Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Mazowsze dla sportu 2024

Mazowsze dla sportu 2024 – lista beneficjentów

Sejmik Województwa Mazowieckiego 6 lutego 2024 r. podjął uchwalę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024. Wsparcie uzyskało 275 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 51 020 290 zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych.

Lista beneficjentów programu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ważne informacje

 1. Pomoc finansowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta w złożonym wniosku pod warunkiem, że wydatki poniesione przez Beneficjenta na jego realizację zostaną uznane za koszty kwalifikowalne,
 2. Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji,
 3. Pomoc finansowa zostanie przekazana na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
 4. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy będą poniesione nie wcześniej niż po dacie podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024,
 5. Podatek VAT związany z realizacją zadania w ramach programu „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024 jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie jest możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto w przypadku, gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli Beneficjent w ramach realizacji zadania posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT, to w takiej sytuacji całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta,
 6. Dopuszcza się możliwość modyfikacji zakresu rzeczowego zadania. Zmiana zakresu rzeczowego zadania wymaga pisemnego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i bezwzględnej zgody Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Brak uzyskanej zgody może skutkować uznaniem wprowadzonych zmian za niezgodne z celem zadania, a poniesione wydatki za niekwalifikowalne,
 7. Nazwa zadania musi być zgodna z treścią uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
 8. Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na rachunek bankowy, o którym mowa w umowie o udzieleniu pomocy finansowej, muszą być tam utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych).

Wytyczne dotyczące podpisywania umów

W celu przygotowania umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego, prosimy o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji:

 • wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu Beneficjenta (proszę nie wskazywać imienia i nazwiska Skarbnika Beneficjenta, chyba, że Statut Beneficjenta lub inne uwarunkowania stanowią inaczej); w przypadku m.st. Warszawy, należy przesłać także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych pełnomocnictw,
 • aktualizację montażu finansowego (załącznik do niniejszego komunikatu), uwzględniający kwotę przyznanej pomocy finansowej, termin realizacji zadania (ważne – patrz Uwagi do niniejszego komunikatu) oraz numer rachunku bankowego Beneficjenta, na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
 • w przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej, z którego wynika uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań,
 • ramowy wzór umowy, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu (prosimy o nie sporządzanie umów – wszystkie umowy będą przygotowywane wyłącznie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu).

Każdy z beneficjentów zostanie indywidualnie poinformowany o trybie i terminie podpisania umowy – dopuszcza się przekazanie informacji za pomocą środków komunikacji teleinformatycznej.

Uwaga

 • środki pomocy finansowej przekazane z budżetu województwa mazowieckiego na rachunek bankowy Beneficjenta, muszą być na tym rachunku utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych),
 • w przypadku realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (wskazaną przez Beneficjenta) należy pamiętać, że określonym we wszystkich dokumentach księgowych nabywcą usług i towarów jest Beneficjent, tj. podmiot, który otrzymał pomoc finansową i otrzymaną pomoc będzie rozliczał.

Dodatkowe informacje (kontakt)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Biuro Sportu

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dokumenty, które znajdują się poniżej w plikach do pobrania, nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dostępne dokumenty, prosimy o kontakt z Kamilem Sawickim z Biura Sportu Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM (jak wyżej).

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kami Sawicki (ES)

Data wytworzenia: 07.02.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 07.02.2024 13:43

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 07.02.2024 13:43

Liczba wyświetleń: 1837

Data opublikowania: 07.02.2024 13:43


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony