Aktualności - bezpieczeństwo

Rekordowe wsparcie dla mazowieckich OSP

Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska Autor: Arch. UMWM

Trafi do nich 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Ponad 253 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków.– W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 253 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

– Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Ilona Soja-Kozłowska.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.

– Zapobieganie zagrożeniom i klęskom naturalnym, a także odpowiednie postepowanie w przypadku ich wystąpienia to ważny obszar działań Unii Europejskiej. W ramach przeprowadzonego konkursu jednostki straży pożarnej mają możliwość uzyskania dofinansowania m.in. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem – zaznacza zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Ponad 11,3 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu siedleckiego

W sobotę (2 marca br.) podpisanych zostało kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu siedleckiego trafi ponad 11,3 mln zł na zakup siedmiu wozów strażackich. Umowy z władzami gmin Siedlce, Mokobody, Suchożebry, Kotuń, Skórzec, Korczew oraz prezesem OSP w Podnieśnie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W uroczystości udział też wzięła zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w  wysokości ponad 48 mln zł na zakup 32 wozów strażackich.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że jednostki OSP z regionu siedleckiego otrzymają kolejne wsparcie w ramach funduszy europejskich. – Tym razem 11,3 mln zł trafi do siedmiu jednostek z powiatu siedleckiego, które otrzymają po jednym wozie strażackim. O nowe samochody wzbogacą się OSP Nowe Opole, Niwiski, Suchożebry, Broszków, Skórzec, Korczew i Podnieśno. To ważne wsparcie dla powiatu siedleckiego. Druhowie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku, jak i o cenne tereny przyrodnicze, m.in. obszar Natura 2000.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że subregion siedlecki otrzyma w sumie ponad 48 mln zł na zakup 32 wozów strażackich. – Początek nowego roku w kwestii środków unijnych był obiecujący i bardzo intensywny. Podpisywaliśmy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia, bo zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek. Dziś podpisujemy ostatnie umowy. Dzięki temu już niedługo nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami.

OSP Nowe Opole zyska nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Dodatkowo przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna wśród mieszkańców, pogłębiająca wiedzę o zmianach klimatu i ochronie zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Opole
Beneficjent: Gmina Siedlce
Całkowita wartość projektu: 1 630 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 385 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki uzupełni wyposażenie OSP Niwiski. Wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Mokobody, a także poprawi bezpieczeństwo obszarów leśnych, które zajmują 1994 ha powierzchni gminy, w tym Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Niwiski wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Mokobody
Całkowita wartość projektu: 1 615 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 372 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy będzie stanowił wyposażenie jednostki OSP Suchożebry. Jednostka wykorzysta sprzęt do działań ratowniczych i interwencyjnych. Dodatkowo pomoże w zwiększaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w regionie, a także zmniejszaniu skutków zdarzeń drogowych na terenie gminy i regionu siedleckiego.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem z przeznaczeniem dla OSP Suchożebry
Beneficjent: Gmina Suchożebry
Całkowita wartość projektu: 2 220 229,95 zł
Dofinansowanie z UE: 1 887 195,45 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi i katastrofami coraz częściej pojawiającymi się na terenie powiatu siedleckiego to cel projektu, w ramach którego zostanie zakupiony nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Broszkowie
Beneficjent: Gmina Kotuń
Całkowita wartość projektu: 2 475 000 zł
Dofinansowanie z UE: 2 103 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Skórcu poprawi efektywność systemu reagowania i ratownictwa.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu
Beneficjent: Gmina Skórzec
Całkowita wartość projektu: 1 922 484 zł
Dofinansowanie z UE: 1 634 111,40 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Korczewie zabezpiecza obszary Natura 2000: Dolinę Dolnego Bugu, Ostoję Nadbużańską, Rezerwaty Przyrody: Dębniak, Kaliniak, Przekop, Nadbużański Park Krajobrazowy oraz tereny ekologiczne. Nowy ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy z profesjonalnym wyposażeniem pozwoli strażakom szybciej reagować na zagrożenia drogowe bądź incydenty związane ze zmianami klimatu.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie
Beneficjent: Gmina Korczew
Całkowita wartość projektu: 1 727 235,09 zł
Dofinansowanie z UE: 1 468 149,82 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Kolejna jednostka, którą wzmocni nowoczesny ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy to OSP w Podnieśnie. Posiadanie takiego wozu bojowego wyposażonego w nowoczesny sprzęt pozwoli skuteczniej i szybciej reagować na różnego rodzaju zagrożenia.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Podnieśnie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie
Całkowita wartość projektu: 1 792 110 zł
Dofinansowanie z UE: 1 523 293,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 4,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu siedleckiego

W sobotę (2 marca) umowy z władzami gmin Wiśniew, Zbuczyn i Wodynie podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wzięła udział zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu siedleckiego to 4,6 mln zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że jednostki OSP z regionu siedleckiego otrzymają kolejne wsparcie w ramach funduszy europejskich. – Tym razem 4,6 mln zł trafi do trzech jednostek z powiatu siedleckiego, które otrzymają po jednym wozie strażackim. O nowe samochody wzbogacą się OSP Wiśniew, Krzesk-Królowa Niwa i Wodynie. To ważne wsparcie dla powiatu siedleckiego. Druhowie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku, jak i o cenne tereny przyrodnicze, m.in. obszar Natura 2000.

OSP w Wiśniewie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd zwiększy mobilność strażaków i skróci czas dojazdu na miejsce zdarzenia.
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiśniew
Beneficjent: Gmina Wiśniew
Całkowita wartość projektu: 1 514 493,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 287 110,03 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Krzesk-Królowa Niwa kupi nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na terenie powiatu znajdują się obszar Natura 2000 – Dolina Liwca, ostoja ptasia i lokalny korytarz ekologiczny.
Tytuł projektu: Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Zbuczyn
Całkowita wartość projektu: 2 009 979,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 708 482,91 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi wkrótce do OSP Wodynie. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna na temat zmian klimatu, ochrony zasobów wody i zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Wodynie w zakresie zarządzania klęskami i katastrofami poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Beneficjent: Gmina Wodynie
Całkowita wartość projektu: 1 983 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 685 549,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

6,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu węgrowskiego

W środę (28 lutego) umowy z władzami gmin Łochów, Liw i Sadowne oraz prezesami OSP w Wierzbnie i Polkowie Sagałach podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu wzięła udział zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu węgrowskiego to 6,4 mln zł.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, subregion siedlecki otrzyma ponad 48 mln zł na zakup 32 wozów strażackich.

– Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska podkreśla, że to kolejne wsparcie dla jednostek OSP z regionu siedleckiego.

– Tym razem dofinansowanie w wysokości 6,4 mln zł otrzyma pięć jednostek z powiatu węgrowskiego. O nowe wozy wzbogacą się druhny i druhowie z OSP w Wierzbnie, Polkowie Sagałach, Brzuzie, Ruchnie i Sadownem. To ważna wsparcie dla powiatu węgrowskiego. Druhowie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców i ich dobytku, jak i o cenne tereny przyrodnicze, m.in. obejmujące obszar Natura 2000.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wierzbno
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbnie
Całkowita wartość projektu: 1 108 968 zł
Dofinansowanie z UE: 940 950 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna Polkowie Sagałach kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przeprowadzanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Podniesienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polkowie Sagałach poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem niezbędnym do zapobiegania i przeciwdziałania zmianom klimatu wpływającego na zielony rozwój Mazowsza, co przyczyni się do likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i awarii technicznych, które zagrażają życiu, zdrowiu osób, mieniu i środowisku naturalnemu.
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Polkowie Sagałach
Całkowita wartość projektu: 1 610 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 368 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzuzie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie też przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, która wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Łochów.
Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego oraz zapobieganie ryzykom związanym z klimatem i zarządzanie nimi poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Beneficjent: Gmina Łochów
Całkowita wartość projektu: 1 639 502,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 393 576,78 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie dzięki funduszom europejskim zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruchnie
Beneficjent: Gmina Liw
Całkowita wartość projektu: 1 578 160,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 341 436 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane są również działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, m.in. spotkania w szkołach i przedszkolach czy publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Sadowne
Beneficjent: Gmina Sadowne
Całkowita wartość projektu: 1 675 500 zł
Dofinansowanie z UE: 1 424 175 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 750 tys. zł z UE na wóz strażacki dla OSP Strzyżew

W czwartek (22 lutego br.) została podpisana umowa na doposażenie jednostki z subregionu warszawskiego zachodniego. Umowę z panią prezes OSP w Strzyżewie podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, radna Anna Brzezińska i dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Ilona Soja-Kozłowska. Do OSP w Strzyżewie z powiatu warszawskiego zachodniego trafi ponad 750 tys. zł na zakup jednego wozu strażackiego. W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w wysokości 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich.

– To dobra wiadomość dla mieszkańców Strzyżewa i powiatu warszawskiego zachodniego, którzy będą mogli poczuć się bezpieczniej. Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy zdecydowanie poprawi komfort prowadzonych działań oraz zwiększy możliwości bojowe strażaków ochotników. Cieszę się, że dzięki funduszom europejskim możemy wspierać jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tak kosztownych i potrzebnych inwestycjach – mówi Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z powiatu warszawskiego zachodniego. – Podpisaliśmy umowę na zakup wozu strażackiego dla jednostki OSP w Strzyżewie, do której trafi ponad 750 tys. zł unijnego wsparcia. Dzięki temu strażacy zyskają nowoczesny samochód, tak potrzebny do prowadzenia akcji ratowniczych.

OSP w Strzyżewie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualnie użytkowany sprzęt jest wyeksploatowany i ogranicza możliwości reagowania służb ratowniczych. Dzięki wsparciu funduszy europejskich jednostka otrzyma nowoczesny wóz, który poprawi warunki pracy strażaków i bezpieczeństwo mieszkańców. Pojazd pomoże także w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w przypadkach takich zagrożeń, jak podtopienia, gwałtowne burze, pożary łąk i lasów. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Strzyżew
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewie
Całkowita wartość projektu: 1 501 968,01 zł
Dofinansowanie z UE: 750 984 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 1,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu grodziskiego

W poniedziałek (19 lutego br.) podpisane zostały dwie umowy na doposażenie jednostek z powiatu grodziskiego. Umowy z prezesami OSP Jaktorów i OSP Milanówek podpisał marszałek Adam Struzik. W uroczystości wzięła udział zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Do OSP trafi ponad 1,6 mln zł na zakup dwóch wozów strażackich.

OSP w Jaktorowie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponad 11 proc. powierzchni powiatu grodziskiego stanowią lasy w I i II kategorii zagrożenia pożarowego. Nowy wóz zwiększy efektywność, szybkość i skuteczność reagowania jednostki na zaistniałe zagrożenia. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców na temat ekologii.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez OSP Jaktorów.
Beneficjent: OSP Jaktorów
Całkowita wartość projektu: 1 466 400 zł
Dofinansowanie z UE: 733 200 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Milanówku zakupi ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny sprzęt zwiększy mobilność jednostki i szybkość dotarcia na miejsce zdarzenia. 
Tytuł projektu: Bezpieczny Milanówek – wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem oraz podniesienie świadomości o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych dzięki przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku
Całkowita wartość projektu: 1 910 000 zł
Dofinansowanie z UE: 955 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

8,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu szydłowieckiego

W niedzielę (18 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. umowy z władzami gmin Jastrząb, Orońsko, Chlewiska i Szydłowiec oraz prezesami OSP w Woli Lipienieckiej Małej, Majdowie i Dobrucie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak i zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Do OSP z powiatu szydłowieckiego trafi 8,8 mln zł na zakup siedmiu wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu radomskiego. – Tym razem wsparcie otrzymają jednostki w Pawłowie, Orońsku, Woli Korzeniowej, Dobrucie, Nowym Dworze, Majdowie i Woli Lipienieckiej Małej, które na zakup siedmiu wozów dostały 8,8 mln zł. To duże wsparcie dla naszych OSP, bo nowoczesne pojazdy to nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, lecz także ochrona środowiska. Są tu obszary cenne przyrodniczo, np. rezerwaty przyrody czy Natura 2000, a także tereny zagrożone podtopieniami czy pożarami łąk i lasów. Musimy więc zapewnić strażakom odpowiedni sprzęt.

OSP w Pawłowie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna na temat ekologii.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie wraz z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Chlewiska
Całkowita wartość projektu: 1 405 890 zł
Dofinansowanie z UE: 1 195 006,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzyma OSP Orońsko. Nowoczesny pojazd pomoże w zwalczaniu negatywnych skutków zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku
Beneficjent: Gmina Orońsko
Całkowita wartość projektu: 577 479,98 zł
Dofinansowanie z UE: 490 857,98 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Kolejną jednostką, która otrzyma nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, jest OSP Wola Korzeniowa. W ramach projektu odbędą się również akcje edukacyjne na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec
Beneficjent: Gmina Szydłowiec
Całkowita wartość projektu: 1 183 500 zł
Dofinansowanie z UE: 1 005 975 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dobrucie wzbogaci się o nowy wóz pożarniczo-ratowniczy, który usprawni pracę druhów podczas występowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Dobrucie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie
Całkowita wartość projektu: 1 675 339,95 zł
Dofinansowanie z UE: 1 424 038,95 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do jednostki OSP w Majdowie. Pod ochroną jednostki są obszary Natura 2000 czy parki krajobrazowe.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego wozu strażackiego
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
Całkowita wartość projektu: 1 954 678,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 658 340,56 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Woli Lipienieckiej Małej dostanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Wpłynie to na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych strażaków.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej
Całkowita wartość projektu: 1 827 471,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 553 350,43 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

O nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaci się OSP w Nowym Dworze. Dzięki nowej flocie będzie możliwa ochrona obszarów cennych przyrodniczo, ograniczenie występujących zagrożeń środowiska.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze
Beneficjent: Gmina Jastrząb
Całkowita wartość projektu: 1 736 087,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 475 674,03 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

7,3 mln zł z UE na wozy strażackie dla trzech OSP z powiatu kozienickiego

W niedzielę (18 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie kolejnych jednostek z subregionu radomskiego. Umowy z władzami Głowaczowa, Kozienic, Gniewoszowa, Magnuszewa i Grabowa nad Pilicą podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radni województwa Leszek Przybytniak i Tomasz Śmietanka oraz zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Do pięciu OSP z powiatu kozienickiego trafi 7,3 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka, to ważna pomoc dla druhen i druhów z powiatu kozienickiego. – Unijne wsparcie trafi do jednostek w Głowaczowie, Brzeźnicy, Wysokim Kole, Magnuszewie i Grabowie nad Pilicą, które na zakup pięciu pojazdów strażackich otrzymały 7,3 mln zł. To duże wsparcie dla naszych jednostek, bo nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i strażaków.

Radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak zwraca uwagę na to, że nowoczesne wozy ułatwią strażakom ochronę środowiska naturalnego. – Są tu obszary cenne przyrodniczo, np. rezerwaty przyrody, a także tereny zagrożone podtopieniami czy pożarami łąk i lasów. Dlatego tak ważne jest, by w przypadku wystąpienia takich zagrożeń strażacy dysponowali odpowiednim sprzętem.

OSP w Głowaczowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Głowaczów
Beneficjent: Gmina Głowaczów
Całkowita wartość projektu: 2 530 989,60 zł
Dofinansowanie z UE: 2 151 341,16 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Kozienice zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Brzeźnicy. W ramach projektu zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców, m.in. spotkania z mieszkańcami, publikacja artykułów w lokalnej prasie czy kampania w szkołach i przedszkolach na terenie gminy.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy
Beneficjent: Gmina Kozienice
Całkowita wartość projektu: 2 005 500 zł
Dofinansowanie z UE: 1 704 675 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gniewoszów kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wysokim Kole. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole
Beneficjent: Gmina Gniewoszów
Całkowita wartość projektu: 1 085 100 zł
Dofinansowanie z UE: 922 335 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Magnuszewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatu skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Magnuszew
Beneficjent: Gmina Magnuszew
Całkowita wartość projektu: 1 865 576,79 zł
Dofinansowanie z UE: 1 585 740,27 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu funduszy europejskich OSP w Grabowie nad Pilicą zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka pozyska także nowoczesne wyposażenie, m.in. sprzęt do interwencji w wypadkach drogowych czy urządzenie do rozcinania drzwi samochodowych. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie nad Pilicą
Beneficjent: Gmina Grabów nad Pilicą
Całkowita wartość projektu: 1 111 920 zł
Dofinansowanie z UE: 945 132 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

11,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przysuskiego

W niedzielę (18 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Trafi do nich 11,2 mln zł. Umowy z władzami miast i gmin Przysucha, Wieniawa, Gielniów, Klwów oraz prezesami OSP w Borkowicach, Skrzyńsku i Zychorzynie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak oraz zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. W sumie do subregionu radomskiego trafi wsparcie w wysokości 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu przysuskiego. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Przysusze, Borkowicach, Wieniawie, Skrzyńsku, Zychorzynie, Rozwadach i Klwowie, które na zakup siedmiu pojazdów strażackich otrzymały 11,2 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców, samych strażaków i ochrona środowiska naturalnego.

OSP w Przysusze zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu. Odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami, a w lokalnych mediach zostaną opublikowane materiały informacyjne.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina i Miasto Przysucha
Całkowita wartość projektu: 1 717 760,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 460 096 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim OSP w Borkowicach pozyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto na terenie gminy jest planowane przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Borkowicach
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach
Całkowita wartość projektu: 2 514 000 zł
Dofinansowanie z UE: 2 136 900 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Wieniawie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu będą przeprowadzone również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Wieniawa.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Wieniawie
Beneficjent: Gmina Wieniawa
Całkowita wartość projektu: 2 004 700 zł
Dofinansowanie z UE: 1 703 995 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Skrzyńsku zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. W realizację akcji edukacyjnej będą zaangażowani strażacy z OSP Skrzyńsko.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyńsku
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku
Całkowita wartość projektu: 1 359 999,99 zł
Dofinansowanie z UE: 1 155 999,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Zychorzynie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu będzie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Zychorzynie poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zychorzynie
Całkowita wartość projektu: 2 425 000 zł
Dofinansowanie z UE: 2 061 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gielniów zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Rozwadach. Ponadto zostaną podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu świadomości klimatycznej.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadach
Beneficjent: Gmina Gielniów
Całkowita wartość projektu: 1 705 020 zł
Dofinansowanie z UE: 1 449 267 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Klwowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto w ramach projektu będzie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych. Planowane są m.in. spotkania z lokalną społecznością, publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach oraz kampania edukacyjna w szkołach na terenie gminy.
Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby OSP Klwów Gmina Klwów
Beneficjent: Gmina Klwów
Całkowita wartość projektu: 1 559 800 zł
Dofinansowanie z UE: 1 325 830 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 5,3 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu białobrzeskiego

W sobotę (17 lutego) zostały podpisane cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Umowy z władzami gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna i Radzanów podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak oraz zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Do OSP z powiatu białobrzeskiego trafi ponad 5,3 mln zł.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu białobrzeskiego. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Starej Błotnicy, Stromcu, Pniach i Radzanowie, które na zakup czterech pojazdów strażackich otrzymały ponad 5,3 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska, a przecież teren większości tych gmin jest objęty obszarem chronionym Natura 2000.

Dzięki funduszom europejskim w nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaci się OSP Stromiec. Działania wspieranej jednostki OSP obejmują obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody oraz obszar krajobrazu chronionego.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Stromiec
Beneficjent: Gmina Stromiec
Całkowita wartość projektu: 1 864 920 zł
Dofinansowanie z UE: 1 585 182 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy wesprze flotę OSP Stara Błotnica, której zakres działania obejmuje obszar Natura 2000. Jest to obszar chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” i obszar specjalnej ochrony Dolina Pilicy oraz siedlisk Dolina Dolnej Pilicy.
Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo-gaśniczego w celu zapobiegania i redukcji ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami i wzrostu ochrony ludności i obszaru powiatu białobrzeskiego i gminy Stara Błotnica
Beneficjent: Gmina Stara Błotnica
Całkowita wartość projektu: 1 188 260 zł
Dofinansowanie z UE: 1 010 021 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Do OSP Pnie trafi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który pozwoli druhom skutecznej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom, takim jak pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Pnie
Beneficjent: Gmina Promna
Całkowita wartość projektu: 1 678 009,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 426 307,73 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Radzanów. Zostały też zaplanowane cztery akcje edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat zmian klimatu i sposobów przeciwdziałania im.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzanów
Beneficjent: Gmina Radzanów
Całkowita wartość projektu: 1 603 372,65 zł
Dofinansowanie z UE: 1 362 866,75 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu radomskiego

W sobotę (17 lutego br.) podpisanych zostało kolejnych pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Trafi do nich 7 mln zł. Umowy z władzami gmin Jedlnia-Letnisko, Jastrzębia, Jedlińsk, Skaryszew oraz Iłża podpisał marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W uroczystości udział wzięła też zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka oraz radny województwa Leszek Przybytniak. W sumie do subregionu radomskiego trafi wsparcie w wysokości 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu radomskiego. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Iłży, Wsoli, Makowie, Jastrzębi i Jedlni-Letnisku, które na zakup pięciu pojazdów strażackich otrzymały 7 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców, samych strażaków i ochrona środowisk naturalnego.

Nowoczesny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi wkrótce do OSP w Jedlni-Letnisku. Poprawi się mobilność i szybkość działania straży pożarnej oraz bezpieczeństwo na drogach. Realizacja projektu przyniesie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radomskiego.
Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup ciężkiego pojazdu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedlni – Letnisku
Beneficjent: Gmina Jedlnia – Letnisko
Całkowita wartość projektu: 1 715 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 457 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Już wkrótce wzmocni się potencjał służb ratowniczych OSP w Jastrzębi. Nowy sprzęt zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Poprawi się mobilność jednostki i szybkość dotarcia na miejsce zdarzeń drogowych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Jastrzębi
Beneficjent: Gmina Jastrzębia
Całkowita wartość projektu: 2 095 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 780 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Kolejną jednostką, która otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego jest OSP we Wsoli. Strażacy ze Wsoli często pomagają swoim radomskim kolegom w akcjach na terenie miasta. Chronią także zasoby naturalne okolic rzeki Radomki czy tereny leśne Nadleśnictwa Wielogóra i Dobieszyn.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wsoli
Beneficjent: Gmina Jedlińsk
Całkowita wartość projektu: 1 508 595 zł
Dofinansowanie z UE: 1 282 305,75 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem zostanie zakupiony dla jednostki OSP w Makowie. Nowy pojazd ułatwi prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych na ternie gminy Skaryszew.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie gmina Skaryszew
Beneficjent: Gmina Skaryszew
Całkowita wartość projektu: 1 515 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 287 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Przyznane dofinansowanie pomoże w zakupie średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Iłży. Jednostka będzie mogła skuteczniej i sprawniej zapobiegać występującym zagrożeniom: pożarom, katastrofom ekologicznym, czy powodziom.
Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłży
Beneficjent: Gmina Iłża
Całkowita wartość projektu: 1 510 600 zł
Dofinansowanie z UE: 1 284 010 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

4,3 mln zł z UE na wozy strażackie dla trzech OSP z powiatu radomskiego

W sobotę (17 lutego br.) zostały podpisane trzy umowy na doposażenie jednostek z subregionu radomskiego. Trafi do nich 4,3 mln zł. Umowy z władzami gmin Wierzbica, Kowala i Zakrzew podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak i zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest bardzo intensywny. – Zależy nam, aby samochody jak najszybciej trafiły do jednostek, więc niemal każdego dnia podpisujemy umowy z samorządami i jednostkami OSP. Dzięki temu nasze jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. To ważne wsparcie dla druhen i druhów. W sytuacjach zagrożenia to właśnie oni niosą pomoc mieszkańcom, dlatego zasługują na nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi im tę trudną pracę, lecz także zwiększy ich bezpieczeństwo w trakcie służby. Subregion radomski otrzyma łącznie 57 mln zł na zakup 40 wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z powiatu radomskiego. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Wierzbicy, Kowali-Stępocinie i Dąbrówce Podłężnej, które na zakup trzech pojazdów strażackich otrzymały ponad 4,3 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska, w tym obszarów chronionych Natura 2000.

OSP w Wierzbicy zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu planowane jest także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Wierzbica
Całkowita wartość projektu: 1 624 830 zł
Dofinansowanie z UE: 1 381 105,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Kowala zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kowali-Stępocinie. Zostaną też podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Kowala
Całkowita wartość projektu: 1 846 839 zł
Dofinansowanie z UE: 1 569 813,15 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Zakrzew zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Dąbrówce Podłężnej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu ochrony środowiska skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dąbrówka Podłężna
Beneficjent: Gmina Zakrzew
Całkowita wartość projektu: 1 600 230 zł
Dofinansowanie z UE: 1 360 195,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu grójeckiego

W piątek (16 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z powiatu grójeckiego. Umowy z władzami Jasieńca, Chynowa, Warki i Goszczyna podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak oraz zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z tego powiatu. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Warce, Jasieńcu, Goszczynie i Drwalewie, które na zakup czterech pojazdów strażackich otrzymały ponad 6,6 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska, a przecież teren części tych gmin jest objęty obszarem chronionym Natura 2000.

Do OSP Jasieniec trafi nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Jednostka będzie mogła efektywniej zapobiegać klęskom i katastrofom naturalnym.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Jasieniec i poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Beneficjent: Gmina Jasieniec
Całkowita wartość projektu: 1 854 840 zł
Dofinansowanie z UE: 1 576 614 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP Drwalew dzięki funduszom europejskim wzbogaci się o ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy. Nowy samochód usprawni pracę strażaków w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, wypadków drogowych i innych zdarzeń.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Drwalew
Beneficjent: Gmina Chynów
Całkowita wartość projektu: 2 144 727,50 zł
Dofinansowanie z UE: 1 823 018,37 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Z kolei do OSP Warka trafi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który podniesie sprawność działania druhów i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka
Beneficjent: Gmina Warka
Całkowita wartość projektu: 1 784 939,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 516 220,73 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Goszczyn otrzyma nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu oraz ochrony zasobów leśnych i wodnych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goszczyn
Beneficjent: Gmina Goszczyn
Całkowita wartość projektu: 2 014 999,68 zł
Dofinansowanie z UE: 1 712 749,72 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

9 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu grójeckiego

W piątek (16 lutego br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z powiatu grójeckiego. umowy z władzami gmin Pniewy, Belsk Duży, Błędów, Grójec i Mogielnica podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak oraz zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie. – Tym razem wsparcie trafi do jednostek w Koniach, Lewiczynie, Błędowie, Grójcu i Mogielnicy, które na zakup pięciu pojazdów strażackich otrzymały 9 mln zł. Nowoczesne wozy to bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska, a przecież teren części tych gmin jest objęty obszarem chronionym Natura 2000.

Gmina Pniewy zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Koniach. Planowane jest także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w ramach której odbędą się m.in. spotkania z mieszkańcami i zajęcia edukacyjne w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy.
Tytuł projektu: Zakup i dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniach
Beneficjent: Gmina Pniewy
Całkowita wartość projektu: 2 105 999,85 zł
Dofinansowanie z UE: 1 785 849,90 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Belsk Duży zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Lewiczynie. W ramach projektu jest też planowane przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Belsk Duży
Całkowita wartość projektu: 3 000 000 zł
Dofinansowanie z UE: 2 550 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Błędowie wzbogaci się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu oraz ochrony zasobów leśnych i wodnych skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Błędów
Całkowita wartość projektu: 1 850 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 572 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Grójcu zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowane jest też przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, w tym rozpowszechnienie ulotek i plakatów związanych z ochroną środowiska.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Grójec
Beneficjent: Gmina Grójec
Całkowita wartość projektu: 2 105 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 684 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Mogielnicy zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto będą podjęte działania informacyjno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Mogielnica
Beneficjent: Gmina Mogielnica
Całkowita wartość projektu: 1 665 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 415 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

2,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu piaseczyńskiego

W środę (14 lutego br.) zostały podpisane trzy umowy na doposażenie jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego. Do OSP z powiatu piaseczyńskiego trafi 2,4 mln zł na zakup trzech wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w wysokości 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich.

– Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Zależy nam, aby nowoczesne samochody jak najszybciej trafiły do jednostek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

OSP w Górze Kalwarii zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu jest także planowane zorganizowanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Górze Kalwarii włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Kalwarii
Całkowita wartość projektu: 1 902 000 zł
Dofinansowanie z UE: 950 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Prażmów zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Wągrodnie. Ponadto zaplanowano działania informacyjno-edukacyjne dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Wągrodnie
Beneficjent: Gmina Prażmów
Całkowita wartość projektu: 1 559 840 zł
Dofinansowanie z UE: 779 920 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Tarczynie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Aktualne jednostka nie posiada samochodu do wyjazdów typowo terenowych. Dzięki dofinansowaniu OSP pozyska wóz, który umożliwi sprawne poruszanie się po terenach leśnych i wiejskich.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Tarczynie w ramach walki z klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Tarczyn
Całkowita wartość projektu: 1 382 152,50 zł
Dofinansowanie z UE: 690 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 1,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatów legionowskiego i warszawskiego

We wtorek (13 lutego) zostały podpisane umowy z prezydentem Legionowa i prezesem OSP w Wesołej. W spotkaniu wzięły udział posłanka Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Ilona Soja-Kozłowska. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatów legionowskiego i warszawskiego to 1,7 mln zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z Warszawy i okolicznych powiatów. – Podpisaliśmy dwie umowy na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP w Legionowie i Wesołej, do których trafi łącznie 1,7 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki temu strażacy zyskają nowoczesne samochody, tak potrzebne do prowadzenia akcji ratowniczych.

O nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaci się OSP w Legionowie.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Miejskiej Legionowo
Beneficjent: Gmina Miejska Legionowo
Całkowita wartość projektu: 2 047 335 zł
Dofinansowanie z UE: 1 023 667,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim także OSP w Wesołej zakupi nowy ciężki samochód strażacki.
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej
Całkowita wartość projektu: 1 477 845 zł
Dofinansowanie z UE: 738 922,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

6,8 mln z UE na wozy strażackie dla trzech OSP z powiatu żyrardowskiego i jednej OSP z powiatu sochaczewskiego

W poniedziałek (12 lutego) umowy z władzami gmin Mszczonów, Radziejowice, Rybno oraz Prezesem OSP w Michałowie podpisał marszałek województwa Adam Struzik oraz zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Wsparcie dla trzech jednostek OSP z powiatu żyrardowskiego oraz jednej OSP z powiatu sochaczewskiego wynosi 6,8 mln zł.

Do trzech OSP z powiatu żyrardowskiego trafi 5 mln na zakup trzech wozów strażackich, a do OSP w Michałowie z powiatu sochaczewskiego 1,8 mln na zakup jednego wozu strażackiego. W sumie do subregionu żyrardowskiego trafi wsparcie w wysokości 26,5 mln na zakup 16 wozów strażackich.

Dzięki funduszom europejskim OSP w Mszczonowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto zaplanowano kampanię edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa publicznego na obszarze działania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Mszczonów
Całkowita wartość projektu: 2 112 745,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 795 833,75 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Radziejowice zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kuklówce Zarzecznej. Jednostka pozyska także specjalistyczne wyposażenie, jak m. in.: radiotelefon czy oświetlenie ostrzegawcze. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna, w tym spotkania z mieszkańcami oraz publikacja materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Kuklówce Zarzecznej w Gminie Radziejowice
Beneficjent: Gmina Radziejowice
Całkowita wartość projektu: 1 858 559,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 579 775,15 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim OSP w Michałowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Michałowie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie
Całkowita wartość projektu: 2 015 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 712 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Rybnie zyska ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowoczesny wóz poprawi warunki pracy strażaków oraz umożliwi szybsze reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie
Beneficjent: Gmina Rybno
Całkowita wartość projektu: 2 153 730 zł
Dofinansowanie z UE: 1 830 670,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

5,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrowskiego

W niedzielę (11 lutego) umowy z władzami gmin Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka i Wąsewo podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu ostrowskiego to 5,4 mln zł.

– Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie wsparcie jest rekordowe, bo ponad 250 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. Zależy nam, aby wozy jak najszybciej trafiły do jednostek – podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. –To już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhowie z subregionu ostrołęckiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 5,4 mln zł trafi do czterech jednostek OSP z powiatu ostrowskiego: w Małkini Górnej, Nurze, Komorowie i Wąsewie.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza możliwe jest doposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt. – Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami. Subregion ostrołęcki otrzyma łącznie 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

OSP w Małkini Górnej zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Małkinia Górna
Całkowita wartość projektu: 1 720 360,49 zł
Dofinansowanie z UE: 1 462 306,41 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Nurze zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostaną też podjęte działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, m.in. spotkania z mieszkańcami, w tym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także publikacja artykułu w lokalnej prasie.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze
Beneficjent: Gmina Nur
Całkowita wartość projektu: 1 614 840 zł
Dofinansowanie z UE: 1 372 614 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Ostrów Mazowiecka zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Komorowie. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.
Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka
Całkowita wartość projektu: 1 358 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 154 299,99zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Wąsewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna z zakresu dbałości o środowisko obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością oraz publikację materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Wąsewo
Całkowita wartość projektu: 1 708 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 451 800 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

7,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu płońskiego

W niedzielę (11 lutego) umowy z władzami Płońska, Załusek, Sochocina, Naruszewa i Jońca podpisali marszałek Adam Struzik i Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie dla jednostek OSP z powiatu płońskiego to 7,2 mln zł.

Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości 7,2 mln zł trafi do pięciu OSP z powiatu płońskiego, które zostaną doposażone w pięć nowych wozów strażackich. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ciechanowski otrzyma łącznie 25,9 mln zł na zakup 19 wozów strażackich.

Gmina Płońsk zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Siedlinie. W ramach projektu w gminie zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlinie przez Gminę Płońsk w celu zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Płońsk
Całkowita wartość projektu: 1 999 999,81 zł
Dofinansowanie z UE: 1 699 999,83 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

O nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaci się też OSP w Nowych Wrońskach. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego, w tym obszaru Natura 2000. Ponadto zostaną podjęte działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska. Planowane jest m.in. przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, w tym z uczniami szkół i przedszkoli z gminy Załuski, a także wydanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP Nowe Wrońska
Beneficjent: Gmina Załuski
Całkowita wartość projektu: 1 236 326,33 zł
Dofinansowanie z UE: 1 046 068,08 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim OSP w Sochocinie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Planowany jest także zakup specjalistycznego wyposażenia, w tym m.in. zestawu ratownictwa medycznego, radiotelefonu czy też przenośnych gaśnic. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatu skierowana do mieszkańców miasta i gminy Sochocin.
Tytuł projektu: Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie
Beneficjent: Miasto i Gmina Sochocin
Całkowita wartość projektu: 1 579 539,55 zł
Dofinansowanie z UE: 1 342 608,61 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Naruszewo zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Radzyminie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone również działania edukacyjne z zakresu promowania ekologicznych postaw i nawyków wśród mieszkańców gminy Naruszewo.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Radzymin
Beneficjent: Gmina Naruszewo
Całkowita wartość projektu: 1 927 538,97 zł
Dofinansowanie z UE: 1 638 408,12 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy zasili flotę OSP w Królewie. Nowoczesny sprzęt pozwoli na lepszą ochronę walorów przyrodniczych gminy, w tym obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody. W gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna z zakresu dbałości o środowisko obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością i publikację artykułu w lokalnej prasie.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Królewo
Beneficjent: Gmina Joniec
Całkowita wartość projektu: 1 747 768,65 zł
Dofinansowanie z UE: 1 485 603,35 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 11,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu garwolińskiego

Jak podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, UE od lat wspiera mazowieckich strażaków.– Przypomnę, że w poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze na wozy strażackie. To ważne wsparcie dla powiatu garwolińskiego. Są tu tereny zagrożone powodzią. W takich sytuacjach pomoc mieszkańcom niosą w pierwszej kolejności właśnie druhowie.

W sobotę (10 lutego br.) zostało podpisanych kolejnych osiem umów na doposażenie jednostek z subregionu siedleckiego. Do OSP z powiatu garwolińskiego trafi ponad 11,4 mln zł na zakup 8 wozów strażackich.

– Początek nowego roku w kwestii środków unijnych jest obiecujący i bardzo intensywny. Podpisujemy umowy na wsparcie OSP niemal każdego dnia. Dzięki temu nasze mazowieckie jednostki będą dysponować nowoczesnymi wozami – zaznacza członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

W sumie do subregionu siedleckiego trafi wsparcie w wysokości prawie 45,5 mln zł na zakup 30 wozów strażackich.

Nowy średni wóz strażacki wzmocni OSP w Samorządkach. Dodatkowo w ramach projektu będzie prowadzona kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy Górzno.
Tytuł projektu: Wzmocnienie systemu reagowania i ratownictwa przez doposażenie OSP w Samorządkach
Beneficjent: Gmina Górzno
Całkowita wartość projektu: 1 633 520 zł
Dofinansowanie z UE: 1 388 492 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Rudzie Talubskiej – jednostki, której działania obejmują m.in. obszar NATURA 2000.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Rudzie Talubskiej
Beneficjent: Gmina Garwolin
Całkowita wartość projektu: 1 945 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 653 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Łaskarzew. Ponadto zaplanowano działania edukacyjne dla mieszkańców na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Łaskarzew w Mieście Łaskarzew
Beneficjent: Miasto Łaskarzew
Całkowita wartość projektu: 1 664 693,72 zł
Dofinansowanie z UE: 1 414 989,66 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy wóz strażacki trafi również do jednostki OSP Maciejowice. Z kolei do mieszkańców gminy zostanie skierowana akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw ekologicznych.
Tytuł projektu: Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice
Beneficjent: Gmina Maciejowice
Całkowita wartość projektu: 1 485 499,97 zł
Dofinansowanie z UE: 1 262 674,97 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt obejmuje zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Zwoli oraz kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Miastków Kościelny
Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny
Całkowita wartość projektu: 1 646 729,33 zł
Dofinansowanie z UE: 1 399 719,92 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Parysowie otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parysowie
Beneficjent: Gmina Parysów
Całkowita wartość projektu: 1 507 980 zł
Dofinansowanie z UE: 1 281 783 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy trafi do OSP Pilawa – jednostki, która działa na terenie z dużymi kompleksami leśnymi zajmującymi ponad 37% powierzchni gminy i 28% powiatu. Dodatkowo są tutaj rozległe tereny nieużytków rolnych, które wbrew istniejącym zakazom są często wypalane.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa
Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa
Całkowita wartość projektu: 1 775 909,73 zł
Dofinansowanie z UE: 1 509 523,27 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim zostanie zakupiony nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Borowiu. Dodatkowo w gminie jest planowana kampania ekologiczna.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie
Beneficjent: Gmina Borowie
Całkowita wartość projektu: 1 802 885,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 532 452,33 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

4,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu otwockiego

– Unia od lat wspiera mazowieckich strażaków. W tej perspektywie pieniądze przekażemy na wozy bojowe. Wsparcie jest rekordowe, bo aż 253 mln zł, i przeznaczymy je na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich – podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – Z unijnej pomocy korzystają też jednostki OSP z subregionu warszawskiego wschodniego, które na zakup 22 pojazdów otrzymają w sumie ponad 20,1 mln zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy sześć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu otwockiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,7 mln zł trafi do OSP w Wiązownie, Karczewie, Sobieniach-Jeziorach, Otwocku-Jabłonnie, Pogorzeli i Kątach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Wiązownie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto zaplanowano przeprowadzanie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców dotyczącej przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Bezpieczna Wiązowna – zakup specjalistycznego samochodu dla OSP z terenu Gminy Wiązowna
Beneficjent: Gmina Wiązowna
Całkowita wartość projektu: 1 715 000 zł
Dofinansowanie z UE: 857 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna. Gmina wraz z OSP Karczew zorganizuje wykłady w szkołach na temat bezpieczeństwa, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szkodliwych skutków wypalania traw, odbędzie się też gminny turniej wiedzy pożarniczej.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczew
Beneficjent: Gmina Karczew
Całkowita wartość projektu: 1 577 755 zł
Dofinansowanie z UE: 777 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim Ochotnicza Straż Pożarna w Sobieniach-Jeziorach zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Na terenie gminy zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieniach-Jeziorach
Beneficjent: Gmina Sobienie-Jeziory
Całkowita wartość projektu: 1 815 001,68 zł
Dofinansowanie z UE: 907 500,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku-Jabłonnie dostanie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem, m.in. dronem z kamerą termowizyjną. W ramach projektu odbędzie się również konferencja na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatu i propagowania działań zmniejszających wpływ człowieka na środowisko.
Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Otwockim z uwagi na zagrożenia i zmiany klimatu
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku-Jabłonnie
Całkowita wartość projektu: 1 906 808 zł
Dofinansowanie z UE: 943 404 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Osieck kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzeli. W ramach programu w gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna z zakresu dbałości o środowisko.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pogorzeli
Beneficjent: Gmina Osieck
Całkowita wartość projektu: 1 309 920 zł
Dofinansowanie z UE: 654 960 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Kołbiel zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, m.in. spotkania z lokalną społecznością czy publikacja artykułu w prasie lokalnej.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach
Beneficjent: Gmina Kołbiel
Całkowita wartość projektu: 1 306 500 zł
Dofinansowanie z UE: 653 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

9,5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu makowskiego

W niedzielę (11 lutego br.) podpisanych zostało kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Do OSP z powiatu makowskiego trafi 9,5 mln zł na zakup siedmiu wozów strażackich.

– Samorząd Mazowsza od lat wspiera ochotnicze straże pożarne dofinansowując zakupy sprzętu, umundurowania, modernizacje i remonty strażnic. Pomoc, którą obecnie realizujemy, dzięki funduszom unijnym jest rekordowa. 27 wozów strażackich dla subregionu ostrołęckiego, łącznie 188 pojazdów dla całego województwa, to ogromne wsparcie dla naszych strażaków i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całego Mazowsza – podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi wsparcie w wysokości ponad 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

– 27 wozów strażackich, które trafi do regionu ostrołęckiego znacząco poprawi jakość pracy naszych druhów i druhen. Nowe jednostki bojowe, w wielu przypadkach pozwolą zastąpić starsze i wysłużone samochody, które lata świetności mają już za sobą i nie są w stanie realizować swoich zadań, tak jak nowe, świetnie wyposażone wozy – podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Ciężki wóz strażacki wzmocni możliwości OSP w Różanie. Przyczyni się do zwiększenia szybkości i skuteczności reagowania jednostki na zaistniałe zagrożenia.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Różan
Beneficjent: Gmina Różan
Całkowita wartość projektu: 1 507 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 280 950 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz strażacki trafi również do jednostki OSP w Sypniewie. Usprawni pracę strażaków co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Projekt zakłada także kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sypniewie
Beneficjent: Gmina Sypniewo
Całkowita wartość projektu: 1 461 240 zł
Dofinansowanie z UE: 1 242 054 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Czerwonce, przyczyni się do zwiększenia zdolności bojowej jednostki. Dodatkowo projekt zakłada także kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Czerwonka
Całkowita wartość projektu: 1 500 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 275 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Krasnosielcu otrzyma średni wóz ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Działania tej jednostki obejmują także obszar rezerwatu przyrody Zwierzyniec. Nowa flota pozwoli jeszcze skuteczniej chronić mieszkańców i zasoby naturalne. Do mieszkańców gminy zostaną skierowane działania edukacyjne uświadamiające, jak ważna jest ekologia i troska o środowisko.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Jednostki OSP w Krasnosielcu.
Beneficjent: Gmina Krasnosielc
Całkowita wartość projektu: 1 674 804,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 411 425 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem trafi też do OSP w Płoniawach-Bramurze. Przyczyni się do zwiększenia szybkości i skuteczności reagowania jednostki na zaistniałe zagrożenia.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Płoniawy-Bramura
Beneficjent: Gmina Płoniawy-Bramura
Całkowita wartość projektu: 1 909 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 622 650 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni wóz ratowniczo-gaśniczy ze specjalistycznym wyposażeniem zasili flotę OSP Karniewo. Przyczyni się do zwiększenia zdolności bojowej jednostki i szybkości reagowania. Dodatkowo projekt zakłada także kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Karniewo
Beneficjent: Gmina Karniewo
Całkowita wartość projektu: 1 809 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 537 650 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz strażacki wzmocni również OSP Sieluń. Przyczyni się do zwiększenia zdolności bojowej jednostki i szybkości reagowania na różnorodne zagrożenia. Dodatkowo projekt zakłada także kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Sieluń
Beneficjent: Gmina Młynarze
Całkowita wartość projektu: 1 362 963 zł
Dofinansowanie z UE: 1 158 518,55 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 5,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu mińskiego

W sobotę (10 lutego br.) podpisanych zostało kolejnych sześć umów na doposażenie jednostek z subregionu warszawskiego wschodniego.

– 27 wozów strażackich, które trafi do regionu ostrołęckiego znacząco poprawi jakość pracy naszych druhów i druhen. Nowe jednostki bojowe, w wielu przypadkach pozwolą zastąpić starsze i wysłużone samochody, które lata świetności mają już za sobą i nie są w stanie realizować swoich zadań, tak jak nowe, świetnie wyposażone wozy – podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Do OSP z powiatu mińskiego trafi ponad 5,2 mln zł na zakup sześciu wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego wschodniego trafi wsparcie w wysokości ponad 20,1 mln zł na zakup 22 wozów strażackich.

Nowoczesny średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi wkrótce do OSP w Dębem Wielkim. Nowy pojazd przyczyni się do poprawy mobilności i szybkości działania straży pożarnej, a także bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenia zagrożeń pożarowych.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału do przeciwdziałania katastrofom naturalnym poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębem Wielkim
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dębem Wielkim
Całkowita wartość projektu: 2 166 030 zł
Dofinansowanie z UE: 1 083 015 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Sprawne i niezawodne działanie OSP ma kluczowe znaczenie dla ograniczania skutków pożarów, wypadków drogowych oraz innych zdarzeń związanych choćby ze zmianami klimatu. Szybkość dotarcia to priorytet dla strażaków, dlatego nowa flota dla OSP Kałuszyn bardzo pomoże w ich codziennej służbie dla lokalnej społeczności.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie
Beneficjent: Gmina Kałuszyn
Całkowita wartość projektu: 1 704 042 zł
Dofinansowanie z UE: 852 021 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Kolejna jednostka, która otrzyma nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy to OSP w Rudzienku.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzienku
Całkowita wartość projektu: 1 860 000 zł
Dofinansowanie z UE: 930 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Powiat miński jest szczególnie narażony na zagrożenia pożarowe, w związku z obfitością lasów na jego obszarze, a także na sezonowe podtopienia wodami rzek Świder i Kostrzyń. Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Mieni to bardzo dobra wiadomość dla strażaków z tej jednostki. Zwiększy się mobilność jednostki oraz skróci czas dojazdu do akcji.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni
Beneficjent: Gmina Cegłów
Całkowita wartość projektu: 1 409 920 zł
Dofinansowanie z UE: 704 960 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt obejmuje zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Latowiczu. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, i przyczyni się do skróci czas dojazdu strażaków na miejsce akcji.
Tytuł projektu: Zwiększenie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Latowiczu poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
Beneficjent: Gmina Latowicz
Całkowita wartość projektu: 1 792 259,05 zł
Dofinansowanie z UE: 896 129,52 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Projekt zakłada zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP w Stanisławowie. Specjalistyczny samochód będzie dostosowany do trudnych warunków pracy, a właściwe wyposażenie ułatwi prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w gminie Stanisławów.
W ramach projektu zostaną także przeprowadzone działania edukacyjne oraz kampania informacyjna w szkołach i przedszkolach. Będą to m.in. warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, instruktaż właściwego palenia w piecach i unikania zagrożeń powodowanych przez czad.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie
Beneficjent: Gmina Stanisławów
Całkowita wartość projektu: 1 689 157,03 zł
Dofinansowanie z UE: 774 160,48 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

4,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu wołomińskiego

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego wschodniego. – Podpisaliśmy pięć umów na zakup wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatu wołomińskiego. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 4,4 mln zł trafi do OSP w Chrzęsnem, Kruszu, Wołominie, Radzyminie i Markach, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej gmina Tłuszcz zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Chrzęsnem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem
Beneficjent: Gmina Tłuszcz
Całkowita wartość projektu: 1 715 519,99 zł
Dofinansowanie z UE: 857 759,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Klembów kupi średni samochód ratowniczy dla OSP w Kruszu. Odbędzie się także akcja edukacyjna z udziałem strażaków obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością na piknikach czy festynach.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kruszu
Beneficjent: Gmina Klembów
Całkowita wartość projektu: 1 465 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 732 500,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim OSP w Wołominie będzie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie
Beneficjent: Gmina Wołomin
Całkowita wartość projektu: 2 207 600 zł
Dofinansowanie z UE: 1 103 800 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Radzyminie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna, która przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie
Beneficjent: Gmina Radzymin
Całkowita wartość projektu: 1 765 000 zł
Dofinansowanie z UE: 882 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Markach zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy i sprzęt ratownictwa medycznego. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markach.
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach
Całkowita wartość projektu: 1 650 000,29 zł
Dofinansowanie z UE: 824 999,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu przasnyskiego

W sobotę (3 lutego br.) podpisane zostały kolejne cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego.

Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ostrołęckiego.– Tym razem unijne wsparcie w wysokości 5 mln zł trafi do czterech OSP z powiatu przasnyskiego, które zostaną doposażone w cztery nowe wozy strażackie. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ostrołęcki otrzyma łącznie 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

Do jednostki OSP Zaręby trafi wkrótce ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. W jego skład wejdzie m.in. pompa pożarnicza wraz z układem wodnopianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych – 7000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, działko wodnopianowe, zaczep holowniczy oraz wyposażenie ratownicze.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach, włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Beneficjent: Gmina Chorzele
Całkowita wartość projektu: 1 608 130,07 zł
Dofinansowanie z UE: 1 366 910,55 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz strażacki wraz z pełnym wyposażeniem będzie służył druhom do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Czernice Borowe. Wyposażenie samochodu to specjalistyczne narzędzia, w tym sprzęt do ochrony dróg oddechowych, gaszenia pożarów oraz usuwania materiałów niebezpiecznych. W ramach projektu beneficjent przeprowadzi również działania edukacyjne, które zwiększą świadomość społeczną na temat konsekwencji zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania i adaptacji do nich.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP w Rostkowie oraz edukacja w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i ochrony zasobów wodnych
Beneficjent: Gmina Czernice Borowe
Całkowita wartość projektu: 1 367 992,50 zł
Dofinansowanie z UE: 1 162 793,62 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup samochodu strażackiego o wysokim standardzie bezpieczeństwa dla OSP w Krasnem to dobra wiadomość dla druhów oraz mieszkańców gminy. Pojazd zapewni strażakom sprawniejszy i efektywniejszy udział w działaniach ratunkowych. Beneficjent planuje przeprowadzić akcję edukacyjną wśród mieszkańców na temat reagowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia.
Tytuł projektu: Zakup nowoczesnego wozu strażackiego dla poprawy bezpieczeństwa społeczności gminy Krasne
Beneficjent: Gmina Krasne
Całkowita wartość projektu: 1 309 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 112 650 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni wóz strażacki trafi do OSP Bogate. W ramach jednostki funkcjonuje także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która pomaga przy gaszeniu pożarów i interwencjach w przeciwdziałaniu skutkom powodzi. Dzięki nowemu pojazdowi znacznie skróci się czas przejazdu na miejsce akcji, a podejmowane działania ratownicze będą przebiegać efektywniej.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate
Beneficjent: Gmina Przasnysz
Całkowita wartość projektu: 1 652 842,28 zł
Dofinansowanie z UE: 1 404 915,93 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

6,7 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu mławskiego

W piątek (2 lutego br.) zostały podpisane umowy na wsparcie jednostek straży pożarnej z powiatu mławskiego.

Jak zaznacza wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, unijne wsparcie to realna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu ciechanowskiego.
– Podpisaliśmy umowy, w ramach których jednostki OSP w Rzęgnowie, Radzanowie, Strzegowie, Wieczfni Kościelnej i Dąbrowie dostaną nowe średnie i ciężkie wozy bojowe. Nasi strażacy codziennie udowadniają, że zasługują na najlepszy sprzęt i wyposażenie, a dzięki funduszom europejskim możemy im to zapewnić.

Radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk zaznacza, że to już kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego.– Tym razem unijne wsparcie w wysokości 6,7 mln zł trafi do pięciu OSP z powiatu mławskiego, które zostaną doposażone w pięć nowych wozów strażackich. Dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza subregion ciechanowski otrzyma łącznie 25,9 mln zł na zakup 19 wozów strażackich.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej gmina Dzierzgowo kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Rzęgnowie. Nowy pojazd pozwoli skrócić czas dojazdu do miejsca zdarzenia i przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla uczniów szkół podstawowych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie
Beneficjent: Gmina Dzierzgowo
Całkowita wartość projektu: 1 859 760 zł
Dofinansowanie z UE: 1 580 796 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Radzanowie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Wyeksploatowane pojazdy i sprzęt specjalistyczny ograniczają możliwości reagowania służb ratowniczych. Nowy samochód poprawi warunki pracy strażaków oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej, m.in. spotkania z mieszkańcami.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w gminie Radzanów
Beneficjent: Gmina Radzanów
Całkowita wartość projektu: 1 175 000 zł
Dofinansowanie z UE: 998 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem wzbogaci się jednostka OSP w Strzegowie. Nowoczesny wóz poprawi efektywność i bezpieczeństwo pracy strażaków. Zaplanowano także przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i promowania postaw ekologicznych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie
Beneficjent: Gmina Strzegowo
Całkowita wartość projektu: 1 715 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 457 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Wieczfni Kościelnej otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy pojazd umożliwi strażakom szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce akcji ratunkowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone cztery akcje promocyjno-edukacyjne z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna
Beneficjent: Gmina Wieczfnia Kościelna
Całkowita wartość projektu: 1 455 904 zł
Dofinansowanie z UE: 1 237 518,40 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dąbrowie zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu strażacy OSP Dąbrowa, przy wsparciu gminy Strzegowo, przeprowadzą akcję edukacyjną dla mieszkańców z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i propagowania ekologicznych postaw.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa
Całkowita wartość projektu: 1 765 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 500 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

1,5 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu nowodworskiego

W poniedziałek (29 stycznia br.) zostały podpisane dwie umowy na doposażenie jednostek z powiatu nowodworskiego.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z subregionu warszawskiego zachodniego. – Podpisaliśmy kolejne dwie umowy na zakup wozów strażackich. Tym razem unijne wsparcie w wysokości 1,5 mln zł trafi do OSP Zakroczym i OSP Wilków Polski z powiatu nowodworskiego, które otrzymają po jednym wozie strażackim.

OSP w Zakroczymiu otrzyma nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. W ramach projektu zostanie zorganizowana również akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu w celu poprawy zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Zakroczym
Całkowita wartość projektu: 1 265 670 zł
Dofinansowanie z UE: 632 835 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem wzbogaci się również jednostka OSP w Wilkowie Polskim. Nowoczesny sprzęt wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców gminy Leoncin, a także usprawni działania druhów i skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim
Beneficjent: Gmina Leoncin
Całkowita wartość projektu: 1 752 910 zł
Dofinansowanie z UE: 868 380 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 14,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu płockiego

W sobotę (27 stycznia br.) zostało podpisanych 11 umów na wsparcie jednostek straży pożarnej z subregionu płockiego.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, to kolejna pomoc dla druhen i druhów z powiatu płockiego. – Tym razem unijne wsparcie w wysokości ponad 14,4 mln zł trafi do OSP Płock-Trzepowo, Gąbin, Staroźreby, Łąck, Rogozino, Bielsk, Stare Gałki, Bulkowo, Nowa Góra, Bodzanów i Nowy Duninów.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej OSP Płock-Trzepowo otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna, odbędą się też spotkania z lokalną społecznością.
Tytuł projektu: Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie Miasta Płocka
Beneficjent: Gmina – Miasto Płock
Całkowita wartość projektu: 1 650 660 zł
Dofinansowanie z UE: 1 403 061 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP Gąbin kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo strażaków w czasie ich pracy, a także skróci czas dotarcia do wypadków drogowych. W ramach projektu odbędą się też spotkania z lokalną społecznością. Kampanie odbędą się również w szkołach i przedszkolach.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Gąbinie
Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin
Całkowita wartość projektu: 2 115 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 797 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Staroźrebach kupi nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Nowy wóz pomoże druhom w wykonywaniu codziennych obowiązków. W ramach projektu odbędzie się akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Staroźrebach
Całkowita wartość projektu: 1 654 999,99 zł
Dofinansowanie z UE: 1 406 749,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki unijnemu wsparciu OSP Łąck otrzyma nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Odnowiona flota zwiększy zabezpieczenie gminy na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków drogowych.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 ze zbiornikiem wody na minimum 4,5 tys. wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku
Całkowita wartość projektu: 1 315 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 117 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Radzanowo kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Rogozinie. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogozino
Beneficjent: Gmina Radzanowo
Całkowita wartość projektu: 1 478 458,77 zł
Dofinansowanie z UE: 1 254 598,95 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki Unii Europejskiej OSP w Bielsku zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja przyczyni się do poprawy warunków pracy strażaków, a także podniesie bezpieczeństwo mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bielsk
Beneficjent: Gmina Bielsk
Całkowita wartość projektu: 1 231 230 zł
Dofinansowanie z UE: 1 045 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Mała Wieś kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Starych Gałkach. Wyposażenie jednostki w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy jest istotne m.in. ze względu na występowanie na terenie gminy rezerwatów przyrody, Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz obszarów Natura 2000.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Gałki
Beneficjent: Gmina Mała Wieś
Całkowita wartość projektu: 1 215 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 032 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Bulkowie zostanie wyposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Dzięki temu podniesie się bezpieczeństwo mieszkańców gminy Bulkowo i powiatu płockiego.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Bulkowie
Beneficjent: Gmina Bulkowo
Całkowita wartość projektu: 1 606 150 zł
Dofinansowanie z UE: 1 365 227,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Staroźreby kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem dla OSP w Nowej Górze. Nowoczesny sprzęt poprawi warunki pracy strażaków, zwiększy ich bezpieczeństwo i wpłynie na efektywność przeprowadzanych akcji. Planowane jest także przeprowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze
Beneficjent: Gmina Staroźreby
Całkowita wartość projektu: 1 654 999,99 zł
Dofinansowanie z UE: 1 406 749,99 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Bodzanowie dzięki wsparciu z UE otrzyma ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy i wyposażenie, m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego i aparat powietrzny. Inwestycja poprawi komfort i efektywność pracy strażaków, a także wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bodzanów
Beneficjent: Gmina Bodzanów
Całkowita wartość projektu: 1 570 001,21 zł
Dofinansowanie z UE: 1 334 501,02 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Nowym Duninowie zostanie doposażona w średni pojazd ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy. Planowane są spotkania z lokalną społecznością, kampanie edukacyjne w szkołach, publikacja artykułów w prasie.
Tytuł projektu: Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Nowy Duninów
Całkowita wartość projektu: 1 493 203,01zł
Dofinansowanie z UE: 1 269 222,55 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

10,2 mln z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrołęckiego

W środę (24 stycznia br.) zostało podpisanych 7 umów na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

Jak zaznacza członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy będą mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy. – Od lat jako samorząd pomagamy jednostkom OSP poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i mundurów czy remonty strażnic. Teraz, dzięki rekordowemu unijnemu wsparciu, do subregionu ostrołęckiego trafi łącznie 27 wozów strażackich. To ogromne wsparcie dla naszych strażaków ochotników, którzy zasługują na to, by korzystać z jak najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu.

Członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc podkreśla, że to kolejne wsparcie unijne dla druhów z subregionu ostrołęckiego. – Jednostki z powiatu ostrołęckiego otrzymają 10,2 mln zł na zakup 7 wozów strażackich. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

– Średnie i ciężkie pojazdy bojowe, które trafią do subregionu ostrołęckiego, zdecydowanie poprawią warunki pracy naszym druhom i druhnom. Nowe, świetnie wyposażone samochody to jednak nie tylko bezpieczeństwo strażaków, lecz także mieszkańców regionu ostrołęckiego i całego Mazowsza – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

Jednostka OSP w Kadzidle, dzięki funduszom unijnym kupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu zostaną przeprowadzone akcje edukacyjne m.in. na temat klimatu.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle
Beneficjent: Gmina Kadzidło
Całkowita wartość projektu: 1 610 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 368 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Rzekuniu zakupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Dzięki temu druhowie będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej podejmować działania w sytuacjach kryzysowych.
Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
Beneficjent: Gmina Rzekuń
Całkowita wartość projektu: 1 010 000 zł
Dofinansowanie z UE: 858 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi również do jednostki OSP w Zamościu. Nowy sprzęt wpłynie na podniesienie jakości i efektywności akcji ratunkowych i bezpieczeństwo mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu
Beneficjent: Gmina Troszyn
Całkowita wartość projektu: 1 730 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 470 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Czerwin kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Czerwinie. Nowy wóz to poprawa efektywności działań ratowniczych prowadzonych przez OSP.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie
Beneficjent: Gmina Czerwin
Całkowita wartość projektu: 1 830 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 555 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Łysych kupi średnie samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Wpłynie to na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Łyse.
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof
Beneficjent: Gmina Łyse
Całkowita wartość projektu: 2 167 632 zł
Dofinansowanie z UE: 1 829 737,20 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Druhowie z OSP Czarnia wkrótce otrzymają nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jakość działań jednostki jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także ochrony środowiska. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa spotkania z na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia
Beneficjent: Gmina Czarnia
Całkowita wartość projektu: 1 966 021,51 zł
Dofinansowanie z UE: 1 671 118,27 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Nowa Wieś zakupi nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy sprzęt poprawi skuteczność pracy strażaków i umożliwi ochronę obszarów cennych przyrodniczo, ograniczenie występujących zagrożeń środowiska, w tym zmian klimatu i niwelowanie ich skutków oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ostrołęckiego.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś
Beneficjent: Gmina Olszewo-Borki
Całkowita wartość projektu: 1 712 650,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 455 498,26 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 1,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla dwóch OSP z powiatu legionowskiego

We wtorek (23 stycznia br.) zostały podpisane pierwsze umowy na wsparcie jednostek z subregionu warszawskiego wschodniego. Dwie jednostki OSP z powiatu legionowskiego otrzymają ponad 1,4 mln na zakup dwóch wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego wschodniego trafi ponad 20 mln zł na zakup 22 wozów strażackich.

Dzięki środkom unijnym OSP w Serocku kupi nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem. Zwiększy to efektywność akcji ratowniczych i poprawi warunki pracy strażaków. Odbędzie się też akcja edukacyjna w szkołach i spotkanie z lokalną społecznością.
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
Beneficjent: Miasto i Gmina Serock
Całkowita wartość projektu: 1 306 500 zł
Dofinansowanie z UE: 653 250 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich OSP w Wieliszewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczy z osprzętem, m.in. zestawem narzędzi hydraulicznych i kompletem aparatów ochrony dróg oddechowych. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliszewie
Beneficjent: Gmina Wieliszew
Całkowita wartość projektu: 1 595 802 zł
Dofinansowanie z UE: 797 901 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

1,2 mln zł z UE na wóz strażacki dla OSP w Siemiątkowie

W niedzielę (21 stycznia br.) została podpisana kolejna umowa na wsparcie jednostki straży pożarnej z subregionu ciechanowskiego. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich.

Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego zapewni OSP w Siemiątkowie efektywne i bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych. Gmina Siemiątkowo, z uwagi na zwartą zabudowę mieszkalną i gospodarczą oraz tereny leśne, jest narażona na duże zagrożenie pożarowe. Bliskość rzeki to z kolei ryzyko lokalnych powodzi i podtopień. Odpowiednie wyposażenie poprawi komfort pracy strażaków i bezpieczeństwo mieszkańców gminy. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna wśród lokalnej społeczności.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siemiątkowo, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Siemiątkowie
Beneficjent: Gmina Siemiątkowo
Całkowita wartość projektu: 1 415 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 205 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sierpeckiego

W niedzielę (21 stycznia br.) zostało podpisanych pięć umów na doposażenie jednostek z subregionu płockiego. Do OSP z powiatu sierpeckiego trafi ponad 6,6 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.

W sumie do subregionu płockiego trafi wsparcie w wysokości prawie 27 mln zł na zakup 20 wozów strażackich.

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Lelice to główny cel projektu. Po otrzymaniu wozu strażacy będą mogli skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym i zmniejszać ich skutki. Realizacja zadania poprawi również bezpieczeństwo druhów biorących udział w akcjach bojowych.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lelice
Beneficjent: Gmina Gozdowo
Całkowita wartość projektu: 1 700 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 445 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Zawidz kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Słupia. Realizacja projektu pomoże w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatycznych. Ważnym efektem będzie także zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia
Beneficjent: Gmina Zawidz
Całkowita wartość projektu: 1 671 049,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 420 391,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi także do OSP w Mochowie. Korzyści z realizacji projektu to m.in. zwiększenie zdolności reagowania strażaków w sytuacjach zagrożenia takich jak: klęski żywiołowe – pożary i powodzie, katastrofy techniczne, wypadki komunikacyjne. W ramach projektu beneficjent przeprowadzi kampanię edukacyjną w zakresie zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochowie
Beneficjent: Gmina Mochowo
Całkowita wartość projektu: 1 514 349,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 287 196,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Chwały w gminie Rościszewo kupi samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Podczas podejmowania działań ratowniczych jednostka OSP wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, dlatego ważne jest zapewnienie im nowoczesnego zaplecza technicznego.
Tytuł projektu: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego pojazdu gaśniczo-ratowniczego w Gminie Rościszewo
Beneficjent: Gmina Rościszewo
Całkowita wartość projektu: 1 518 349,23 zł
Dofinansowanie z UE: 1 290 596,84 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dziembakowie otrzyma w ramach projektu nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Na terenie gminy Sierpc od kilku lat występuje susza, która może przyczynić się do powstawania pożarów. Obszar coraz częściej nawiedzają też nawalne deszcze, których skutki wymagają interwencji straży pożarnej.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem w celu podniesienia sprawności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Beneficjent: Gmina Sierpc
Całkowita wartość projektu: 1 400 970 zł
Dofinansowanie z UE: 1 190 824,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 7,3 mln zł z UE na wozy strażackie dla czterech OSP z powiatu wyszkowskiego oraz jednej OSP z powiatu ostrołęckiego

W sobotę (20 stycznia br.) podpisanych zostało pięć umów na wsparcie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Cztery OSP z powiatu wyszkowskiego oraz jedna OSP z powiatu ostrołęckiego otrzymają ponad 7,3 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich.

– Samorząd Mazowsza od lat wspiera ochotnicze straże pożarne dofinansowując zakupy sprzętu, umundurowania, modernizacje i remonty strażnic. Pomoc, którą obecnie realizujemy, dzięki funduszom unijnym jest rekordowa. 27 wozów strażackich dla subregionu ostrołęckiego, łącznie 187 pojazdów dla całego województwa, to ogromne wsparcie dla naszych strażaków i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców całego Mazowszapodkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc.

W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi wsparcie w wysokości 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

– 27 wozów strażackich, które trafi do regionu ostrołęckiego znacząco poprawi jakość pracy naszych druhów i druhen. Nowe jednostki bojowe, w wielu przypadkach pozwolą zastąpić starsze i wysłużone samochody, które lata świetności maja już za sobą i nie są w stanie realizować swoich zadań, tak jak nowe, świetnie wyposażone wozy – podkreśla członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

W ramach projektu zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Brańszczyku. Inwestycja w nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Zaplanowano również przeprowadzenie akcji edukacyjnej.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku
Beneficjent: Gmina Brańszczyk
Całkowita wartość projektu: 1 808 795 zł
Dofinansowanie z UE: 1 537 475,75 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki funduszom europejskim gmina Zabrodzie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla miejscowej OSP w Zabrodziu. Przyczyni się to do poprawy warunków pracy strażaków, a także do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, w tym m.in. spotkań z lokalną społecznością i publikacja artykułu w prasie lokalnej.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Zabrodziu
Beneficjent: Gmina Zabrodzie
Całkowita wartość projektu: 1 642 349,22 zł
Dofinansowanie z UE: 1 395 996,83 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Somianka zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP w Popowie Kościelnym. Inwestycja usprawni pracę strażaków, a także poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Somianka. W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań edukacyjnych z mieszkańcami z zakresu zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby działalności OSP w Popowie Kościelnym
Beneficjent: Gmina Somianka
Całkowita wartość projektu: 1 814 490 zł
Dofinansowanie z UE: 1 542 316,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej gmina Długosiodło zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Straż pożarna poza przeprowadzaniem akcji gaszenia pożarów, interweniuje również w wypadkach samochodowych czy skutkach wichur na drogach lokalnych, a dzięki nowoczesnemu wyposażeniu realizowanie tych zadań będzie przebiegało sprawniej oraz bezpieczniej.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Długosiodło
Beneficjent: Gmina Długosiodło
Całkowita wartość projektu: 1 860 460,03 zł
Dofinansowanie z UE: 1 581 391 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki doposażeniu OSP w Goworowie w średni samochód ratowniczo-gaśniczy, jednostka zyska nowoczesne zabezpieczenie techniczne do prowadzenia wszelkich działań ratowniczych. W ramach projektu zostały również zaplanowane działania edukacyjne, które obejmują m.in. zajęcia z zakresu zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych w lokalnych szkołach, przedszkolu oraz na spotkaniu z dorosłymi mieszkańcami gminy w świetlicy OSP Goworowo.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Goworowo
Beneficjent: Gmina Goworowo
Całkowita wartość projektu: 1 480 920 zł
Dofinansowanie z UE: 1 258 782 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Prawie 5,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu sochaczewskiego

W piątek (19 stycznia br.) zostały podpisane cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu żyrardowskiego. OSP z powiatu sochaczewskiego otrzymają prawie 5,8 mln zł na zakup czterech wozów strażackich.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek podkreśla, że bez unijnego wsparcia nie udałoby się doposażyć w takim stopniu druhów z Mazowsza. Dzięki pomocy Unii Europejskiej możemy wesprzeć mazowieckie jednostki OSP. W sumie subregion żyrardowski zyska aż 15 wozów strażackich o łącznej wartości 24,8 mln zł, które trafią m.in. do OSP Wólka Smolana, Paprotnia, Nowa Sucha i Wyczółki.

Nowy ciężki wóz strażacki z wyposażeniem trafi do OSP Wólka Smolana. Sprzęt umożliwi strażakom podjęcie szybkiej i skutecznej interwencji oraz skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia.
Tytuł projektu: Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w gminie Brochów
Beneficjent: Gmina Brochów
Całkowita wartość projektu: 1 729 920,01 zł
Dofinansowanie z UE: 1 470 432 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki środkom z UE OSP Paprotnia zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt poprawi efektywność działań ratowniczej straży pożarnej.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału OSP Paprotnia poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem
Beneficjent: Gmina Teresin
Całkowita wartość projektu: 1 866 070,42 zł
Dofinansowanie z UE: 1 586 159,85 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Sucha wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna dotycząca zmian klimatu i bezpieczeństwa.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Nowa Sucha
Beneficjent: Gmina Nowa Sucha
Całkowita wartość projektu: 1 642 020,97 zł
Dofinansowanie z UE: 1 395 717,82 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sochaczew kupi średni wóz strażacki z wyposażeniem dla OSP Wyczółki. Nowy pojazd usprawni funkcjonowanie służb ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi szybszą i skuteczniejszą interwencję. Projekt obejmuje też kampanię edukacyjną obejmującą spotkania z lokalną społecznością, pokazy ratownictwa medycznego i technicznego na uroczystościach gminnych; festynach, spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyczółki
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 1 573 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 337 050 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 5,8 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu gostynińskiego

W piątek (19 stycznia br.) podpisane zostały cztery pierwsze umowy na wsparcie jednostek z subregionu płockiego. Do OSP z powiatu gostynińskiego trafi ponad 5,8 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. W sumie do subregionu płockiego trafi wsparcie w wysokości 26,9 mln zł na zakup 20 wozów strażackich.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej OSP w Szczawinie Kościelnym zakupi ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem. OSP zorganizuje również akcję promocyjną w formie spotkań edukacyjnych dla dorosłych na zebraniach sołeckich oraz dzieci i młodzieży w szkołach.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym
Całkowita wartość projektu: 2 047 800 zł
Dofinansowanie z UE: 1 242 535,20 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach projektu zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Sannikach. Planowane jest również przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu świadomości ekologicznej w szkołach oraz przedszkolach.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Mieście i Gminie Sanniki
Beneficjent: Miasto i Gmina Sanniki
Całkowita wartość projektu: 2 004 760 zł
Dofinansowanie z UE: 1 663 950,80 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Gostynin zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP w Solcu. W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań edukacyjnych z zakresu zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych. Uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w wydarzeniach-zadawać pytania oraz prowadzić dyskusje.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu
Beneficjent: Gmina Gostynin
Całkowita wartość projektu: 1 654 559,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 406 375,23 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Gostyninie dzięki wsparciu z UE zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Ta inwestycja znacząco poprawi komfort oraz efektywność pracy strażaków, a także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wykwalifikowani strażacy zaplanowali spotkania dla społeczności lokalnej w 3 kategoriach wiekowych (dorośli, dzieci, młodzież). Podczas wykładów strażacy uświadomią zebranym, jakie konsekwencje mogą powodować zmiany klimatu oraz jak im przeciwdziałać.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyninie
Całkowita wartość projektu: 1 827 200,18 zł
Dofinansowanie z UE: 1 553 120,14 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 6,6 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatów ciechanowskiego i żuromińskiego

W czwartek (18 stycznia br.) zostało podpisanych pięć umów na wsparcie jednostek z subregionu ciechanowskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski zaznacza, że to kolejne wsparcie unijne dla jednostek OSP z subregionu ciechanowskiego. – Podpisaliśmy następne umowy na zakup 5 wozów strażackich dla jednostek OSP z powiatów ciechanowskiego i żuromińskiego, które na ten cel otrzymały ponad 6,6 mln z Unii Europejskiej. W sumie do subregionu ciechanowskiego trafi 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy mają zapewnione bezpieczne warunki pracy. – Kolejnych 5 jednostek OSP z powiatów ciechanowskiego i żuromińskiego otrzyma ponad 6,6 mln zł na zakup pięciu wozów strażackich. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP Bieżuń, OSP Rydzewo, OSP Ościsłowo, OSP Młock i OSP Gąsocin. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

Gmina Bieżuń pozyskała środki na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Nowoczesny wóz usprawni pracę strażaków z OSP Bieżuń i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżuniu
Beneficjent: Gmina Bieżuń
Całkowita wartość projektu: 1 498 140 zł
Dofinansowanie z UE: 1 273 419 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi też do jednostki OSP w Rydzewie. Sprzęt ułatwi lokalnym służbom podjęcie działań w sytuacjach kryzysowych. Nowy wóz to większe bezpieczeństwo mieszkańców gminy i subregionu ciechanowskiego.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Rydzewie
Beneficjent: Gmina Ciechanów
Całkowita wartość projektu: 1 548 570 zł
Dofinansowanie z UE: 1 316 284,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Ościsłowie (gm. Glinojeck) kupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Nowy sprzęt posłuży m.in. w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu ciechanowskiego, gdzie znajdują się rezerwaty przyrody: Modła i Lekowo.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Jednostki OSP w Ościsłowie
Beneficjent: Gmina Glinojeck
Całkowita wartość projektu: 1 737 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 476 450 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Młock dzięki funduszom europejskim otrzyma nowy średni wóz strażacki wraz z wyposażeniem. Realizacja projektu zwiększy efektywność pracy służb ratowniczo-gaśniczych oraz umożliwi szybszą i skuteczniejszą interwencję. Dzięki nowoczesnemu samochodowi skróci się czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. W ramach projektu będzie przeprowadzona także kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem przez Gminę Ojrzeń w celu zarządzania klęskami i katastrofami
Beneficjent: Gmina Ojrzeń
Całkowita wartość projektu: 1 355 700 zł
Dofinansowanie z UE: 1 152 345 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Gąsocin zakupi nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Doposażenie jednostki wpłynie m.in. na wzrost efektywności działań służb ratowniczo-gaśniczych. Elementem projektu będzie także akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsocinie
Beneficjent: Gmina Sońsk
Całkowita wartość projektu: 1 702 320 zł
Dofinansowanie z UE: 1 446 972 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Ponad 11 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego

W środę (17 stycznia br.) podpisano pierwszych osiem umów na wsparcie jednostek straży pożarnych z subregionu radomskiego. Do OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego trafi ponad 11 mln zł na zakup 8 wozów strażackich.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski zaznacza, że na środki unijne mogą liczyć również jednostki OSP z subregionu radomskiego.
– Podpisaliśmy osiem umów na wsparcie jednostek straży z subregionu radomskiego. Do OSP z powiatów lipskiego i zwoleńskiego trafi ponad 11 mln zł na zakup 8 wozów strażackich. W sumie subregion radomski otrzyma 58 mln zł na zakup 41 wozów strażackich.

Gmina Chotcza zakupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Chotczy. Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla lokalnej społeczności. Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na obszarze gminy.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Chotcza
Beneficjent: Gmina Chotcza
Całkowita wartość projektu: 1 615 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 372 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem trafi też do OSP w Ciepielowie. Jednostka zostanie doposażona w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Planowane jest również przeprowadzenie przez pracowników urzędu gminy (przy wsparciu strażaków z OSP Ciepielów) kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu świadomości ekologicznej w szkołach i przedszkolach.
Tytuł projektu: Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepielów
Beneficjent: Gmina Ciepielów
Całkowita wartość projektu: 1 615 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 372 750 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Dzięki pomocy z Unii Europejskiej zostanie kupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP w Maruszowie. W ramach projektu odbędzie się spotkanie z lokalną społecznością na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Dzięki tym działaniom wzrośnie świadomość ekologiczna w regionie i poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów
Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko
Całkowita wartość projektu: 1 779 523,08 zł
Dofinansowanie z UE: 1 512 594,61 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Pawłowicach dzięki wsparciu z Unii Europejskiej kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem, co wpłynie na skuteczność akcji ratowniczych. Natomiast realizacja działań edukacyjnych przyczyni się do wzrostu świadomości mieszkańców w zakresie konsekwencji zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach
Beneficjent: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
Całkowita wartość projektu: 1 631 675 zł
Dofinansowanie z UE: 1 386 923,75 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W ramach projektu OSP w Pawliczce kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w gminie Rzeczniów i powiecie lipskim.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Pawliczka
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Pawliczce
Całkowita wartość projektu: 1 819 785 zł
Dofinansowanie z UE: 1 546 817,25 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Sienno kupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Zostanie też przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do lokalnej społeczności. W ramach działań jest planowane spotkanie z mieszkańcami, kampania informacyjna w szkołach, publikacja materiałów na stronie internetowej oraz artykułu w prasie.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Siennie w celu dostosowania do zmian klimatu
Beneficjent: Gmina Sienno
Całkowita wartość projektu: 1 664 943,99 zł
Dofinansowanie z UE: 1 415 202,37 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Zielonce Nowej zakupi specjalistyczny nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem do usuwania skutków zagrożeń wywołanych przez zmiany klimatyczne na terenie powiatu zwoleńskiego. W ramach projektu jest planowane przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami.
Tytuł projektu: Doposażenie OSP Zielonka Nowa w samochód ratowniczo-gaśniczy reakcją na zagrożenia wywołane przez zmiany klimatyczne
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Nowej
Całkowita wartość projektu: 1 300 000 zł
Dofinansowanie z UE: 1 105 000 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Tczów zakupi ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Rawicy. Wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Planowane jest m.in. opracowanie ulotek informacyjnych oraz zorganizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy, a także spotkań dla wszystkich mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy
Beneficjent: Gmina Tczów
Całkowita wartość projektu: 1 735 837,87 zł
Dofinansowanie z UE: 1 475 461,87 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Blisko 4,1 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu pułtuskiego

We wtorek (16 stycznia br.) podpisane zostały kolejne trzy umowy na wsparcie jednostek z subregionu ciechanowskiego. Do OSP z powiatu pułtuskiego trafi blisko 4,1 mln zł na zakup trzech wozów strażackich. W sumie do subregionu ciechanowskim trafi wsparcie w wysokości 23,4 mln zł na zakup 17 wozów strażackich.

Gmina Zatory kupi nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pniewie, która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowo zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna dla mieszkańców dotycząca zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Jednostka boryka się z brakiem sprawnego ciężkiego wozu strażackiego. Realizacja projektu usprawni mobilność strażaków z OSP Pniewo, umożliwiając zabezpieczanie terenu gminy i skuteczniejsze wspieranie działań w całym powiecie.
Tytuł projektu: Zakup wozu strażackiego dla OSP Pniewo
Beneficjent: Gmina Zatory
Całkowita wartość projektu: 1 487 070 zł
Dofinansowanie z UE: 1 264 009,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Zakupiony zostanie nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP Obryte. Nowa flota wzmocni jednostkę i umożliwi skuteczną ochronę w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof, będzie zapewniała ochronę przeciwpożarową w regionie.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte
Beneficjent: Gmina Obryte
Całkowita wartość projektu: 1 526 625 zł
Dofinansowanie z UE: 1 297 631,25 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

W związku ze zmianami klimatycznymi i coraz częstszymi pożarami, zagrożeniami powodziami, a także występującymi negatywnymi zjawiskami atmosferycznymi strażacy z OSP Pokrzywnica potrzebują nowego sprzętu. Dzięki pomocy z Unii Europejskiej możliwy jest zakup nowego średniego wozu z wyposażeniem. Inwestycja będzie kluczowa w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia. Warto podkreślić, że wzdłuż rzeki Narwi występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. w gm. Pokrzywnica). Zagrożenie potęguje wysoki stan wód w dopływach rzeki.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica
Beneficjent: Gmina Pokrzywnica
Całkowita wartość projektu: 1 781 981,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 514 683,93 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

3,2 mln zł na wozy strażackie dla OSP z powiatu pruszkowskiego

W poniedziałek (15 stycznia br.) podpisane zostały pierwsze cztery umowy na wsparcie jednostek z subregionu warszawskiego zachodniego. Do OSP z powiatu pruszkowskiego trafi blisko 3,2 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. W sumie do subregionu warszawskiego zachodniego trafi wsparcie w wysokości ponad 9,5 mln zł na zakup 12 wozów strażackich.

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków-ratowników z gminy Brwinów. Nowy sprzęt to szybszy dojazd na miejsce zdarzenia i skuteczniejsze prowadzenie działań podczas akcji. W razie ekstremalnego zagrożenia zapewni możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu. Dodatkowo, zwiększą się możliwości szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która funkcjonuje przy OSP w Brwinowie.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Brwinowie
Beneficjent: Gmina Brwinów
Całkowita wartość projektu: 1 507 460,01 zł
Dofinansowanie z UE: 753 730 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Żółwinie zakupi nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Przeprowadzi również akcje edukacyjną dla mieszkańców gminy Brwinów na temat zmian klimatycznych oraz przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Nowy samochód to nie tylko lepszy sprzęt dla OSP, ale także zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności, przedsiębiorców i terenów inwestycyjnych.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Żółwinie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie
Całkowita wartość projektu: 1 507 460,01 zł
Dofinansowanie z UE: 753 730 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupi OSP w Młochowie. Dodatkowe założenia to: podnoszenie świadomości na temat zmian klimatu, ich konsekwencji, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, promowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wspieranie przystosowania się do zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie
Całkowita wartość projektu: 1 515 000,01 zł
Dofinansowanie z UE: 757 500 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Raszyn zakupi nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla potrzeb OSP w Falentach. W ramach projektu zostanie przeprowadzona również kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zmian klimatu i ochrony środowiska skierowana do wszelkich mieszkańców gminy.
Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego ciężkiego samochód ratowniczo - gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach, Gmina Raszyn.
Beneficjent: Gmina Raszyn
Całkowita wartość projektu: 1 814 840,01 zł
Dofinansowanie z UE: 907 420 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony