Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.03. Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat na kampanie edukacyjne, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego

Nazwa usługi

Ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat depozytowych, opłat  na kampanie edukacyjne, opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego

Odbiorca usługi

Podmiot, którego dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowe, opłaty depozytowe, opłaty  na kampanie edukacyjne, opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat recyklingowych od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePUAP
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie ulgi zawierający informacje o:
  • wnioskodawcy,
  • prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Strona ubiega się o pomoc,
  • pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc,
  • zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w roku ubiegania się o pomoc oraz z dwóch poprzednich lat albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy,
  • dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata roku obrotowego jak również dokumenty odzwierciedlające obecną sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy wnioskodawcy;
 2. Wniosek podpisany przez uprawnionego/ych do reprezentowania Strony;
 3. Uzasadnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego w sprawie wraz z dowodami.

Opłaty

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy należy dołączyć dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz.1000, z późn. zm.).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Numer konta

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać: regon, nazwę i adres płatnika oraz informację „opłata za pełnomocnictwo”

Uwagi

 nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp;
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl 
  Pani/Pana dane osobowe:
 3. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „dalej RODO”, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) w celu weryfikacji sprawozdań wynikających z art. 73 ustawy o odpadach;
 4. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 5. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji - dostępnych m. in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Od roku 2020 dane zawarte w bazie BDO będą przechowywane przez okres 100 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty zawierające te dane.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania danych. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości weryfikacji Pani/Pana sprawozdania i brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) w odpowiednim zakresie.

Sposób odwołania

Od decyzji odmawiającej udzielenia ulgi przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.);
 6. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610, z późn. zm.);
 7. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895, z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);
 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 11. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Opłat Środowiskowych

Wydział Kontroli i Stosowania Ulg
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 200,
fax: (22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePUAP

Dostępność Cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:52

Liczba wyświetleń: 4214

Powrót na początek strony