Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Nabór do mazowieckiej rady seniorów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego – kadencja I.

Członków do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego powołuje się na podstawie uchwały nr 163/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 19 września 2023 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10681).

Statut Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego określa: tryb i kryteria wyboru członków, zasady i tryb działania, długość kadencji, zasady wygaśnięcia mandatu, odwołanie członków oraz zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem członka rady w posiedzeniach lub w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentuje on radę. Statut stanowi załącznik do uchwały nr 163/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zgłoszenie kandydatów

Kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego – kadencja I można zgłaszać od 19 października do 2 listopada 2023 r.

 1. Kandydat na członka Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • być osobą pełnoletnią,
  • być mieszkańcem województwa mazowieckiego,
  • wyrazić zgodę na kandydowanie,
  • posiadać doświadczenie w działalności na rzecz środowisk osób starszych i/lub pracować społecznie na rzecz osób starszych i/lub być członkiem organizacji działających na rzecz środowisk senioralnych z województwa mazowieckiego.
 2. Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata na członka Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego.
 3. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego i kończy się z upływem jego kadencji.
 4. Praca w radzie ma charakter społeczny. Członkom rady nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, z wyjątkiem zwrotu kosztów związanych z udziałem członka rady w posiedzeniach rady lub w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentuje on radę.

Sposób przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia kandydata można dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego kandydata i złożenie go:

 • w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego”, albo
 • pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wskazany w pkt 1, albo
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zdrowie@mazovia.pl (w formie skanu formularza),

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć:

1) w przypadku zgłoszenia kandydata zgłaszającego się samodzielnie listę poparcia dla kandydata na członka rady podpisaną przez co najmniej 10 osób, które ukończyły 60 lat (załącznik nr 4 do uchwały);

2) w przypadku kandydata zgłaszanego przez podmiot działający na rzecz osób starszych statut organizacji dokonującej zgłoszenia oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do rady (załącznik nr 5 do uchwały).

O terminie nadesłania formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

Uzupełnianie braków

 1. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu kandydat albo podmiot zgłaszający zostaną wezwani do ich uzupełnienia w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia kandydata (w przypadku zgłoszenia samodzielnego) albo podmiotu zgłaszającego kandydata (w przypadku zgłoszenia kandydata przez podmiot, o którym mowa w ogłoszeniu). Wezwanie może zostać przekazane za pomocą adresu do korespondencji, e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku nie usunięcia braków w podanym terminie zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków rady zawierające braki, które uniemożliwiają dokonanie oceny merytorycznej pozostaną bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pod nr tel.:

 • 22 59 79 932,
 • 22 59 79 946,
 • 22 59 79 944.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Iwona Fiks (ZD)

Data wytworzenia: 19.10.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 19.10.2023 13:57

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2023 13:57

Liczba wyświetleń: 2751

Data opublikowania: 19.10.2023 13:57


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony