Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

XLII sesja 26 kwietnia 2022 r.

Relacja z sesji

Sejmik przyjął nowelizację uchwały antysmogowej oraz listy beneficjentów instrumentów wsparcia: Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla działkowców.

Nowa radna województwa mazowieckiego

W związku z wygaśnięciem mandatu Rafała Romanowskiego, ślubowanie złożyła radna Maria Gajewska (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość).

Uchwała antysmogowa

Poddana konsultacjom społecznym oraz opiniom komisji sejmikowych uchwała antysmogowa została przyjęta przez sejmik Mazowsza.

– Proponowane zmiany są niewielkim krokiem do przodu. (…) Dlatego też, wydaje mi się, że sygnał płynący z sejmiku powinien iść bardzo jasny, że w sposób odpowiedzialny, ewolucyjny będziemy systematycznie zmierzać do tego, aby niską emisję na terenie województwa mazowieckiego ograniczyć – powiedział przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Mirosław Augustyniak.

Znowelizowana uchwała antysmogowa wprowadza nowe, istotne regulacje dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Po pierwsze, od 1 października 2023 r. na terenie m.st. Warszawy nie będzie można palić węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. Po drugie, od 1 stycznia 2028 r. zakazuje się z kolei palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem w powiatach: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim. W obu tych regulacjach wyjątek stanowią kotły posiadające 5 klasę zainstalowane do 10 listopada 2017 r. oraz kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach. Można będzie w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywotności. Po trzecie, od 1 stycznia 2023 r. na całym Mazowszu sejmik wprowadził zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

W dyskusji nad uchwałą antysmogową udział wzięli przedstawiciele organizacji antysmogowych, stowarzyszeń i forów, naukowcy, samorządu terytorialnego, Sejmu RP oraz mieszkańcy Mazowsza.

Mazowsze dla klimatu

W celu niwelowania skutków zmian klimatu, samorząd Mazowsza utworzył Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Sejmik przyjął listy beneficjentów tego programu. Pomoc finansową na łączną kwotę przeszło 5,72 mln zł otrzymają 72 miasta, gminy i dzielnice warszawskie, na takie zadania jak: nasadzenia zieleni, eko przystanki, błękitno-zielona infrastruktura, tężnie solankowe, rewitalizacje parków czy modernizacja oświetlenia ulicznego.

Mazowsze dla czystego powietrza

W walce o czyste powietrze, radni rozdysponowali 9 mln zł na realizację 178 projektów w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Gminy i dzielnice m.st. Warszawy, dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza, będą mogły m.in.: kontrolować przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej, zakupić „smogobusy” – mobilne laboratoria do badań jakości powietrza, drony do kontroli palenisk domowych, profesjonalne oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i żłobków, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, organizować spotkania z doradcą energetycznym, pikniki ekologiczne, festyny i akcje edukacyjno-informacyjne, wykonać murale antysmogowe oraz czyścić ulice na mokro.

Mazowsze dla sołectw

Place zabaw, altany, oświetlenie uliczne, ogrodzenia budynków użyteczności publicznej, instalacje fotowoltaiczne, tereny rekreacyjne – te i wiele innych przedsięwzięć zrealizowanych zostanie na obszarach wiejskich dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. Zgodnie z decyzją sejmiku, pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 11,6 mln zł dostanie 237 gmin, które zrealizują na terenie swoich sołectw 1172 projekty.

Mazowsze dla działkowców

Wraz z początkiem sezonu działkowego, sejmik uchwalił listę beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. Pomoc finansową z budżetu Mazowsza otrzyma 37 gmin na realizację 101 projektów inwestycyjnych i remontowych, na łączną kwotę przeszło 1,5 mln zł. Na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych modernizowane będą m.in. sieci wodociągowe, świetlice, remontowane ogrodzenia, aleje dojazdowe, budynki gospodarcze, rozbudowywane i modernizowane oświetlenie, sieci monitoringu i elektryczne, tworzone bramy wjazdowe czy furtki wejściowe.

Stypendia dla medyków

W roku akademickim 2022/2023 kontynuowany będzie program stypendialny dla studentów uczelni medycznych. Przyjęty przez sejmik nowy regulamin stypendialny zakłada wsparcie nie tylko studentów kierunku lekarskiego, ale również innych zawodów medycznych. Listę kierunków studiów określi zarząd województwa do końca czerwca danego roku w oparciu o corocznie badany poziom braków kadrowych w marszałkowskich podmiotach leczniczych. Już teraz dyrektorzy szpitali alarmują o niedoborach kadrowych wśród lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych. O stypendium ubiegać się będą mogli studenci III roku studiów. Przyznawane będzie przez dziewięć miesięcy i wyniesie 1500 zł miesięcznie. Po ukończeniu kształcenia i uzyskaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu medycznego, medycy będą zobowiązani do podjęcia pracy przez okres trzech lat w podmiotach leczniczych samorządu Mazowsza.

Inwestycje na rzecz osób z niepełnosprawnością

Sejmik wyraził zgodę na realizację czterech inwestycji wieloletnich dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • przebudowa sali gimnastycznej i budowa windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie – beneficjent powiat ostrowski, kwota dofinansowania 974,3 tys. zł (2022 r. – 200 tys. zł, 2023 r. – 774,3 tys. zł),
  • przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne i służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (beneficjent) w Brwinowie, kwota dofinansowania 777,6 tys. zł (2022 r. – 157,3 tys. zł, 2023 r. – 542,6 tys. zł, 2024 r. – 77,8 tys. zł),
  • budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika w budynku Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim (beneficjent), kwota dofinansowania 424,8 tys. zł (2022 r. – 103,1 tys. zł, 2023 r. – 321,7 tys. zł),
  • rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, beneficjent gmina Pułtusk, kwota dofinansowania 4,68 mln zł (2022 r. – 871,4 tys. zł, 2023 r. – 2,77 mln zł, 2024 r. – 1,04 mln zł).

Ze względu na niższe, niż przewidywano, wykorzystanie środków finansowych (pochodzących z PFON) przeznaczonych na  dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji – do rozdysponowania pozostało 581,3 tys. zł. Radni zdecydowali przeznaczyć tę kwotę na zadania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością zlecane organizacjom pozarządowym.

Konkurs dla szkół i nauczycieli

Połączenie edukacji kreatywnej z elementami kulturotwórczymi, upowszechnianiem dziedzictw narodowego i ochroną kultury jest głównym celem organizowanego przez samorząd Mazowsza konkursu "Edukreator na Mazowszu". Udział w nim wziąć mogą nauczyciele oraz szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłych edycji, organizatorzy zaproponowali zmiany w regulaminie, które zostały uchwalone przez sejmik.

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa mazowieckiego na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zgodzili się na przekazanie wykonanego w ramach budowy obwodnicy Grodziska Mazowieckiego oświetlenia do eksploatacji gminie Grodzisk Mazowiecki. Uchwalili także nowy statut Muzeum Sportu i Turystyki oraz zaktualizowany roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. i regulamin przyznawania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych. Przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za 2021 r. W związku z objęciem mandatu przez nową radną Marię Gajewską, wprowadzili zmiany do uchwały w sprawie składów osobowych komisji. Skargę na Wojewódzki Urząd Pracy radni uznali za bezzasadną. Do Mazowieckiej Rady Oświatowej sejmik wskazał radnych Ewę Lisiecką, Marcina Podsędka oraz Mirosława Adama Orlińskiego.

Sejmik wysłuchał również informacji na temat „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+”, przedstawionej przez dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Elżbietę Kozubek. Radni zapoznali się również z informacjami dotyczącymi udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2021 r. i działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2021 rok, sprawozdaniem z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 oraz ewaluacją „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 28.04.2022

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 28.04.2022 11:56

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2022 12:49

Liczba wyświetleń: 1331

Data opublikowania: 28.04.2022 11:56


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony