Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Mazowsze dla sportu 2024

Mazowsze dla sportu 2024 - nabór wniosków

Wnioski należy składać od 23 października do 10 listopada 2023 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 3 października 2023 r. zatwierdził do realizacji kolejną edycję programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

Informacje ogólne

Regulamin, wniosek, zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej, aktualizacja, oświadczenie, sprawozdanie końcowe - stanowią załączniki do uchwały nr 1629/440/2023

Program „Mazowsze dla sportu” jest realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania pomocy finansowej

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) z terenu województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na realizację programu w 2024 roku wynosi 50 000 000 zł.

Rodzaje zadań realizowanych w ramach programu

Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania inwestycyjne i zadania bieżące polegające na budowie, przebudowie (modernizacji), remoncie:

 • obiektów sportowych, przez które rozumie się w szczególności: hale i boiska sportowe, boiska sportowe wielofunkcyjne, korty tenisowe, skateparki, lodowiska,
 • obiektów do uprawiania sportów wodnych,
 • obiektów do uprawiania sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout),
 • placów sportowo-rekreacyjne.

Katalog obiektów nie ma charakteru zamkniętego. Każdy obiekt zgłoszony do programu, służący masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz spełniający warunki ogólnodostępności będzie podlegać indywidualnej ocenie. Pomocą finansową nie będzie objęty zakup drobnego sprzętu sportowego oraz urządzeń sportowych, które nie będą na stałe zamontowane do podłoża.

Wysokość i warunki pomocy finansowej

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 350 000 zł.

 1. wysokość pomocy finansowej jest jednakowa dla wszystkich rodzajów zadań tj. zadań inwestycyjnych polegających na budowie i modernizacji oraz zadań bieżących polegających na remoncie;
 2. pomoc finansowa będzie przekazana beneficjentom jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy;
 3. minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 25% kosztów kwalifikowalnych realizowanego zadania;
 4. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych;
 5. wnioskowane zadania nie mogą być współfinansowane z innych instrumentów wsparcia realizowanych ze środków województwa mazowieckiego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jak również ze środków pochodzących z programów o podobnym zakresie rzeczowym realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z zastrzeżeniem, że ograniczenie to nie dotyczy środków pozyskanych w ramach programów związanych z modernizacją kompleksów sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 6. dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania przygotowane lub planowane, których zakres rzeczowy nie był finansowany w poprzednich edycjach programu.
 7. zakończenie realizacji wnioskowanych zadań musi nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku;
 8. potwierdzeniem zakończenia realizacji zadania będzie końcowy protokół odbioru podpisany w terminie realizacji zadania określonym w zawartej umowie.

Koszty kwalifikowalne

 • za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane
  z realizacją wnioskowanego zadania, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji;
 • kosztem kwalifikowalnym będzie wydatek, który zostanie poniesiony nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a Beneficjentem umowy
 • o przyznanie pomocy finansowej i nie później niż w dniu 31 grudnia 2024 roku;
 • w przypadku gdy Beneficjent realizując zadanie w ramach „Mazowsze dla sportu”:
  • nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt kwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania,
  • ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania – podatek ten zostanie uznany za koszt niekwalifikowalny. Wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się wówczas jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta na realizację zadania.

Nabór wniosków

Wnioski (wg wzoru będącego załącznikiem do uchwały nr 1629/440/2023) należy składać w terminie: od 23 października do 10 listopada 2023 r.

 1. w formie papierowej osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26
  lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Nabór wniosków „Mazowsze dla sportu” – edycja 2024) –  o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;

 1. za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego

W ramach programu można złożyć tylko jeden wniosek na jedno odrębne zadanie. W przypadku m.st. Warszawy, każdą dzielnicę rozumie się jako odrębną jednostkę samorządu terytorialnego.

 • wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny oraz umożliwiający odczytanie wszystkich niezbędnych i wymaganych informacji;
 • wypełniając wniosek należy usunąć wykropkowane miejsca i wpisać właściwy tekst,
 • proponuje się, aby nazwy zadań nie były zbyt rozbudowane przez zawarcie w nich zbyt szczegółowych informacji (konkretnych adresów, nr działek, nazw obszarów, itp.);
 • tabela – montaż finansowy zadania nie zawiera funkcji automatycznego sumowania liczb;
 • wartości liczbowe należy podawać w formacie do dwóch miejsc po przecinku;
 • wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
 • w imieniu wnioskodawcy oraz posiadać kontrasygnatę Skarbnika wnioskodawcy;
 • wniosek złożony w innym trybie i formie niż podane powyżej nie będzie rozpatrywany.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy finansowej.

Szczegółowe informacje, zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla sportu” oraz wzory obowiązujących dokumentów, stanowią załączniki do ww. uchwały nr 1629/440/2023.

Wzór umowy pomiędzy województwem mazowieckim a wnioskodawcą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu”, zostanie opublikowany w terminie późniejszym na stronie internetowej: www.mazovia.pl

Dodatkowe informacje (kontakt)

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 • Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414;
 • Roman Żuk, tel. (22) 59 79 410,
 • Agnieszka Jasiewicz, tel. (22) 59 79 448,
 • Kamil Sawicki, tel. (22) 59 79 443.

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dokumenty, które są załącznikami do ww. uchwały 1629/440/2023 nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dostępne dokumenty, prosimy o kontakt z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kamil Sawicki (ES)

Data wytworzenia: 19.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 19.10.2023 10:00

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.11.2023 11:52

Liczba wyświetleń: 7585

Data opublikowania: 19.10.2023 10:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony