Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Konsultacje społeczne - projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"

Dotyczy projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030"
Termin zgłaszania uwag od: 2024-04-12
Termin zgłaszania uwag do: 2024-05-10

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

 • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
 • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
 • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu. W  konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i inne organy administracji państwowej, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie.

Sposób zgłaszania opinii i uwag

W celu zebrania głosów i najbardziej aktualnych opinii, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i  Pozwoleń Zintegrowanych UMWM stworzył formularz, w którym należy zamieścić uwagi i wnioski do projektu, a następnie przekazać do Urzędu w jeden z niżej opisanych sposobów:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa,

 • ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub  wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pozostałe informacje

Wszelkie informacje o projekcie, w tym terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych dostępne będą na stronie mazovia.pl, m.in. w dziale: Załatw sprawę/Ekologia i środowisko/Odpady/Plany gospodarki odpadami - aktualizacje, jak również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy Al.  Solidarności 61, 03-402 Warszawa (Wydział Gospodarki Odpadami – III piętro pok. 314), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00).

Jeżeli zawartość projektu lub formularza nie może zostać prawidłowo odczytana przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy na gospodarka.odpadami@mazovia.pl lub kontakt telefoniczny z Justyną Kuś: 22 356 38 35 lub z Adamem Żelarzewskim: 22 59 79 092.

Podstawa prawna:

 1. Działając na podstawie art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.). oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.zm.) zawiadamia się o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag oraz wniosków do dokumentu.
 2. Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami, został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a jego zakres został określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1587), w tym Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. z U. z 2023 r. poz. 2574)
 3. Zgodnie z art. 36 2 ustawy o odpadach organem właściwym do uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 5. Na dzień publikacji niniejszego zawiadomienia organ nie dysponuje stanowiskami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
 2. Dane osobowe osób:
 • fizycznych wypowiadających się w imieniu własnym będą przetwarzane na podstawie realizacji interesu publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), wynikającego z art. 36 ust. 2 ustawy o odpadach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm) w celu opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”;
 • reprezentujących osoby prawne, będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron.
 • wskazanych przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu złożenia stosownej ankiety, pisma, uwag oraz innych pism związanych z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”. Dane zostały podane przez osobę prawną, jako osoby do kontaktu w ramach zawieranej składanej korespondencji w związku z opracowaniem planu, o którym mowa powyżej.
 1. Dane osób wskazanych w ust. 2:
 • mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
 1. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 2 przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 2. Ponadto osobom wskazanym ust. 2 pkt. 1 i 3, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych, o których mowa w  ust 2 pkt 1 i 2 może uniemożliwić uwzględnienie stanowiska zgłoszonego z związku z opracowaniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”.
 4. Wypełniający ankietę, składający pismo, uwagę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest zobowiązany do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 2.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Data wytworzenia: 12.04.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 12.04.2024 08:01

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 10:24

Liczba wyświetleń: 4580

Data opublikowania: 12.04.2024 08:01


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony