Aktualności - współpraca zagraniczna

O Zielonym Ładzie na komisji ENVE

szklana kula ziemska na mchu Autor: fot. GettyImages/Thx4Stock

Podczas posiedzenia Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE) debatowano m.in. o Zielonym Ładzie, Europejskim planie działania na rzecz energii wiatrowej i gospodarce o obiegu zamkniętym.

W posiedzeniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

Unia Europejska zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Drogę do tego celu wyznacza Europejski Zielony Ład (European Green Deal). Jest to pakiet inicjatyw politycznych obejmujący energetykę, przemysł, rolnictwo, gospodarkę odpadami oraz ochronę przyrody. 

Kampania „Zielony Ład w terenie”, angażująca europejskie miasta i regiony, ma za zadanie przyspieszenie transformacji ekologicznej i zwiększenie zaangażowania na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

Aktywny udział ENVE w kampanii „Zielony Ład w terenie”

W kampanii „Zielony Ład w terenie” aktywnie uczestniczy komisja ENVE. Komisja priorytetowo traktuje poprawę komunikacji na temat polityki ekologicznej kierowanej bezpośrednio do Europejczyków. Jej celem jest zaprezentowanie najlepszych, lokalnych praktyk Zielonego Ładu, promowanie możliwości finansowania działań dla miast i regionów oraz stworzenie nowych kompetencji w celu przyspieszenia jego wdrażania.

„Zielony Ład w terenie” – podręcznik

Publikacja odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu zrozumienia i promowania Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym. W wzmacnia zaangażowanie członkiń i członków poprzez najlepsze praktyki w zakresie Zielonego Ładu, daje też dodatkowe możliwości dialogu lokalnego.

Miasta i regiony mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów w zakresie różnorodności biologicznej, zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju. Mogą też odegrać kluczową rolę w przybliżeniu decyzji i zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) obywatelom. Ich aktywne zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie dla przyspieszania zmian społecznych i zapewnienia pełnego zaangażowania społeczności lokalnych, a zwłaszcza młodzieży.

Unijny pakiet dla energii wiatrowej

Definiuje on szereg wyzwań stojących przed sektorem energii wiatrowej, w tym przyspieszania procedury wydawania pozwoleń, usprawnienia systemów aukcyjnych w całej UE oraz skoncentrowania się na kompetencjach, dostępie do finansowania i stabilnych łańcuchach dostaw. Działania wyszczególnione w pakiecie mają na celu znaczne zwiększenie rocznej rozbudowy i wzmocnienie europejskiego łańcucha dostaw energii wiatrowej. Wdrożenie na szczeblu krajowym i lokalnym oraz koordynacja działań mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów określonych w prawodawstwie UE i globalnych zobowiązaniach.

Energia z wiatru jednym z celów UE

Energia wiatrowa jest jedną z kluczowych technologii niezbędnych do osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu. Zgodnie z tymi celami do 2030 r. ponad jedna trzecia zapotrzebowania na energię elektryczną w UE zostanie zaspokojona przez energię wiatrową, a do 2050 r. – do ponad 40 %. W ciągu ostatniej dekady energia wiatrowa stała się znacznie tańsza, co czyni ją najtańszym źródłem energii elektrycznej w wielu częściach Europy. UE jest liderem na świecie w dziedzinie technologii energii wiatrowej i zapewnia znaczne możliwości zatrudnienia – w tym sektorze pracuje ponad 300 000 osób.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – potrzeby

Gospodarka o obiegu zamkniętym nie tylko oddziałuje pozytywnie z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez oszczędność surowców i ograniczenie wytwarzania odpadów, ale także zwiększa autonomię strategiczną UE, ponieważ zmniejsza zależność od nowych produktów i zasobów. Jednak popyt na produkty i usługi o zamkniętym cyklu życia jest nadal mały, co stanowi dużą przeszkodę dla dalszego rozwoju modeli biznesowych o obiegu zamkniętym. UE zachęca do wprowadzenia narzędzi umacniających zrównoważone wzorce konsumpcji.
Samorządom lokalnym i regionalnym nadal brakuje kompleksowego podejścia łączącego często wąsko ukierunkowane strategie polityczne. Rekomendowane jest uwzględnienie strategii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, nie tylko w pracach wydziałów ds. środowiska, ale także w działaniach dotyczących mieszkalnictwa i zagospodarowania przestrzennego, sprawiedliwej transformacji, inteligentnej specjalizacji, zamówień publicznych, żywności i transportu.


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony