejsca ich spoczynku, a także miejsca walk i męczeństwa;
 • obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski;
 • utrwalenia systemu demokratycznego, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Beneficjenci programu

Podmioty uprawnione do składania wniosków to gminy i powiaty położone w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz dzielnice miasta stołecznego Warszawy.

Nabór wniosków

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w regulaminie udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”. Regulamin stanowi załącznik do uchwały nr 1617/440/23 .

Termin składania wniosków: 18 października–10 listopada 2023 r.  

Wnioski mogą być składane na realizację zadań, których zakończenie nastąpi nie później niż 22 listopada 2024 r.

Wnioski należy składać w jeden z poniższych sposobów:

 1. w formie papierowej, w godzinach 8:00–16:00 bezpośrednio w jednym z punktów kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie albo delegatury urzędu;
 2. w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Kancelaria Marszałka, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego);
 3. elektronicznie, za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej, nie gwarantuje również przyznania pomocy finansowej w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomoc finansowa w ramach programu może być przeznaczona na działania obejmujące w szczególności:

 • prace restauratorskie, prace konserwatorskie, roboty budowlane miejsc pamięci narodowej;
 • tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej.

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) może zgłosić do programu zadanie obejmujące obiekt stanowiący miejsce pamięci narodowej (MPN) będący jej własnością, bądź pozostający w jej posiadaniu, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do obiektu, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego. Tytuł prawny uprawniający do sprawowania opieki nad obiektem oraz nieruchomością, na której obiekt MPN ma powstać powinien określać zobowiązanie właściciela tego obiektu do zapewnienia trwałości efektów wykonanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przez okres minimum 5 lat od zakończenia realizacji zadania. W inicjowaniu działań w ramach programu, JST może współpracować z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami kombatanckimi i patriotycznymi.

Pomoc finansowa

Pomoc finansowa może być udzielona w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowalnych wnioskowanego zadania i nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych wartości wnioskowanego zadania.

Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego muszą być zabezpieczone ze środków wnioskodawcy lub przez niego pozyskanych i nie mogą pochodzić z innych środków pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego.

Podstawą udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadania jest umowa zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a beneficjentem, która określa szczegółowe warunki udzielania i rozliczania pomocy finansowej.

Wzór umowy zostanie udostępniony beneficjentom i zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl po przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały dotyczącej wyboru wniosków i przyznania pomocy finansowej.

Pomoc finansowa zostanie przekazana beneficjentowi jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta.

Ocena wniosków

Wnioski złożone w ramach programu podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Przy ocenie merytorycznej zadań, komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • ocena zgodności zadania w zakresie rzeczowym i kwalifikowalności kosztów;
 • ocena zasadności i celowości zadania;
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Wydziału Współpracy i Promocji Gospodarczej w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Agnieszka Jędrzejczak, tel. (22) 5907 768
 • Anna Gałkowska, tel. (22) 5907 715
 • Magdalena Niewiarkiewicz, tel. (22) 5907 824
 • Justyna Niedzielak, tel. (22) 5907 691

e-mail: miejscapamieci@mazovia.pl 

Dokumenty

Regulamin programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”, kryteria oceny merytorycznejwzory wniosków o przyznanie pomocy, sprawozdania końcowego oraz tablicy informacyjnej określają załączniki do uchwały nr 1617/440/23.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących wnioskodawcę oraz osób wskazanych przez wnioskodawcę do kontaktu/koordynatora zadania jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59-79-100,
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

 • osób reprezentujących wnioskodawcę będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z  przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;
 • osób wskazanych przez wnioskodawcę do kontaktu i koordynacji zadania (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczenia końcowego
  z zawartej umowy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto osobom, wskazanym przez wnioskodawcę jako osoby do kontaktu i koordynacji zadania, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1 i 2. 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Gałkowska (KM)

Data wytworzenia: 18.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 18.10.2023 11:01

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2023 11:54

Liczba wyświetleń: 3796

Data opublikowania: 18.10.2023 11:01


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony