Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Pieniądze do wzięcia

Programy wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego

Lista programów zrealizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2023 r. oraz zaplanowanych do realizacji w 2024 r. Zasady naborów są sukcesywnie publikowane. Prosimy o śledzenie strony.

Nabory 2024 – uruchomione

 

Celem programu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza nieposiadających wystarczającego potencjału infrastruktury technicznej oraz mających ograniczone szanse pozyskania środków na realizację pilnych potrzeb mieszkańców z innych programów pomocowych dedykowanych rozbudowie infrastruktury. Nabór trwa w trybie ciągłym.

 

Zadanie jest projektem pilotażowym skierowanym do samorządów powiatowych, które na podstawie zgłoszeń mogą wnioskować o wsparcie finansowe na budowę kompleksu torów treningowo-szkoleniowych z możliwością organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. Zadanie przeprowadzone będzie w latach 2023–2024, z możliwością rozszerzenia na kolejny rok. Nabór trwa.


Nabory na 2024 rok zakończone

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w roku 2024 w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością) do szkół. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku. Nabór wniosków trwał od 30 października do 17 listopada 2023 r.

Program jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 6 lat. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Wnioski można było składać od 30 października do 8 grudnia 2023 r.

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, nasadzeniem zieleni oraz energooszczędnością. Pomocą finansową mogą zostać objęte zadania polegające na: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury, wykonaniu nasadzeń zieleni oraz zagospodarowaniu terenów zielonych, realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego, opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Nabór wniosków trwał od 30 października do 17 listopada 2023 r.

W ramach programu spółki wodne działające na terenie województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie. Może być ono przeznaczone na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na mechanicznym lub ręcznym: odmuleniu rowów, wykaszaniu dna i skarp rowu oraz wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów. Termin składania wniosków: 2–31 stycznia 2024 r.

 

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planują w 2024 r. powołanie młodzieżowych rad. W edycji dodatkowej nabór wniosków trwał do 17 listopada 2023 r.

Do składania wniosków w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują (bądź rozpoczną realizację przed podpisaniem umowy dotacji) program polegający na udzielaniu mieszkańcom dodatku do zakupu nośników energii, lub dotacji do wymiany źródeł ciepła lub termomodernizacji budynków mieszkalnychNabór wniosków trwał od 18 października do 15 listopada 2023 r.

Program jest realizowany od 2019 roku (wcześniej jako „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”). Do składania wniosków  uprawnione są gminy wiejskie, miejskiewiejsko-miejskie z terenu województwa mazowieckiegoSamorządy gminne mogą uzyskać pomoc na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej, wsparcie organizacyjno-techniczne realizacji planu działań krótkoterminowych, zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji, czyszczenie/mycie ulic na mokro. Nabór wniosków trwał od 18 października do 15 listopada 2023 r. 

W ramach tego programu samorząd Mazowsza udziela pomocy na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Do udziału w programie uprawnione są gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Jedna gmina/dzielnica może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Wnioski można było składać od 23 października do 10 listopada 2023 r.

W ramach programu można pozyskać środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Nabór wniosków trwał od 18 października do 10 listopada 2023 r.

Celem instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Działanie polega na udzieleniu gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów. Wnioski można było składać od 25 października do 22 listopada 2023 r.

Gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą mogły zgłaszać w ramach niniejszego instrumentu zadania, które zostały im wskazane przez sołectwaWnioski mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018–2023. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej będzie trwać od 13 do 30 listopada 2023 r. 

To kolejna edycja autorskiego programu wsparcia. W jego ramach gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych, w tym m.in. hal i wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptracki, street workout, placów sportowo-rekreacyjnych). Katalog inwestycji nie ma charakteru zamkniętego. Wnioski można było składać od 23 października do 10 listopada 2023 r.

Gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach zadań:

  • Mazowieckie strażnice OSP: na remont lub modernizację jednej strażnicy OSP z terenu gminy, w maksymalnej wysokości 40 000 zł. Wnioski można było składać od 23 października do 10 listopada 2023 r. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.
  • Zadanie OSP-2024: do 150 tys. zł na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy mogą też otrzymać nawet 40 tys. zł wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej czy umundurowania bojowego. Wnioski można było składać od 23 października do 10 listopada 2023 r. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Celem Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan „Mazowsze dla Zdrowia 2024” jest wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza. Wsparcie finansowe mogą otrzymać powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego. Wnioski należało składać od 26 października do 14 listopada 2023 r. 

Celem instrumentu jest wspieranie zadań związanych z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń wśród mieszkańców Mazowsza. Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa przeznaczona jest na zadania własne powiatów oraz miast na prawach powiatu o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją, związane z promocją zdrowia psychicznego i profilaktyką zaburzeń psychicznych. Wnioski można było składać od 25 stycznia do 9 lutego 2024 r.

 

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w ograniczaniu zjawiska bezdomności zwierząt. W szczególności chodzi o zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności. Ważną częścią programu jest również edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami. Wnioski można było składać od 27 października do 22 listopada 2023 r. 


Nabory 2023 zakończone

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością) do szkół. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji ww. obowiązku.

Do złożenia wniosku uprawnione są gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub w 2023 r. uruchomią program udzielania mieszkańcom dodatku na zakup nośników energii lub dotacji do wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pieniądze będzie można przeznaczyć także na wkład własny do innych programów i instrumentów finansowych, np. rządowego programu „Czyste powietrze”. 

Program jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 5 lat. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie mają szansę również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. 

Wnioski można było składać już po raz drugi. Dofinansowane mogły być dwa rodzaje działań. Pierwszy to błękitno-zielona infrastruktura sprzyjająca różnorodności biologicznej. Chodzi m.in. o rewitalizację parków i terenów zielonych, zielone przystanki, dachy i fasady, nasadzenia zieleni wokół miejsc pamięci, tworzenie ogrodów deszczowych, tężni solankowych, itp. Drugi zakres wsparcia dotyczy energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w ramach istniejącej sieci oświetleniowej czy budowy oświetlenia z własnym źródłem zasilania. 

Celem programu jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez doposażenie organizacji pozarządowych, w których działają gospodynie aktywne społecznie, w niezbędny sprzęt, czego skutkiem będzie wzrost sprawności ich działania oraz zwiększenie liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. Odbiorcami projektów mogą być organizacje pozarządowe działające na rzecz wspierania rozwoju gospodyń aktywnych społecznie, w tym koła gospodyń wiejskich.

To nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach Mazowsze udziela pomocy gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Do udziału w programie uprawnione były gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa mazowieckiego. Jedna gmina mogła złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na: mechanicznym lub ręcznym odmuleniu rowów, mechanicznym lub ręcznym wykaszaniu dna i skarp rowu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

W ramach programu można było pozyskać środki m.in. na rewitalizację, modernizację, konserwację, a także tworzenie nowych miejsc pamięci będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków, takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Program przewidywał również organizację wystaw lub ekspozycji poświęconych wydarzeniom lub postaciom historycznym. 

Instrument został stworzony, by wesprzeć finansowo działania młodzieżowych rad gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, a także gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego i dzielnic m.st. Warszawy, które planowały w 2023 r. powołanie młodzieżowych rad.

Celem realizacji zadania jest kultywowanie, krzewienie i promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych z przeznaczeniem doposażenia w instrumenty muzyczne orkiestr na Mazowszu.

Celem instrumentu jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Działanie polega na udzieleniu gminom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m.st. Warszawy, pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy, będących inicjatywą rad seniorów.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej, gminy mogły składać wnioski na wszystkie sołectwa, które nie zostały jeszcze objęte pomocą finansową w ramach uprzednich edycji instrumentu z lat 2018–2022.

To piąta edycja autorskiego programu wsparcia. W jego ramach gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych, w tym m.in. hal i wielofunkcyjnych boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych i sportów miejskich (siłownie plenerowe, pumptracki, street workout, placów sportowo-rekreacyjnych). Katalog inwestycji nie ma charakteru zamkniętego. 

W ramach zadania gminy mogły ubiegać się o dofinansowanie do 150 tys. zł na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Samorządy mogły też otrzymać nawet 40 tys. zł wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej czy umundurowania bojowego

W ramach programu można było ubiegać się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Projekt (pierwsza edycja) miał wspierać zadania związane z ochroną zdrowia i profilaktyką chorób najczęściej występujących u kobiet, m.in. nowotworów, chorób uroginekologicznych czy osteoporozy. Mogły to być zarówno świadczenia zdrowotne, czyli możliwość wykonania podstawowych i ważnych badań, takich jak USG piersi, mammografia czy cytologia. Ważnym aspektem programu była także promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w ograniczaniu zjawiska bezdomności zwierząt. W szczególności chodzi o zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności. Ważną częścią programu jest również edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami.

Nowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego miał ułatwić osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty mazowieckich instytucji kultury, zwiększając ich udział w życiu społecznym. Na realizację programu zaplanowano 2 mln zł. Program ruszył 15 lipca i pilotażowo trwał do końca 2023 r. Uczestnicy programu mogli kupić bilet za 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami (bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności). Niepełnosprawność musiała być jednak potwierdzona legitymacją osoby niepełnosprawnej. Bilet za 1 zł brutto mógł także kupić opiekun osoby z niepełnosprawnościami.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Wydział Komunikacji Zewnętrznej

Data wytworzenia: 21.11.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 21.11.2022 14:59

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2024 08:23

Liczba wyświetleń: 84452

Data opublikowania: 21.11.2022 14:59


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony