Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.07.2024

Urząd marszałkowski

Działalność lobbingowa

Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu województwa w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów.

Kwestie związane załatwianiem spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa uregulowane zostały w Zasadach prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ustanowionych Zarządzeniem nr 17/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 22 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad prowadzenia działalności lobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wystąpienia podmiotów, o których mowa powyżej mogą mieć w szczególności formę:

  1. Wniosku o dokonanie zmian obowiązujących aktów prawa miejscowego, zawierającego propozycję rozwiązań prawnych wraz z symulacją skutków ich wdrożenia oraz opinię prawną na temat przyjętych w tym aktach rozwiązaniach,
  2. Zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu prawa miejscowego, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanego dalej "zgłoszeniem", według wzoru zgłoszenia,
  3. Wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie prawa miejscowego.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 04.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 05.03.2021 14:24

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2024 12:29

Liczba wyświetleń: 8412

Data opublikowania: 05.03.2021 14:24


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony