Pro Masovia

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia"

Informacje o medalu oraz sposobie ubiegania się o jego nadanie.

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym:

 • osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • organizacjom pozarządowym,
 • instytucjom państwowym oraz
 • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony uchwałą nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z 10 lipca 2006 r. Informacje dotyczące przyznawania odznaczenia zostały uszczegółowione w zarządzeniu nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego, z 15 września 2006 r.

Gdzie należy składać wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Bliższych informacji udzielają:

Aldona Zawadzka
tel. (22) 59 07 743
e-mail: aldona.zawadzka@mazovia.pl

Ewelina Żelarzewska
tel. (22) 59 07 757
e-mail: ewelina.zelarzewska@mazovia.pl

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe:
  • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, za który uważa się promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa (art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa), w celu wyłonienia laureatów Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia”;
  • mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 4. W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak zgody na ich udostępnienie uniemożliwia przeprowadzenie procedury nadania medalu.

Załączniki:


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony