Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Ochrona przed hałasem

Informacja o programach ochrony środowiska przed hałasem

Programy ochrony środowiska przed hałasem są dokumentami, których opracowanie ma na celu dostosowanie poziomu hałasu w środowisku do dopuszczalnego. W ramach tych programów określane są niezbędne priorytety i wskazywane są kierunki i działania naprawcze mające na celu zmniejszenie uciążliwości akustycznej oraz ograniczenie poziomu hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, w tym terenach zabudowy mieszkaniowej. Są to dokumenty strategiczne, wpisujące się w długoterminowy plan ochrony mieszkańców województwa przed hałasem i stanowią ważny element polityki ekologicznej województwa. Programy ochrony środowiska przed hałasem stanowią akty prawa miejscowego i tworzone są w drodze uchwały sejmiku województwa. 

Obowiązujące programy ochrony środowiska

Na obszarze województwa mazowieckiego obowiązują następujące programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami:

  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 48/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 169/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 1/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2020 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne przyjęty uchwałą nr 29/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.
  • program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, przyjęty uchwałą nr 27/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020 r.

Podstawę do określenia ww. programów stanowiły mapy akustyczne, sporządzone przez zarządzających infrastrukturą drogową, kolejową i lotniczą dla:

  • dróg, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie,
  • linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie,
  • lotnisk cywilnych, na których ma miejsce ponad 50.000 operacji (startów lub lądowań) statków powietrznych rocznie.

Na podstawie analizy przedmiotowych map dokonano identyfikacji odcinków dróg, linii kolejowych czy też obszarów narażonych na oddziaływanie portu lotniczego, dla których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, a następnie wskazano działania naprawcze. W ramach powyższych programów wskazano naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i ich zakres, przeanalizowano dostępne metody redukcji uciążliwości akustycznych, a następnie wskazano szereg działań o charakterze naprawczym oraz określono kierunki działań, których realizacja pozwoli w jak największym stopniu dostosować poziom hałasu w środowisku do dopuszczalnego wraz z podaniem terminów i kosztów ich realizacji.

Realizacja poszczególnych działań określonych w powyższych programach ochrony środowiska przed hałasem przyczyni się do poprawy klimatu w otoczeniu dróg, linii kolejowych i lotniska na terenach poza aglomeracjami, co przełoży się na zmniejszenie liczby mieszkańców województwa mazowieckiego narażonych na negatywne oddziaływanie hałasu.

Uchylone programy ochrony środowiska przed hałasem 

Uchwała nr 224/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.

Uchwała nr 223/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku.

Streszczenia niespecjalistyczne programów ochrony środowiska przed hałasem

Streszczenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne znajduje się w załączniku nr 10 do  uchwały nr 29/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Streszczenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne znajduje się w załączniku do uchwały nr 10 do uchwały nr 27/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Streszczenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne znajduje się w załączniku nr 10 do uchwały nr 1/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Streszczenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne znajduje się w załączniku nr 10 do uchwały nr 169/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Data wytworzenia: 08.09.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 11.09.2023 09:07

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2023 15:03

Liczba wyświetleń: 3317

Data opublikowania: 11.09.2023 09:07


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony