Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

20.04.2024

Stypendia dla medyków

Stypendia dla medyków - nabór wniosków (lekarze)

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego w roku akademickim 2023/2024. Termin składania dokumentów upływa 8 października 2023 r.

Oferta skierowana jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze zasady:

 • Regulamin programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 138/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 11 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8529 i 9024).
 • Zgodnie z § 4 Regulaminu programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego, 22 sierpnia 2023 r., podjął uchwałę nr 1404/429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024.
 • W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków oraz listę specjalizacji deficytowych.
 • Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.
 • Nabór wniosków trwać będzie do 8 października 2023 r.
 • Wysokość stypendium uzależniona jest od wyboru podmiotu leczniczego ze względu na miejsce położenia i wypłacana w kwocie:
 1. 2 500 zł brutto miesięcznie (łącznie 22 500 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium w wojewódzkim podmiocie leczniczym położonym w regionie warszawskim stołecznym;
 2. 3 000 zł brutto miesięcznie (łącznie 27 000 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium wyłącznie w wojewódzkich podmiotach leczniczych położonych poza regionem warszawskim stołecznym.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. być studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 2. nie powinien powtarzać roku, na który złożono wniosek;
 3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok studiów nie mniejszą niż 4,0;
 4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium ;
 5. powinien zobowiązać się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl .

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 937 oraz 22 59 79 935 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl .

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Rudnik (ZD)

Data wytworzenia: 24.08.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 24.08.2023 15:32

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2023 12:54

Liczba wyświetleń: 5092

Data opublikowania: 24.08.2023 15:32


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony