Wspólna Polityka Rolna 2023-2027

Harmonogram naborów 2024

Harmonogram planowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2024 naborów wniosków w ramach PS WPR na lata 2023–2027.

Niniejszy harmonogram jest załącznikiem do uchwały nr 210/469/24 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 30 stycznia 2024 r. Nie zostały w nim uwzględnione projekty grantowe w ramach interwencji I.13.1 oraz pozostałe interwencje wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z uwagi na brak szczegółowych zasad ich realizacji.

lp. Nr interwencji Nazwa interwencji Cel szczegółowy Rodzaj operacji Obszar geograficzny, którego dotyczy nabór Orientacyjny limit środków przeznaczonych na nabór Orientacyjny termin rozpoczęcia naboru Orientacyjny termin zakończenia naboru Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie pomocy
1. I.13.1 LEADER rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

SO7 Przyciąganie i wspieranie młodych rolników i innych nowych rolników oraz ułatwienie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

SO8 Promowanie zatrudnienia, wzrostu równości płci, w tym udziału kobiet w rolnictwie, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa.Zarządzanie LSR Województwo Mazowieckie 14 775 000 euro 15.03.2024 15.04.2024 Lokalne Grupy Działania
2. I.10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym SO2 Zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację Inwestycyjne Województwo Mazowieckie Alokacja przysługująca województwu mazowieckiemu 01.08.2024 02.09.2024 Starostwa

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Zobacz więcej

Powrót na początek strony