Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Zakończenie realizacji dwóch programów zdrowotnych

Zakończenie realizacji „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” oraz „Regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

Raporty końcowe z realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ) zostaną przygotowane niezwłocznie po zakończeniu ewaluacji.

W związku z zakończeniem realizacji „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” (RPZ) oraz „Regionalnego programu zdrowotnego dotyczącego chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego” (RPZ), Województwo Mazowieckie zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązane jest do sporządzenia raportu końcowego z realizacji programu. Zgodnie z art. 48a ust. 15 ww. ustawy raport ten sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji programu i niezwłocznie przekazuje do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu. Mając na uwadze rozdział 5 pkt 15) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014–2020, RPZ zostanie poddany ewaluacji.

Ewaluację przeprowadzi firma zewnętrzna wybrana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym raporty końcowe z realizacji RPZ zostaną  przygotowane niezwłocznie po zakończeniu ewaluacji w oparciu o uzyskane dane. Badanie ewaluacyjne zostanie opracowane tak, aby było głównym źródłem danych do raportów końcowych z realizacji programów. Dzięki temu raporty będą przedstawiały rzetelne, sprawdzone dane i sporządzone zostaną w sposób obiektywny.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Zofia Nowacka (ZD).

Data wytworzenia: 27.03.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Targoński

Data opublikowania: 27.03.2024 11:33

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024 11:34

Liczba wyświetleń: 425

Data opublikowania: 27.03.2024 11:33


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony