Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała 15/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-02-06

Data uchwały 2024-02-06
Numer uchwały 15/24
Czego dotyczy uchwała w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”

Uchwała nr 15/24
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.[1]) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Udziela się pomocy finansowej powiatom, gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy, wskazanym na liście beneficjentów z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.
  2. Lista beneficjentów, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

  1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, wynosi łącznie 2 498 240,35 zł.
  2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2024 – przyjętym uchwałą nr 210/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15112) i pochodzą z dochodów własnych oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038
    – przyjętej uchwałą nr 209/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2024-2038 r.
  3. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 1, zostanie przekazana na podstawie indywidualnych umów z jednostkami samorządu terytorialnego znajdującymi się na liście beneficjentów, o której mowa w § 1 ust. 2, określających szczegółowe warunki jej udzielania, przekazania, przeznaczenia i zasady rozliczania.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 06.02.2024

Opublikował w BIP: Karolina Jędrzejewska

Data opublikowania: 06.02.2024 13:07

Ostatnio zaktualizował: Karolina Jędrzejewska

Data ostatniej aktualizacji: 13.02.2024 09:22

Liczba wyświetleń: 691

Data opublikowania: 06.02.2024 13:07


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony