Aktualności - rozwój regionalny

Rozliczenia finansowe w dobie kryzysu

Kobieta rozlicza dokumenty finansowe Autor: Fot. AndreyPopov/GETTYIMAGES

Nadzwyczajny wzrost cen materiałów budowlanych i usług spowodowany m.in. konfliktem w Ukrainie sprawił, że wykonawcy zadań realizowanych przez samorządy wnioskują o waloryzację wynagrodzeń. Jak podejść do tego typu roszczeń? Odpowiedź dają wytyczne opracowane na zlecenie urzędu marszałkowskiego.

Po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą dopuszczalnych zmian wynagrodzenia umownego wykonawcy zaistniałych po zawarciu umowy, w szczególności w związku z tym konfliktem. W sierpniu 2022 roku stanowisko w tej sprawie zajęła również Prokuratoria Generalna. Założenia proponowane w tych dokumentach  zamawiający publiczni powinni brać pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia. Jak to zrobić prawidłowo? Jak interpretować zapisy prawne?

Z pomocą przyszły władze województwa, które zleciły opracowanie dokumentu obejmującego problematykę waloryzacji wynagrodzeń wykonawców zamówień publicznych. W efekcie powstały „Wytyczne określające sposób postępowania przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego przy rozpatrywaniu wniosków wykonawców robót budowlanych i usług wyłonionych na podstawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed i po wybuchu konfliktu w Ukrainie, dotyczących waloryzacji wynagrodzenia spowodowanej nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów i usług, z odniesieniem do dokumentu wydanego przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej »Zmiana umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia ) – podstawowe zagadnienia«”.

Dokument ma być pomocą przy zawieraniu, prowadzeniu i rozliczaniu umów podpisywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Odpowiada też na pojawiające się pytania i wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa.

– W trosce o finanse publiczne, którymi gospodaruje Zarząd Województwa Mazowieckiego, podjęliśmy decyzję o opracowaniu dla podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego jednostek i spółek praktycznych wytycznych, które mają pomóc przy rozpatrywaniu wniosków wykonawców o zwiększenie wynagrodzenia z powołaniem się na nadzwyczajny wzrost cen i usług spowodowany m.in. konfliktem w Ukrainie. Podjęliśmy też decyzję o upublicznieniu tych wytycznych, mając na uwadze potrzeby naszych partnerów z samorządów gmin i powiatów, którzy korzystają z instrumentów wsparcia oferowanych przez samorząd Mazowsza – uzasadnia marszałek Adam Struzik.

Wytyczne opracowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie mogą okazać się pomocne w negocjacjach lokalnych samorządów z wykonawcami. Ujmują bowiem wpływ wzrostu cen towarów i usług na wysokość wynagrodzenia wykonawców, a w konsekwencji – na prawidłową, z punktu widzenia oczekiwań wykonawców oraz finansów publicznych, waloryzację wynagrodzeń.

Autorami dokumentu są: mgr inż. Ewa Wiktorowska, mec. Agnieszka Suchecka oraz mgr inż. Balbina Kacprzyk.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony