Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Komunikaty

Spotkania informacyjne na temat projektu Planu gospodarki odpadami

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi oraz opiniowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zapraszamy na spotkania informacyjne.

Podczas spotkań zostanie zaprezentowany projekt tego dokumentu oraz będzie możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji.  Spotkania zaplanowano w następujących lokalizacjach i terminach:

 • Warszawa – 19 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala Konferencyjna w siedzibie Urzędu (parter), Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa)),
 • Radom – 22 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala Konferencyjna w Delegaturze, 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a),
 • Siedlce – 24 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce),
 • Ostrołęka – 26 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Delegaturze, 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38),
 • Płock – 7 maja 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Muzeum Mazowieckim ART DECO w Płocku, ul. Kolegialna 6),
 • Ciechanów – 8 maja 2024 r., godz. 11.00 (Sala w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów).

Zgłoszenia na spotkanie

Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu można dokonać poprzez Formularz w aplikacji MS Forms.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
 2. Dane osobowe osób:
 • fizycznych wypowiadających się w imieniu własnym będą przetwarzane na podstawie realizacji interesu publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wynikającego z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm) w celu opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”;
 • reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron.
 • wskazanych przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu złożenia stosownej ankiety, pisma, uwag oraz innych pism związanych z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Dane zostały podane przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu w ramach zawieranej składanej korespondencji w związku z opracowaniem planu, o którym mowa powyżej.
 1. Dane osób wskazanych w ust. 2:
 • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
 1. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 2. Ponadto osobom wskazanym ust. 2 pkt. 1 i 3, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych, o których mowa w  ust 2 pkt 1 i 2 może uniemożliwić uwzględnienie stanowiska zgłoszonego z związku z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.
 4. Wypełniający ankietę, składający pismo, uwagę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 2.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Data wytworzenia: 12.04.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 12.04.2024 09:43

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2024 11:52

Liczba wyświetleń: 1643

Data opublikowania: 12.04.2024 09:43


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony