Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała 48/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2024-03-26

Data uchwały 2024-03-26
Numer uchwały 48/24
Czego dotyczy uchwała w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego

Uchwała nr 48/24
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego

Na podstawie art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.[1]) w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się audyt krajobrazowy dla województwa mazowieckiego, sporządzony w formie cyfrowej, w brzmieniu zamieszczonym pod adresem https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/.

§ 2.

Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego, zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, nieuwzględnionych przez zarząd województwa. Wykaz uwag z ich rozstrzygnięciem stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z. 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890, 2029 i 2739

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 27.03.2024

Opublikował w BIP: Karolina Jędrzejewska

Data opublikowania: 27.03.2024 07:52

Ostatnio zaktualizował: Karolina Jędrzejewska

Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2024 09:54

Liczba wyświetleń: 325

Data opublikowania: 27.03.2024 07:52


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony