Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Komunikaty

Mazowsze dla seniorów 2024 – nabór wniosków

Wnioski należy składać od 25 października do 22 listopada 2023 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. podjął uchwałę nr 1630/440/23 w sprawie „Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów »Mazowsze dla seniorów 2024«” (dalej: Instrument).

Kolejna edycja Instrumentu powiększy grono beneficjentów o powiaty.

Cel Instrumentu

 • aktywizacja osób starszych,
 • zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności,
 • poprawa jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.

Działanie polega na udzieleniu powiatom, gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wsparcie finansowe w ramach Instrumentu przeznaczone jest dla:

 • powiatów,
 • gmin,
 • miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego,
 • dzielnic m.st. Warszawy,

przy których funkcjonuje rada seniorów.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, w części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne powiatów, gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, niebędące inwestycją.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 25 października do 22 listopada 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego najpóźniej 22 listopada 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto, w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć jeden wniosek, za wyjątkiem m.st. Warszawy, które może złożyć więcej wniosków, tj. po jednym wniosku na każdą dzielnicę.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu/gminy (starosta/wójt/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika powiatu/gminy/miasta.

Wniosek stanowi załącznik do uchwały nr 1630/440/23.  

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w „Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów »Mazowsze dla Seniorów 2024«”. Regulamin oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków są załącznikami do uchwały nr 1630/440/23

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 80% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 40 tys. zł.

Czas przyznania dotacji

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” przewidział przyznawanie pomocy finansowej po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji dotyczących Instrumentu udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Iwona Fiks, tel. 22 59 79 932;
 • Paulina Mazurek, tel. 22 59 79 944;
 • Justyna Stopa, tel. 22 59 79 946.

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wnioskodawcę oraz osób wskazanych przez Wnioskodawcę do kontaktu/koordynatora zadania jest Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 59-79-100,
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Dane osobowe:

 • osób reprezentujących Wnioskodawcę będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności;
 • osób wskazanych przez Wnioskodawcę do kontaktu i koordynacji Zadania (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczenia końcowego z zawartej umowy;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto, osobom, wskazanym przez Wnioskodawcę jako osoby do kontaktu i koordynacji zadania, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszej klauzuli wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1 i 2.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Paulina Mazurek (ZD)

Data wytworzenia: 24.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 24.10.2023 10:59

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2023 11:24

Liczba wyświetleń: 4560

Data opublikowania: 24.10.2023 10:59


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony