Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXII sesja 22 czerwca 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 czerwca 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 572).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę
  w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 573).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” (druk nr 561).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łosice pomocy rzeczowej polegającej na odbudowie kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnych studni w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach” (druk nr 562).
 7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie konkursu „Edukreator na Mazowszu” (druk nr 558).
 8. Sprawozdanie Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie (druk nr 560).
 9. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Mazowieckiego (druk nr 559) – Ludwik Rakowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 10. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok (druk nr 557) – radna Katarzyna Bornowska.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2020 rok (druk nr 522) – radny Witold Kołodziejski.
 12. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 523) – radny Witold Kołodziejski.
 13. Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Ponikiew dotyczącej zmiany przedmiotowego pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego we wsi Ponikiew w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego (druk nr 563).
 14. Projekt uchwały w sprawie skargi na Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie (druk nr 564).
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (druk nr 565) – radny Witold Kołodziejski.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim (druk nr 575) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 577) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 578) – Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (druk nr 566) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej
  na doposażenie jednostek OSP (druk nr 567) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Izabelin pomocy finansowej na zakup podnośnika dla Ochotniczej Straży Pożarnej Laski (druk nr 568) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia gminom/miastom pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP (druk nr 569) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 23. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Wierzbica pomocy finansowej na remont samochodu z podnośnikiem stanowiącego własność OSP Wierzbica (druk nr 570) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów (druk nr 571) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 25. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę
  lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego
  albo stanu epidemii Województwu Mazowieckiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (druk nr 574) – Marek Miesztalski, Skarbnik Województwa Mazowieckiego.
 26. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.
 27. Interpelacje i zapytania.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.07.2021

Opublikował w BIP: Justyna Michniewicz

Data opublikowania: 23.07.2021 11:13

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 13:06

Liczba wyświetleń: 284


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony