Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Zakończenie programu dotyczącego rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Informacja o zakończeniu realizacji programu zdrowotnego pn. „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego”.

W związku z zakończeniem realizacji regionalnego programu zdrowotnego pn. „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” (RPZ), województwo mazowieckie zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązane jest do sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu.

Raport końcowy z realizacji programu zostanie niezwłocznie przygotowany po zakończeniu ewaluacji.

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ww. ustawy raport ten sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji programu i niezwłocznie przekazuje do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu. Mając na uwadze rozdział 5 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020, RPZ zostanie poddany ewaluacji.

Ewaluację przeprowadzi firma zewnętrzna wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym raport końcowy z realizacji RPZ zostanie niezwłocznie przygotowany po zakończeniu ewaluacji w oparciu o uzyskane dane. Badanie ewaluacyjne zostanie opracowane tak, aby było głównym źródłem danych do raportu końcowego z realizacji programu. Dzięki temu raporty będą przedstawiały rzetelne, sprawdzone dane i sporządzone zostaną w sposób obiektywny.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karolina Ołubek (ZD)

Data wytworzenia: 28.03.2024

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.03.2024 07:05

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2024 08:30

Liczba wyświetleń: 324

Data opublikowania: 29.03.2024 07:05


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony