Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.07.2024

Zdrowie i polityka społeczna

Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty

Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 15i ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami:

 1. polskimi zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 2. innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa,
 3. innego państwa niż Rzeczpospolita Polska oraz państwo członkowskie Unii Europejskiej, mających miejsce zamieszkania na obszarze województwa

- zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla ww. osób odbywa się poprzez ustalanie (w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską) listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Staż lekarski i lekarsko-dentystyczny rozpoczyna się dwa razy w roku: 1 marca i 1 października, trwa odpowiednio: lekarzy – 13 miesięcy, dentystów – 12 miesięcy.

By zapewnić środki finansowe na realizację staży podyplomowych marszałek województwa podpisuje umowę z wojewodą mazowieckim dotyczącą przekazywania środków finansowych na ten cel.

Po skierowaniu stażystów do zakładów, marszałek zawiera odpowiednie umowy z placówkami, które mają zapewnić finansowanie kosztów związanych z odbywaniem stażu. Osoby odbywające staż otrzymują wynagrodzenie określone w art. 15 i ust. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.). Program, czas trwania oraz sposób realizacji i organizacji stażu podyplomowego, w przypadku staży rozpoczętych przed 1 marca 2023 r., określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.), zaś w przypadku staży rozpoczętych 1 marca 2023 r. i później jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 377).

Ponadto marszałek organizuje i finansuje obowiązkowe szkolenia dla osób rozpoczynających staż w danym roku – w przypadku osób rozpoczynających staż przed 1 marca 2023 r. są to szkolenia z transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego oraz kursy z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego, zaś w przypadku osób rozpoczynających staż 1 marca 2023 r. i później są to szkolenia z transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medycznego, w tym bioetyki, jak również kurs z zakresu medycyny ratunkowej.”

Po zawarciu umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz szkoleń, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, po złożeniu wniosków i faktur przez zakłady, zgodnie z zawartymi umowami, przekazuje środki finansowe. Po zakończeniu stażu zakład, w którym stażyści odbywali staż, rozlicza się ze środków otrzymanych i wydatkowanych na ten cel.

Rocznie w województwie mazowieckim staż odbywa około 1800 osób.

Klauzula informacyjna:

W przypadku, gdy podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty jest osoba fizyczna, to zastosowanie ma poniższe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.:(22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. od 25 maja 2018 r. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych to e-mail: iod@mazovia.pl;
 3. Dane osobowe:
  • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), w celu realizacji zadań Marszałka Województwa związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm.);
  • będą udostępniane użytkownikom strony internetowej www.mazovia.pl;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej;
 4. Na zasadach wskazanych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Wytworzył: Redakcja BIP

  Data wytworzenia: 16.03.2021

  Opublikował w BIP: Urszula Sabak

  Data opublikowania: 16.03.2021 13:35

  Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

  Data ostatniej aktualizacji: 06.06.2024 15:03

  Liczba wyświetleń: 18895

  Data opublikowania: 16.03.2021 13:35


  UWAGA
  Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

  Powrót na początek strony