Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Stypendia dla medyków

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022

Informacja o uruchomieniu naboru uzupełniającego, który trwa do 24 listopada br. Średnia ocen została obniżona i wynosi 4,0. Zapraszamy do aplikowania.

Aby przeprowadzić nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, uchwałą nr 131/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 12 października 2021 r. dokonano odpowiednich zmian w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, m.in. w zakresie zmiany (obniżenia) jednego z kryteriów przyznawania stypendium, tj. średniej ocen z egzaminów, a także w zakresie uzupełnienia Regulaminu o procedurę prowadzenia naboru uzupełniającego. Zmiana Regulaminu weszła w życie z dniem 3 listopada 2021 r.

Tym samym, na podstawie § 4 ust. 2-5 i § 6a ust. 1 Regulaminu, Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 listopada 2021 r. podjął uchwałę nr 1753/269/21 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.

W niniejszym ogłoszeniu naboru wniosków wskazano m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej. Dla ułatwienia dokonania wyboru podmiotu leczniczego oraz specjalizacji deficytowej, w ramach której nastąpi odpracowanie okresu pobierania stypendium, w zamieszczonych poniżej informacjach dodatkowych znajduje się lista specjalizacji deficytowych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia w ramach danej specjalizacji. Wskazano także ile faktycznie będzie wynosić okres odpracowania otrzymanego stypendium, w zależności od okresu jego pobierania.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, przy czym począwszy od naboru uzupełniającego średnia ta uległa obniżeniu i wynosi 4,0. Wzór wniosku oraz załączniki .

Nabór wniosków trwać będzie do 24 listopada 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto rocznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. jest studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
  2. nie powtarza roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
  3. uzyskał średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,0;
  4. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
  5. zobowiąże się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonymi pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

  1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
  2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje o stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 albo wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl . 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Bartłomiej Rokicki (ZD)

Data wytworzenia: 10.11.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 10.11.2021 11:42

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 10.11.2021 13:36

Liczba wyświetleń: 1960

Data opublikowania: 10.11.2021 11:42


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony