Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Stypendia dla medyków - nabór wniosków (pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne)

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego w roku akademickim 2023/2024. Termin składania dokumentów upływa 8 października 2023 r.

Oferta skierowana jest do osób studiujących na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze zasady:

 • Regulamin programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 137/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 11 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8528 i 9070).
 • Zgodnie z § 4 Regulaminu programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę nr 140429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w roku akademickim 2023/2024.
 • W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków, listę kierunków medycznych.
 • Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.
 • Nabór wniosków trwać będzie do 8 października 2023 r.
 • Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
 2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek;
 3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok studiów nie mniejszą niż 4,2;
 4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium*;
 5. zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym przez okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium liczony pełnymi latami, po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki lub w przypadku ratownika medycznego dodatkowo złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 937 oraz 22 59 79 935 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Rudnik (ZD)

Data wytworzenia: 24.08.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 24.08.2023 15:47

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2023 12:52

Liczba wyświetleń: 6791

Data opublikowania: 24.08.2023 15:47


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony