Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Mazowsze dla młodzieży

Mazowsze dla młodzieży – edycja dodatkowa

Informacja o możliwości składania wniosków w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. podjął uchwałę nr 1616/440/23 w sprawie regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży” – edycja dodatkowa (dalej zwany Instrumentem „Mazowsze dla młodzieży”).

Ważne terminy

Wnioski w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży” należy składać w terminie od 23 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 17 listopada 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami.

Umowy w ramach tej edycji Instrumentu będą podpisywane od stycznia do lutego 2024 r. z terminem realizacji do 31 maja 2024 r.

Składając wnioski należy uwzględnić te daty w harmonogramie projektu.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail mlodziez@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, za wyjątkiem Miasta Stołecznego Warszawy, które może złożyć jeden wniosek na każdą dzielnicę.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży” należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (wójt/burmistrz/starosta/prezydent miasta) przy kontrasygnacie skarbnika gminy/powiatu/miasta.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic
m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży”.

Cel instrumentu

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują w 2024 r. powołanie młodzieżowych rad.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc finansowa w ramach Instrumentu „Mazowsze dla młodzieży” jest przeznaczona dla gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie na pokrycie części kosztów kwalifikowanych mogą zostać objęte Zadania związane z:

 1. wzmacnianiem działania już istniejących Młodzieżowych Rad polegające na:
  1. organizowaniu działań edukacyjnych dla młodzieżowych radnych, w szczególności szkoleń/warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  2. realizowaniu inicjatyw/działań zgłoszonych przez młodzieżowych radnych,
  3. działaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących Młodzieżowych Rad,
  4. podnoszeniu kompetencji opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach);
 2. powołaniem Młodzieżowych Rad polegające na:
  1. organizowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjnej i kampanii wyborczej do Młodzieżowej Rady (m. in. plakaty, ulotki, media społecznościowe, lokalne portale internetowe),
  2. organizowaniu inauguracyjnej sesji Młodzieżowych Rad (m.in. opracowanie i przekazanie młodzieżowym radnym materiałów edukacyjno-informacyjnych, w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji, koszt dojazdu na sesje dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, koszt wynajęcia sali, koszt udziału prelegenta podczas sesji inauguracyjnej),
  3. organizowaniu działań edukacyjnych przygotowujących do pełnienia funkcji radnego, w szczególności szkoleń/ warsztatów z zakresu edukacji obywatelskiej oraz rozwijających kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze,
  4. podnoszeniu kompetencji przyszłych opiekunów Młodzieżowych Rad w celu zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia radnych ze strony gminy lub powiatu lub dzielnicy (uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach).

Zasady udzielania pomocy finansowej

Pomoc finansowa na realizację Zadania w ramach Instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”, może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania, ale nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Minimalna procentowa wartość wkładu własnego Beneficjenta po udzieleniu pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie musi wynieść nie mniej niż 10 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dofinansowanie może dotyczyć jednego lub kilku działań, wymienionych w § 3, przy czym na działania, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, c i d oraz pkt 2 lit. a i d można przeznaczyć, odpowiednio na każde z tych działań, maksymalnie kwotę do 5 000 zł.

Informacje dodatkowe

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Adrian Kuśmierz, tel. 22 35 63 802
 • Joanna Uznańska, tel. 22 43 79 477
 • Katarzyna Górska-Manczenko, tel.  22 59 79 244

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Adrian Kuśmierz (OR)

Data wytworzenia: 12.10.2023

Opublikował w BIP: Tomasz Targoński

Data opublikowania: 12.10.2023 11:49

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 10:57

Liczba wyświetleń: 3275

Data opublikowania: 12.10.2023 11:49


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony