Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLIII sesja 24 maja 2022 r.

Relacja z sesji

Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego m.in. na remont strażnic OSP, infrastrukturę sportową oraz poprawę klimatu. Wprowadził duże zmiany w budżecie województwa na 2022 rok oraz nadał odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

Mazowieckie Strażnice OSP-2022

W celu poprawy jakości funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i bezpieczeństwa publicznego, radni po raz kolejny przyznali gminom pomoc finansową na remonty lub modernizacje części bojowej strażnic. Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 30 tys. zł, przy czym wnioski można było składać tylko dla jednej jednostki OSP. Zainteresowanie programem było bardzo duże. Wpłynęły w sumie 244 wnioski. Pozytywną ocenę przeszło 240 projektów – wszystkie otrzymały dofinansowanie. Sejmik przeznaczył na ten program w tym roku blisko 6,6 mln zł.

Mazowsze dla sportu 2022

Po raz piąty sejmik Mazowsza przyznał pomoc finansową dla gmin, powiatów i dzielnic m.st. Warszawy na budowę nowej infrastruktury sportowej oraz poprawę wartości użytkowej, stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów sportowych już istniejących. Dofinansowanie otrzymało 189 projektów, dotyczących realizacji m.in.: oświetlenia, zadaszenia boiska, automatycznego systemu nawadniania murawy boiska, kompleksów sanitarno-szatniowych, siłowni plenerowych, placów rekreacyjno-sportowych, bieżni lekkoatletycznych, lodowisk, ścianki wspinaczkowej, kortów tenisowych, boisk i hal sportowych. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 41 mln zł.

Więcej pieniędzy na Mazowsze dla klimatu 2022

Na kwietniowym posiedzeniu sejmik uchwalił listę beneficjentów programu Mazowsze dla klimatu, przyznając 5,7 mln zł na 72 projekty zgłoszone przez gminy. Radni zdecydowali o zwiększeniu puli tych  środków o 6,2 mln zł. Dzięki temu zrealizowanych zostanie w sumie 157 projektów. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 11,9 mln zł.

Pomoc finansowa dla powiatów i gmin

W dwóch placówkach powiatu płońskiego – Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu – powstaną nowe multimedialne pracownie informatyczne. To wszystko dzięki 120 tys. zł pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki decyzji sejmiku Mazowsza, uczniowie tych ośrodków będą mieli znakomite warunki do poznawania najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych. Umożliwi to również nauczycielom prowadzenie innowacyjnych i ciekawych zajęć oraz zachęci dzieci i młodzież do poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań technologią informacyjną - nie tylko na zajęciach komputerowych, ale także podczas innych lekcji.

Powiat żuromiński otrzyma natomiast blisko 6 mln zł pomocy finansowej na remont dwóch odcinków dróg powiatowych, które uległy zniszczeniu wskutek nadmiernej eksploatacji, wynikającej z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 541:

 • Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń (6,5 km),
 • Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo (5,7 km).

Dofinansowanie w wysokości 985 tys. zł radni uchwalili także dla Węgrowa na naprawę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez miasto w lutym br. Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Mazowsza zapewnione zostanie mieszkańcom bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Nowelizacja budżetu

W znowelizowanym budżecie województwa mazowieckiego na 2022 r. sejmik zwiększył wydatki o 340 mln zł. Kwota ta wynika z wprowadzenia po stronie przychodów 177 mln zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz 172,2 mln zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

Znaczna część tej kwoty przeznaczona została na ochronę zdrowia, m.in.:

 • dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą i pokrycie strat netto szpitali (100 mln zł),
 • programy polityki zdrowotnej dotyczące procedury zapłodnienia pozaustrojowego (dodatkowe 2 mln zł) oraz fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na Covid-19 (dodatkowe 640 tys. zł).

Wsparcie z funduszy europejskich otrzymał ponadto Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach na poprawę efektywności energetycznej budynków. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 5,4 mln zł.

Projekt zmian budżetowych zakłada również m.in.:

 • uruchomienie 104 mln zł na „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”,
 • dodatkowe 36 mln zł na drogi wojewódzkie,
 • Mazowsze dla sportu 2022 – 41 mln zł,
 • Mazowieckie strażnice OSP-2022 – 6,6 mln zł,
 • Mazowsze dla klimatu 2022 – zwiększenie puli środków finansowych o 11,9 mln zł,
 • kultura – 17,8 mln zł,
 • dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadania wynikającego z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 15,2 mln zł.

Zasłużony dla Mazowsza

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – najstarsza w Polsce uczelnia pedagogiczna uhonorowana została przez sejmik Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. W tym roku uczelnia obchodzi jubileusz 100-lecia działalności. Jest ona niekwestionowanym centrum badań i kształcenia specjalnego w kraju oraz jedyną uczelnią przygotowującą do pracy we wszystkich obszarach pedagogiki specjalnej. Należy do ważnych, wysoko cenionych i zasłużonych ośrodków akademickich w naszym regionie.

Nagroda im. C. K. Norwida

W tym roku odbędzie się 21. edycja Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Sejmik przyjął zmiany jej regulaminu, w którym zdecydował o zwiększeniu kwoty nagród pieniężnych. Laureat Nagrody „Dzieło Życia” otrzyma 40 tys. zł, a laureaci w kategoriach Literatura, Muzyka, Sztuki Plastyczne, Teatr – 30 tys. zł. Nominowani uhonorowani zostaną nagrodą w wysokości 10 tys. zł.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+

Zmieniające się uwarunkowania formalno-prawne związane z podziałem statystycznym województwa, perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz planowaniem strategicznym i przestrzennym - były przesłanką do przygotowania nowej strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Przyjęta przez radnych strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, określającym politykę rozwoju regionu. Uwzględnia on cele europejskich i krajowych dokumentów strategicznych, jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 czy Europejski Zielony Ład. Stanowi też punkt odniesienia dla innych dokumentów programowych i planistycznych województwa. Określa:

 • cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze przestrzennym,
 • kierunki działań i działania w podziale na pięć obszarów tematycznych: gospodarka, dostępność, środowisko i energetyka, społeczeństwo oraz kultura i dziedzictwo,
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej w odniesieniu do całego regionu oraz obszary strategicznej interwencji dla poszczególnych obszarów województwa, charakteryzujących się specyficznymi uwarunkowaniami i problemami.

Wyznaczona w strategii polityka rozwoju ma na celu pobudzenie aktywności gospodarczej, wspieranie konkurencyjności we wszystkich podregionach oraz osiąganie spójności społeczno-gospodarczej województwa.

Komisja ds. raportu o stanie województwa

Zarząd województwa co roku przedstawia sejmikowi raport o stanie województwa. Jest on podstawą do udzielenia lub nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. W związku z tym, radni powołali doraźną komisję, która zajmie się analizą tego dokumentu oraz przygotuje projekt uchwały sejmiku w sprawie wotum zaufania dla zarządu województwa za rok 2021. Członkami komisji wybrani zostali radni: Joanna Bala, Katarzyna Bornowska, Łukasz Gołębiowski, Mirosław Adam Orliński, Leszek Przybytniak, Konrad Rytel, Krzysztof Winiarski, Bartosz Wiśniakowski, Konrad Wojnarowski, Izabela Ziątek.

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli nowelizację uchwały dotyczącej list beneficjentów programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Uchwalili zmiany w statutach Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zgodzili się również na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego dotyczące stwierdzenia nieważności nowelizacji uchwały w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Przekształcili szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie oraz zmienili uchwałę w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jedną z dwóch skarg na marszałka województwa mazowieckiego uznali za bezzasadną, drugą pozostawili bez rozpatrzenia ze względu na brak podstaw prawnych. Do Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej skierowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030. Radni wysłuchali również informacji zarządu województwa na tematy związane z Kontraktem Programowym dla Województwa Mazowieckiego oraz budową siedziby Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 27.05.2022

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 27.05.2022 14:16

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022 12:50

Liczba wyświetleń: 131


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony