Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Komunikaty

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. z dnia 5 października 2021 r.

Firma i siedziba spółki: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 08-110 Siedlce, Ul. Poniatowskiego 26

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1
Numer KRS: 0000336825


Podstawowy przedmiot działalności Spółki: działalność szpitali.

 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej powinien:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  2. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  3. mieć ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
  4. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  5. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  6. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  7. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  8. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
  9. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
  10. mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
  11. mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki nie może:
 • pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 • wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki,
 • pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • być zatrudnionym przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. 
 1. Każdy kandydat jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz podpisanego życiorysu.
 1. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu
  w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia
  o postępowaniu na stronie internetowej  Województwa Mazowieckiego. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego upływem.
 2. Zgłoszenie należy złożyć/przesłać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego,
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 3/2021 z dnia ….. października 2021 roku – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”.

 1. Bez rozpoznania pozostawia się:
 • zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
 • zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
 1. Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.
 1. Prowadzone postępowanie może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.

 Informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.

 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

 Dane osobowe kandydata:

 1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („dalej RODO), na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki z udziałem Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), w związku z 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735);
 2. będą udostępnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania)
  w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Mazowieckiego oraz mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 4. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji
  w sprawie indywidualnej.

 Kandydatowi przysługuje prawo: 

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

 Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu jest wymogiem ustawowym
i uczestnik postępowania kwalifikacyjnego jest zobowiązany do ich podania w przypadku uczestnictwa w postępowaniu. Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Teodor Sikora

Data wytworzenia: 05.10.2021

Opublikował w BIP: Dorota Cichocka

Data opublikowania: 05.10.2021 15:45

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2021 10:55

Liczba wyświetleń: 2665

Data opublikowania: 05.10.2021 15:45


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony