Aktualności - rozwój regionalny

11 programów rozstrzygniętych

Radni w trakcie sesji sejmiku Autor: Fot. Jerzy Lipka-Wołowski

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabory w ramach 11 autorskich programów wsparcia. Do mazowieckich beneficjentów trafi blisko 190 mln zł na ponad 2 tys. projektów.

Autobusy dla mazowieckich szkół

Celem programu jest pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w roku 2024 w obszarze realizacji ustawowego obowiązku dowozu dzieci/młodzieży (w tym z niepełnosprawnością) do szkół. Wsparcie polega na udzieleniu dotacji celowej na zakup nowych autobusów szkolnych przeznaczonych do realizacji tego obowiązku. 

Sejmik dofinansował 43 projekty na łączną kwotę ponad 19 mln zł. Lista beneficjentów.

Mazowsze dla czystego powietrza

Program jest realizowany od 2019 r. (wcześniej jako „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”). Sejmik Mazowsza udzielił dofinansowania w wysokości 10,2 mln zł. Pieniądze te zostaną przekazane na realizację 113 wniosków. Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 9/24.

W tegorocznej edycji samorządy gminne mogły wnioskować o wsparcie finansowe na:

  • działania służące kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej,
  • przeprowadzenie minimum jednej akcji edukacyjno-informacyjnej,
  • zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
  • zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w zakresie ograniczania niskiej emisji,
  • czyszczenie/mycie ulic na mokro. 

Mazowsze dla działkowców

Program jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od 6 lat. W ramach bieżącej edycji jednostki samorządu terytorialnego ubiegały się o środki na budowę, odbudowę, modernizację i remonty infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie szansę miały również projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych, stawów czy trawników. Decyzją radnych województwa udało się dofinansować 100 projektów. Kwota jaką otrzymają ogrody to 1,6 mln zł. Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 6/24. 

Mazowsze dla klimatu

Założeniem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Na pomocą finansową mogły liczyć zadania polegające na: realizacji błękitno-zielonej infrastruktury, wykonaniu nasadzeń zieleni oraz zagospodarowaniu terenów zielonych, realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego, opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Dofinansowanie o wartości blisko 17,5 zł otrzymało w sumie 136 projektów.  Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 10/24.

Mazowsze dla lokalnych centrów informacyjnych

W ramach tego programu samorząd Mazowsza udzielił pomocy na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych/osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Wnioski można było składać od 23 października do 10 listopada 2023 r. Decyzją radnych wsparcie otrzyma 216 projektów. Wartość dofinansowania wyniesie 38,5 mln zł.

Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 12/24. 

Mazowsze dla seniorów

Na aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym. Sejmik Mazowsza przekaże w tym roku 2,4 mln zł. W sumie uda się dofinansować 81 projektów. Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 15/24.

Mazowsze dla sołectw

Gminy wiejskie i wiejsko-miejskie po raz kolejny bardzo aktywnie aplikowały o pieniądze dla sołectw. Decyzją sejmiku wsparcie otrzyma 456 projektów. Z budżetu województwa na ten cel przeznaczone jest blisko 13 mln zł.

Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 11/2024.

Mazowsze dla sportu

W kolejnej już edycji autorskiego programu wsparcia mazowieckie gminy i powiaty ubiegały się o środki na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. Radni województwa wybrali do realizacji 275 projektów. Łączna kwota dofinansowania przekroczyła 51 mln zł. Lista beneficjentów.

Mazowsze dla straży pożarnych

W tym roku mazowieckie gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w ramach dwóch zadań – Mazowieckie strażnice OSP oraz OSP–2024. W ramach pierwszego pieniądze można było pozyskać na remont lub modernizację jednej strażnicy OSP z terenu gminy, w maksymalnej wysokości 40 000 zł. 

W ramach drugiego zadania możliwe było uzyskanie do 150 tys. zł na zakup nowego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a do 100 tys. zł na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W ramach tego zadania samorządy mogły też otrzymać  do 40 tys. zł  na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, środków ochrony osobistej czy umundurowania bojowego.

Podczas sesji, która odbyła się 6 lutego sejmik Mazowsza zdecydował:

  • dofinansować kwotą 8,1 mln zł 223 projekty w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP”,
  • przeznaczyć 16,7 mln zł na zakup 122 samochodów, o które wnioskowano w 112 projektach.
  • przekazać 3,4 mln zł na realizację 109 projektów obejmujących zakup wyposażenia, czyli specjalistycznego sprzętu i lub środków ochrony osobistej czy umundurowania.

– Skuteczność działania OSP uzależniona jest w dużym stopniu od wyposażenia jednostek. Odpowiedni ekwipunek wymaga dużych nakładów finansowych, m.in. ze strony gmin, które często nie dysponują wystarczającymi kwotami. Wsparcie finansowe, które przewidzieliśmy na rok 2024 ze środków województwa mazowieckiego pozwoli na doposażenie tych jednostek. Wpłynie to korzystnie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych oraz poprawę bezpieczeństwa publicznego na Mazowszu – zaznacza Urszula Kierzkowska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Więcej informacji oraz listy beneficjentów.

Mazowsze dla zdrowia

Sejmik zdecydował, że w ramach programu 28 projektów otrzyma 2,4 mln zł. Dofinansowane będą zadania związane z ochroną zdrowia oraz dotyczące profilaktyki chorób mieszkańców Mazowsza. 

– Cieszę się ogromnie, że jako radni wsparliśmy 28 programów zdrowotnych. Większość z nich to profilaktyka i wczesne wykrywanie raka. Wiemy, że regularne badania mogą naprawdę ograniczyć zachorowania, a wczesne wykrycie pomaga na skuteczne wyleczenie. To samo dotyczy profilaktyki chroniącej przed cukrzycą. Ta choroba cywilizacyjna rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Widzimy te problemy i chcemy przeciwdziałać. Pieniądze są, programy są, teraz musimy przekonać do badań jak największą liczbę mieszkańców  uważa radna województwa mazowieckiego Wioletta Paprocka-Ślusarska.

Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 14/24.

Mazowsze dla zwierząt

Aby ograniczyć bezdomność zwierząt gminy wnioskowały o środki z budżetu województwa. Radni zdecydowali o dofinansowaniu 49 wniosków kwotą ponad 700 tys. zł. Pieniądze te beneficjenci przeznaczą na zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt oraz edukację mieszkańców w kierunku humanitarnego traktowania zwierząt i odpowiedzialnej opieki nad nimi. 

Lista beneficjentów jest załącznikiem do uchwały sejmiku nr 8/24.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony