Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Mazowsze dla zdrowia kobiety

Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023 – nabór wniosków

Do 7 marca można składać wnioski w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023”. To pierwsza edycja autorskiego programu samorządu województwa.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 7 lutego 2023 r. podjął uchwałę nr 206/384/23 w sprawie "Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety >>Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023<< (dalej: Instrument)".

Cel programu

  • wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób, które występują częściej u kobiet, w tym m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych
  • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku

Działanie polega na udzieleniu powiatom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wsparcie finansowe w ramach instrumentu jest przeznaczone dla:

  • powiatów,
  • miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego.

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne powiatów, miast na prawach powiatu o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.

Składanie wniosków

Wnioski należy składać od 14 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego najpóźniej 7 marca 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W ramach naboru wnioskodawca może złożyć dwa wnioski. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych inicjatyw.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach instrumentu "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023" należy sporządzić według załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu (starosta/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika powiatu/miasta.

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 90 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 90 000 zł na jedno zadanie.

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu naboru udzielają telefonicznie lub mailowo pracownicy Wydziału Promocji Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Dokumenty

Dokumenty - wniosek, regulamin, sprawozdanie, karta oceny -  są załącznikami do uchwały nr 206/384/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w „Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety >>Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023<<”. Regulamin oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków określone zostały w uchwale nr 206/384/23.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi naboru wniosków.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karolina Chabroszewska (ZD)

Data wytworzenia: 09.02.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 13.02.2023 06:00

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 28.03.2023 14:08

Liczba wyświetleń: 4660

Data opublikowania: 13.02.2023 06:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony