Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

Mazowsze dla zdrowia kobiety

Nabór uzupełniający w ramach programu „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”

Wnioski w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety 2023 można składać od 29 marca do 12 kwietnia 2023 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 27 marca 2023 r. podjął uchwałę nr 474/395/23 zmieniającą uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety >>Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023<< (dalej: Instrument).

Cel Instrumentu

  • wspieranie zadań związanych z ochroną zdrowia oraz dotyczących profilaktyki chorób, które występują częściej u kobiet, w tym m.in.: nowotworów, osteoporozy, chorób uroginekologicznych
  • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb kobiet w różnym wieku

Działanie polega na udzieleniu powiatom, miastom na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.

Uprawnieni wnioskodawcy

Wsparcie finansowe w ramach ogłoszonego naboru uzupełniającego do Instrumentu jest przeznaczone dla:

  • powiatów,
  • miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego

Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogą zostać objęte zadania własne powiatów, miast na prawach powiatu o charakterze bieżącym z zakresu promocji i ochrony zdrowia, niebędące inwestycją.

WAŻNE!

Wnioski w naborze uzupełniającym należy składać w terminie od 29 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. (termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek wpłynie do urzędu marszałkowskiego najpóźniej 12 kwietnia 2023 r.) wyłącznie za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

W przypadku awarii systemu ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej: zdrowie@mazovia.pl, przy czym nie zwalnia to wnioskodawcy z konieczności zapewnienia integralności złożonego wniosku i zapewnienia prawidłowości podpisów. Ponadto w takim przypadku należy w treści wiadomości e-mail podać informację o awarii systemu ePUAP.

W naborze uzupełniającym mogą wziąć udział tylko te podmioty, które złożyły jeden wniosek albo nie złożyły wniosków w naborze, przeprowadzonym w terminie 14 lutego – 7 marca 2023 r. Każdy z dwóch złożonych wniosków powinien dotyczyć dwóch różnych inicjatyw.

Wnioski w naborze uzupełniającym o przyznanie pomocy finansowej w ramach Instrumentu należy sporządzić wg załączonego wzoru w jednym egzemplarzu (wypełnionym elektronicznie). Wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu (starosta/burmistrz/prezydent) przy kontrasygnacie skarbnika powiatu/miasta.

Wniosek stanowi załącznik do uchwały nr 206/384/23.

Szczegółowy zakres oraz warunki udzielania pomocy finansowej określone są w Regulaminie udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 206/384/23 z 7 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dotacja może wynieść do 90% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 90 000 zł na jedno zadanie.

Szczegółowe informacje dotyczących ogłoszonego naboru uzupełniającego do zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety” udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 

 

Pliki do pobrania:

Powiązane

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karolina Chabroszewska (ZD)

Data wytworzenia: 28.03.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 28.03.2023 14:22

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 13.04.2023 11:53

Liczba wyświetleń: 2242

Data opublikowania: 28.03.2023 14:22


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony