Aktualności - kultura, promocja, turystyka

Rok 2023 w kulturze na Mazowszu

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk z laureatami konkursu Moje Mazowsze Autor: fot. arch. UMWM

Podczas gali nagrodzono 41 osób, które zasłużyły się w zrealizowanych przez samorząd Mazowsza projektach kulturalnych. Wyróżnienia otrzymały 22 osoby.

– Jak wyglądał rok w kulturze na Mazowszu? Było twórczo, inspirująco, pięknie i nowatorsko – powiedział marszałek Adam Struzik. – Miałem przyjemność spotkać się z menedżerami kultury, studentami i artystycznymi duszami naszego regionu – ludźmi kreatywnymi, zaangażowanymi. Ludźmi którzy dbają o dziedzictwo kulturowe. To laureaci i wyróżnieni naszych dziewięciu konkursów kulturalnych i edukacyjnych. Jeszcze raz serdecznie państwu gratuluję.

III Gala „Rok w kulturze na Mazowszu” była podsumowaniem zrealizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2023 r. projektów w sferze kultury, edukacji kulturalnej i integracji społecznej oraz ochrony zabytków.

– Jak ważnym obszarem dla samorządu Mazowsza jest kultura pokazuje ta gala, podczas której doceniamy wszystkie zrealizowane przez samorząd przedsięwzięcia w tym obszarze. Promujemy przede wszystkim ludzi, których działalność wpływa na rozpowszechnienie kultury wśród mieszkańców Mazowsza, a także zachowanie zabytków naszego regionu – powiedział wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Kultura zawsze była dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jednym z priorytetów działania. Promuje nie tylko przedsięwzięcia kulturalne, ale też nacisk kładzie na ochronę dziedzictwa narodowego na Mazowszu.

– Kultura jest ważną częścią życia każdego człowieka. To przez kulturę od najmłodszych lat rozwija się i kształtuje wyobraźnia i poszerza horyzonty. Sejmik Mazowiecki przez swoją Komisję Kultury i Dziedzictwa Narodowego kładzie nacisk na rozwój kultury na Mazowszu – zauważyła radna Jadwiga Zakrzewska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Przy wsparciu finansowym dla wielu instytucji kulturalnych, powstaje wiele cennych inicjatyw pozwalających na rozwój człowieka. Zwracamy szczególną uwagę na wsparcie organizacji pozarządowych, które są motorem działań społeczeństwa obywatelskiego. Zwracamy również uwagę na edukację w kulturze, po to żeby dzieci i młodzież, miały wiedzę o otaczającym świecie i uczyły się wartości.

Konkurs „Edukreator na Mazowszu” (VII edycja)

W tym roku po raz siódmy przyznano tytuł „Kreatywnego Nauczyciela” i „Kreatywnej Szkoły” w konkursie Edukreator na Mazowszu. Ten tytuł mogą uzyskać nauczyciele i szkoły, które realizują program nauczania z elementami kulturotwórczymi. Ideą programu jest rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia, budowanie umiejętności poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i pobudzanie wyobraźni. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego oraz nauczycieli tych szkół, z wyłączeniem szkół artystycznych.

Nagroda twórcza (VII edycja)

Przyznawana jest już 7. raz młodym artystom, którzy dzięki swojej aktywności posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności w obszarze: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, fotograficznej i filmowej, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego oraz ochrony dziedzictwa kultury.

Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych (VII edycja)

O stypendia mogą starać się studenci, którzy poza nauką na uczelni artystycznej, zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Stypendia przyznawane są w dziedzinach: filmu, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, w tym m.in. malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii, multimediów, instalacji, intermediów, tańca i teatru.

Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych – Impuls kultury (IV edycja)

Konkurs nagradza oryginalne autorskie projekty z obszaru animacji i edukacji kulturalnej. Skierowany jest do m.in. pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, członków grup nieformalnych oraz do animatorów i edukatorów kultury. Wyróżnieni w tym konkursie z zaangażowaniem realizowali swoje wartościowe projekty, zawsze z wielkim oddaniem dla społeczności lokalnych i z uwzględnieniem potrzeb społecznych.

Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo” (IV edycja)

W tegorocznej edycji uczestnicy projektu realizowali się w niecodziennym temacie: „O zieleni można nieskończenie”. Celem było zwrócenie uwagi na wartości Tegoroczna edycja konkursu zwracała uwagę na wartości, piękno oraz potrzebę opieki i ochrony zieleni w naszym krajobrazie, w którym wzajemnie dopełniają się dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Zgodnie z tematem edycji fotografie mogły przedstawiać układy urbanistyczne lub ruralistyczne z elementami zieleni, a także parki, ogrody, aleje, skwery i inne formy przestrzeni zielonych. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza (III edycja)

Zabytki są namacalnym świadectwem historii. Konkurs docenia osoby, które dbają o te symbole historii i je chronią poprzez renowacje, prace konserwatorskie i adaptacyjne.

Konkurs został zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Mazowiecki Menedżer Kultury (VI edycja)

Konkurs wyróżnia menedżerki i menedżerów zarządzających instytucją, filią, oddziałem, świetlicą lub działem, jednostką organizacyjną instytucji kultury w województwie mazowieckim. Menedżerki i menedżerzy są nagradzani za wyróżniające się i skuteczne zarządzanie, które wykorzystuje potencjał instytucji, uwzględnia zespół i jest dopasowane do warunków społecznych i ekonomicznych.

Mazowiecki Konkurs Filmowy (VII edycja)

W tym roku zachęcaliśmy młodzież z Mazowsza do stworzenia projektu filmowego, który w sposób pomysłowy, kreatywny i twórczy odnosiłby się do hasła tegorocznej edycji konkursu „HEJT – Szkoła życia”.

Konkurs „Moje Mazowsze”

25 września swoją premierę miał utwór „Moje Mazowsze”. piosenka powstała na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Muzykę do słów Jacka Cygana skomponował Piotr Rubik. Ten utwór to hołd złożony naszemu regionowi, jego historii, kulturze i pięknu.

Konkurs popularyzuje piosenkę „Moje Mazowsze” oraz zachęca mieszkańców województwa mazowieckiego, aby podzielili się swoją perspektywą i twórczym spojrzeniem na nasz wspaniały region.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony