Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

21.07.2024

Komunikaty

Mazowsze dla zwierząt 2024 – nabór wniosków

Od 27 października do 22 listopada 2023 r. mazowieckie gminy mogą składać wnioski w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1618/440/23 z 3 października 2023 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w działaniach dążących do ograniczenia zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących w celu zapobiegania bezdomności, edukację mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, jak również dodatkowe wsparcie dla gmin przeznaczone na schroniska dla zwierząt.

Do składania wniosków uprawnione są wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego.

Składane wnioski mogą dotyczyć zadań, które zakończą się do 25 października 2024 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa w formie dotacji części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania o charakterze bieżącym i majątkowym związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt, polegające na:

 • zmniejszeniu niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów właścicielskich oraz kotów wolnożyjących w celu zapobiegania bezdomności;
 • edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami;
 • wsparciu finansowym dla gminy, przeznaczonym na schronisko dla zwierząt.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski pod warunkiem, że jeden z nich będzie dotyczył zakresu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 Regulaminu, natomiast drugi wniosek będzie dotyczył zakresu wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu.

Warunki otrzymania pomocy finansowej ujęte zostały w §6 regulaminu.

Dotacja może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w ramach zadań wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2 Regulaminu.

Pomoc finansowa dla gmin na realizację zadania z przeznaczeniem na schronisko dla zwierząt, wskazana w § 5 ust. 1 pkt 3 regulaminu może wynieść do 50% Kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone dla schronisk znajdujących się w wykazie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Składanie wniosków 

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 27 października do 22 listopada 2023 r. za pomocą:

 1. profilu zaufanego ePUAP (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do Urzędu najpóźniej 22 listopada 2023 r.).

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu: polityka.ekologiczna@mazovia.pl przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów cyfrowych.

 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
 2. w wyjątkowych sytuacjach - osobiście w godzinach: 9.00-15.00 w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Wnioski złożone w innym trybie niż sposoby wskazane powyżej nie będą rozpatrywane.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Prezydenta/Burmistrza/Wójta) oraz opatrzony podpisem Skarbnika Miasta/Gminy.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Dodatkowe informacje

Informacji w sprawie programu Mazowsze dla zwierząt 2024 udzielają pracownicy Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Dawid Zalewski – tel.: 22 35 63 836
 • Małgorzata Gawkowska – tel.: 22 59 79 473
 • Dariusz Siankowski – tel.: 22 35 63 879 
 • Karolina Filipczak – tel.: 22 59 79 065
 • Jarosław Warzywoda – tel.: 22 59 79 466

Dokumenty

Regulamin programu, wniosek, wniosek schronisko, wytyczne do oceny, karta oceny oraz sprawozdanie końcowe są załącznikami do uchwały nr 1618/440/23.

Dokumenty zamieszczone pod uchwałą nie są dostępne cyfrowo. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dostępne dokumenty, prosimy o kontakt z Departamentem Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Dawid Zalewski (PE)

Data wytworzenia: 27.10.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 27.10.2023 08:18

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2023 11:23

Liczba wyświetleń: 7741

Data opublikowania: 27.10.2023 08:18


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony