Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

20.06.2024

Stypendia dla medyków

Stypendia dla medyków - nabór uzupełniający

Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego 25 października 2022 r. podjął uchwałę nr 1615/358/22 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, w roku akademickim 2022/2023.

W ogłoszeniu (pliki do pobrania) wskazano m.in. termin składania wniosków, listę kierunków medycznych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli medycy będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium. W informacjach dodatkowych zamieszczono listę kierunków medycznych wraz z listą wojewódzkich podmiotów leczniczych deklarujących możliwość zatrudnienia przyszłych medyków.

Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach medycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwać będzie do 18 listopada 2022 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, tj. łącznie 13,5 tys. zł brutto przez okres 9 miesięcy.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. być studentem III roku studiów pierwszego stopnia, kształcącym się na jednym z wymienionych kierunków medycznych;
 2. nie powtarzać roku, na który złożono wniosek o przyznanie stypendium;
 3. uzyskać średnią ocen z egzaminów za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku nie mniejszą niż 4,2;
 4. nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 5. zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od: 
  1. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra, uprawniających do wykonywania zawodu medycznego,
  2. uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub - w przypadku kontynuowania kształcenia uzupełniającego magisterskiego – tytułu zawodowego magistra oraz złożenia z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu medycznego.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 1. w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 2. w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu
  pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Szczegółowe informacje

Dodatkowe informacje na temat stypendium dla studentów kierunków medycznych innych niż kierunek lekarski można uzyskać:

 1. w zakładce Stypendia dla medyków,
 2. pod nr tel. 22 59 79 935 lub 22 59 79 937
 3. wysyłając pytania na adres e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Tomasz Szelest (ZD)

Data wytworzenia: 28.10.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 28.10.2022 15:00

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2022 15:00

Liczba wyświetleń: 3642

Data opublikowania: 28.10.2022 15:00


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony